Regulaminas

REGULIAMINAS
XXVII knygos mėgėjai vadovaujasi šio reguliamino dėsniais.

1. Visus susirinkimus, posėdžius, parodas, paskaitas ir t.t. draugija, kiek galėdama, skiria to mėnesio 27 d.

2. Valdyba turi per metus sušaukti ne mažiau kaip 6 posėdžius, kuriuos skiria pirmininkas, o šaukia sekretorius atskirais pakvietimais.

3. Valdybos pirmininkas skiria posėdžius, juose pirmininkauja, pradeda visuotinį susirinkimą, skelbia apyskaitą ir, apskritai, atstovauja draugijai ir vadovauja jos veiksmui.

4. Metraštininkas tvarko draugijos metraštį, kuriame pažymi visus draugijos gyvenimo įvykius, aprašo jos veiksmą ir t.t. Jis yra draugijos leidžiamo „Metraščio“ redaktorius.

5. Sekretorius rašo draugijos posėdžių protokolus, visus draugijos raštus, sudaro draugijos veikimo apyskaitą ir saugo draugijos antspaudą ir archyvą.

6. Iždininkas tvarko draugijos kasą, surenka visus įstojamuosius ir narių mokesčius, o taip pat visas draugijos sumas, laiko pajamų ir išlaidų knygą, sudaro pinigų apyskaitą, kurią pateikia valdybai prieš visuotinį susirinkimą tvirtinti.

7. Narys pavaduotojas pavaduoja nesantį valdybos narį ir tvarko draugijos biblioteką.

8. Draugijos biblioteka susideda iš draugijos leidinių, perkamų ir dovanojamų bibliofilinių knygų ir bibliofilijos dalykų knygų.

9. Draugijos emblema yra vartojama: draugijos antspaude, blankuose, leidiniuose ir draugijos bibliotekos ex-librise.

10. Asmuo, norįs įstoti į draugijos narius, ne vėliau kaip savaitę prieš visuotinį susirinkimą paduoda dėl to pareiškimą valdybai su dviejų draugijos narių rekomendacijomis.

11. Priimtas į narius tuojau po įstojimo į draugiją įneša įstojamąjį 100 litų įnašą. Nario mokestis sumokamas pusmečiais ir būtinai iki VI.30 ir XII.31.

12. Kiekvienas draugijos narys, įmokėjęs visus privalomus mokesčius, turi teisę nemokamai lankyti rengiamus draugijos susirinkimus, paskaitas, parodas ir t.t., naudotis draugijos bibliotekos knygomis ir atsivesti į susirinkimus po vieną svečią.

13. Nenariai gali naudotis biblioteka tik mokslo tikslais, valdybai leidus.

14. Kiekvienas draugijos narys nemokamai gauna po vieną egzempliorių visų draugijos spausdintų leidinių, išleistų jau įstojus į draugiją.

15. Kiekvienas narys gauna vieną leidinio egzempliorių su numeriu, kuriuo jis įrašytas draugijos sąraše. Į tą egzempliorių įrašoma nario vardas ir pavardė.

16. Kiekvienas draugijos narys vieną kartą per metus turi padaryti pranešimą. Pranešimą skaityti gali būti kviečiami ir nenariai.

17. Draugija turi savo organą „XXVII knygos mėgėjų metraštis“, o be to turi stengtis per metus išleisti bent vieną knygą.

18. Spausdintą knygą numato valdyba, bet ją turi pateikti visuotiniam susirinkimui patvirtinti.

19. Visų draugijos leidinių spausdinama po 29 egz., ir kiekvienas jų numeruojamas skaitmenimis, turi draugijos emblemą, pirmininko ir sekretoriaus parašus.

20. Iš 29 spausdinamų egz. 27 išdalijami draugijos nariams, o 28-tas ir 29-tas lieka draugijos bibliotekoj.

21. Pasilikę neišdalinti egzemplioriai saugojami draugijoj, kol įstos nauji nariai, kurie turi teisės už nustatytą valdybos kainą įsigyti atitinkamą egzempliorių.

22. Jei naujai įstojęs narys nenorėtų įsigyti pasilikusį egzempliorių, tai valdyba gali jį parduoti pašaliečiui.

23. Valdybos nustatytu egzempliorių skaičium tos pačios knygos gali būti spausdinama ir daugiau keistis su kitomis bibliofilų draugijomis.

24. Be 29 egzempliorių, spausdinamų tam tikram popieriuje draugijos nariams, draugija spausdina tos pačios knygos ir didesnį skaičių, tik kitokiame popieriuje. Spausdinamų egz. skaičių kiekvieną kartą nustato valdyba.

25. Šie egz numeruoti arabiškais skaitmenimis ir juose nėra pirmininko ir sekretoriaus parašų.

26. Visų draugijos leidinių leidimo darbus atlieka valdyba.

27. Revizijos komisija susirenka savaitę prieš visuotinį susirinkimą,. Valdyba pateikia jai pinigų apyskaitą, kasos knygą ir visus pateisinamuosius dokumentus, kuriuos patikrinusi revizijos komisija surašo tam tikrą aktą. Revizijos komisija praneša apie reviziją visuotiniam susirinkimui. Pirmą revizijos komisijos posėdį šaukia valdyba.

Kn.:

XXVII knygos mėgėjų įstatai ir reguliaminas. – K., 1933., p.19–26.