Draugijos nariai 1930–1940

XXVII knygos mėgėjų draugijos įsteigimo iniciatyva priklauso Marijai Mašiotaitei Urbšienei, daug bendravusiai su Paryžiaus bibliofilais, o ją įgyvendino knygos mylėtojai Lietuvoje, parengę ir įregistravę šios draugijos įstatus. 1930 m. lapkričio 26 d. Kauno notarui Juozui Jesaičiui į jo butą Maironio g. 8 (dabar Maironio g. 22) nunešti patvirtinti XXVII knygos mėgėjų draugijos įstatai. Juos pasirašė steigėjai Vytautas Steponaitis, Paulius Galaunė, Viktoras Cimkauskas, Juozas Paknys ir Vaclovas Biržiška. Ši draugija buvo įregistruota Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje 1930 m. gruodžio 17 d. Jos steigėjais buvo tuo metu pulk. ltn., „Mūsų žinyno“ redaktorius Vytautas Steponaitis, Čiurlionio galerijos direktorius, doc. Paulius Galaunė, prisiekusio advokato padėjėjas Viktoras Cimkauskas, Lietuvos banko valdytojo pavaduotojas Juozas Paknys, Lietuvos universiteto bibliotekos direktorius, prof. Vaclovas Biržiška, „Spindulio“ spaustuvės direktorius, inž. Aleksandras Kazys Puida (visos pareigos nurodytos draugijos steigimo metu). Be to, draugijos nariais, o kartu ir steigėjais, pasižadėjo būti kolekcionierius, bibliofilas Vladas Daumantas, istorikė, bibliografė Marija Urbšienė, teisininkas, advokatas Mykolas Sleževičius, kanauninkas Juozas Tumas – Vaižgantas, profesorius Mykolas Biržiška, „Spindulio“ spaustuvės vedėjas Antanas Rucevičius, majoras, „Kario“ redaktorius, rašytojas Juozas Balčiūnas – Švaistas, tuo metu kpt., VDU studentas Petras Jakštas ir diplomatas, tapytojas Adalbertas Staneika (pastarasis draugijos nariu buvo neilgai). Draugija numatė kultivuoti dailiąją knygą, leisti savo knygas bei informuoti apie Lietuvos ir užsienio dailiąsias knygas, rengti paskaitas, parodas, tyrinėti Lietuvos knygos istoriją.
XXVII knygos mėgėjų draugijos steigiamasis susirinkimas įvyko 1931 m. sausio 27 d. 19 val. „Lietuvos“ viešbučio restorano „Trijų Kunigaikščių“ kambaryje. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 13 narių ir vienas kandidatas Jonas Strazdas, steigiamajame susirinkime priimtas į narius. Tą dieną taip pat buvo priimtas į narius rašytojas, diplomatas Jurgis Savickis. Draugijos pirmininku išrinktas Vytautas Steponaitis, jos valdyboje taip pat buvo Viktoras Cimkauskas (sekretorius), Paulius Galaunė (metraštininkas), Juozas Tumas (iždininkas) ir Juozas Paknys (narys pavaduotojas). Revizijos komisijoje buvo Vladas Daumantas, Antanas Rucevičius ir rašytojas Jonas Strazdas – Jaunutis. Draugijos būstinė iš pradžių buvo Vytauto Steponaičio bute, A. Mickevičiaus g. 11 a, b. 3, buvusiame „Tulpės“ kooperatyvo name, statytame 1925 m., su tautinės puošybos elementais, arch. Antanas Macijauskas (dabar A. Mickevičiaus g. 15). Kaip ir šiais laikais draugija neturėjo pastovios būstinės, buvo registruota jos valdybos pirmininko, sekretoriaus butuose, posėdžiai vykdavo ir kitų draugijos narių butuose. Nuo 1935 m. draugija buvo registruota jos sekretoriaus Viktoro Cimkausko bute K. Donelaičio g. 9 b (dabar K. Donelaičio g. 17), vėliau jo bute-advokato kontoroje Gedimino g. 31 (Gedimino g. ir Donelaičio g. kampas, arch. A. Funko projektuotas Romano Polovinsko namas, dabar Gedimino g. 45 / K. Donelaičio g. 22). Pas jį atkeliavo ir garsioji specialiai draugijai pagal Vytauto Kazimiero Jonyno projektą Jono Vainausko baldų įmonėje pagaminta spinta, dabar saugoma M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Jubiliejinis 1940 m. sausio 27 d. susirinkimas vyko M. Urbšienės bute K. Donelaičio g. 32 (dabar K. Donelaičio g. 58) , bet draugija ir toliau buvo registruota V. Cimkausko bute-advokato kontoroje Gedimino g. 31.
1931 m. gegužės 27 d. dailininkas Vytautas Kazys Jonynas pristatė pirmąją draugijos emblemą, kuri dar buvo tobulinama, netenkino draugijos narių. Vėliau priimta laikina draugijos emblema, sukurta M. Dobužinskio. Ši emblema galiojo iki 1933 m., kai V. K. Jonynas sukūrė pastovią draugijos emblemą, naudojamą iki šiol. 1932 m. sausio 27 d. į draugijos narius priimti kalbininkas Viktoras Kamantauskas ir diplomatas Petras Klimas. 1933 m. sausio 27 d. draugijos nariais tapo teisininkas, pedagogas, mokyklų istorijos tyrinėtojas Vilhelmas Burkevičius ir diplomatas Edvardas Turauskas (išbrauktas vienas narys, nemokėjęs mokesčių ir nedalyvavęs draugijos veikloje Adalbertas Staneika). 1934 m. naujoje valdyboje V. Steponaitis, K. Bizauskas, V. Cimkauskas, P. Galaunė ir E. Turauskas. Į draugijos narius priimtas Zigmas Rusteika, o iš draugijos išstojo Kazys Puida. 1934 m. spalio mėn. vietoj išvykusio E. Turausko į valdybą kooptuotas J. Balčiūnas. 1935 m. į draugijos narius priimti Leopoldas Bagdonas ir Jurgis Šaulys, o po incidento su draugija jos nariu nebuvo laikomas V. Daumantas, vietoj jo į Revizijos komisiją 1936 m. išrinktas Vilhelmas Burkevičius. 1936 m. vietoj išstojusio iš draugijos savo noru Jurgio Šaulio į draugiją priimtas prof., ekonomistas Vladas Jurgutis, tais pačiais metais draugijos nariu tapo ir Vytautas Kazys Jonynas.
1937 m. draugijos valdybos pirmininku išrinktas Juozas Balčiūnas, sekretoriumi Viktoras Cimkauskas, iždininku Vilhelmas Burkevičius, metraštininku Antanas Rucevičius, valdybos nariu tapo Vytautas Kazys Jonynas, draugijos emblemos, jos metraščio viršelio, vinječių, iliustracijų autorius. Draugija uždaryta pirmosios sovietinės okupacijos metais, 1940 08 26 VRM nutarimu.
Draugijos nariais galėjo būti ne daugiau 27, nario mokestis įstojant buvo 100 lt, o metinis 120 lt. Leidžiamos knygos turėjo būti žymimos draugijos emblema ir numeruotos. Kiekvienas draugijos narys turėjo savo numerį ir gaudavo savo vardinį draugijos leidinio egzempliorių. Buvo numeruoti ir draugijos leidiniai, skirti bibliotekoms bei mainams ar pardavimui ir tik maža tiražo dalis buvo nenumeruota. Draugijos nariai taip pat numeruodavo dalį savo įvairiose leidyklose išspausdintų knygų tiražo, registravo Lietuvoje išleidžiamas numeruotas knygas bei įvedė ir palaikė numeruotų, ant geresnio popieriaus knygų leidybos tradiciją. XXVII knygos mėgėjų metraščio pirmo tomo, išleisto 1933 m., buvo išspausdinta 312 egz., iš jų tik 12 nenumeruotų. 271 numeruotas egz. pardavimui taip pat turėjo savo prenumeratorius, tad buvo aišku, kas kurį egz. gavo. Antrame metraščio tome buvo išspausdintas sąrašas asmenų , kuriems buvo parduoti pirmo metraščio tomo numeruoti egz. (231 pavardė, 3 draugijos ir knygų leidimo komisija). Ta pati tvarka išliko ir parduodant metraščio antrą tomą, išleistą 1937 m.
Draugijos metraščių pirmas ir antras tomai nebuvo platinama knygynuose, o savo turiniu ir forma turėjo populiarinti knygos meną, supažindinti su bibliofiliniais knygų leidybos Lietuvoje aspektais bei būti savotišku knygos kultūros žinynu. 1933 m. sausio 27 – vasario 17 d. M. K. Čiurlionio galerijos salėje buvo galima aplankyti draugijos surengtą dailiosios knygos parodą, kuriai iš pradžių atrinkta 121 daili lietuviška knyga, po to ekspozicija dar papildyta ir parodoje buvo apie 150 knygų. Parodos atidaryme dalyvavo užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius, draugijos nariai.
Specialiai Paryžiaus parodai buvo išleistos XXVII knygos mėgėjų dr-jos knygos „Gulbė karaliaus pati“ (su Viktoro Petravičiaus iliustracijomis) ir Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ (su Mečio Bulako iliustracijomis). Abi jos buvo šioje parodoje premijuotos. „Gulbė karaliaus pati“ gavo parodos pagrindinį prizą už iliustruotas knygas, M. Bulako „Liūdnos pasakos“ iliustracijos įvertintos parodos aukso medaliu. Didžiąją premiją gavo taip pat XXVII knygos mėgėjų draugijos nario Kazio Puidos parodai išleistos knygos „Vienos nakties dykūnas“ iliustracijos, atliktos J. Steponavičiaus. Paryžiaus parodoje už menišką knygų išleidimą atskiru didžiuoju prizu įvertinta ir XXVII knygos mėgėjų draugija. Beje, „Gulbė karaliaus pati“ atspausdinta ant liuksusinio popieriaus, kainavo 20 litų, ant paprasto popieriaus – 12 litų.

Iliustracijos:
XXVII knygos mėgėjų draugijos valdyba. Sekretorius V. Cimkauskas, pirmininkas K. Bizauskas, vicepirmininkas Vyt. Steponaitis, iždininkas J. Balčiūnas, narys pavaduotojas P. Galaunė. Kaunas. 1936 03 04. LMAVB. F. 59 – 148, l. 234 v.

XXVII knygos mėgėjų draugijos valdyba. Sekretorius V. Cimkauskas, pirmininkas, pulk. leit. J. Balčiūnas, iždininkas, advokatas V. Burkevičius, narys pavaduotojas, dailininkas V. K. Jonynas, metraštininkas, spaustuvės vedėjas A. Rucevičius. Kaunas. 1937 02 14. F. 59 – 199, l. 85.

27_kn_meg_dr_valdyba_1936_03_04_lmavb_rs_f59_148_ p234v
XXVII knygos mėgėjų draugijos valdyba. Sekretorius V. Cimkauskas, pirmininkas K. Bizauskas, vicepirmininkas Vyt. Steponaitis, iždininkas J. Balčiūnas, narys pavaduotojas P. Galaunė. Kaunas. 1936 03 04

 

27_kn_meg_dr_valdyba_1937_02_14_lmavb_rs_f59_199_l85
XXVII knygos mėgėjų draugijos valdyba. Sekretorius V. Cimkauskas, pirmininkas, pulk. leit. J. Balčiūnas, iždininkas, advokatas V. Burkevičius, narys pavaduotojas, dailininkas V. K. Jonynas, metraštininkas, spaustuvės vedėjas A. Rucevičius. Kaunas. 1937 02 14