Vytautas Kazimieras Jonynas

jonynas_vyt_kaz_1977_vilnius_liet_dailes_muz_algimanto_kunciaus_nuotr_lndm_ed_171983

Grafikas, tapytojas, vitražistas Vytautas Kazimieras Jonynas (1907 03 10 Ūdrijoje, Alytaus apskr. – 1997 12 04 Vilniuje) dar nebūdamas XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu jau įsitraukė į jos veiklą. 1931 m. gegužės mėn. jis pristatė pirmą Draugijos emblemos variantą, o 1933 m. išleistam Draugijos metraščio pirmam tomui nupiešė jo viršelį, antraštinį puslapį, vinjetes, Draugijos emblemą ir neseniai mirusio Draugijos nario J. Tumo – Vaižganto portretą. Į XXVII knygos mėgėjų draugiją buvo priimtas vienas paskutiniųjų, 1936 m. Buvo jauniausias šios Draugijos narys. 1937 – 1940 m. buvo Draugijos pirmininko pavaduotojas, joje turėjo dvidešimt septintą numerį. Dalyvavo ir XXVII knygos mėgėjų draugijai sėkmingoje pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1937 m., kurioje buvo apdovanotas aukso medaliu už medžio raižinius ir garbės diplomu už baldų projektus, buvo lietuvių delegacijos Paryžiaus parodoje vienas koordinatorių. 1940 m. gavo Taupomųjų valstybės kasų premiją už jo vizitine kortele tapusių K. Donelaičio „Metų“ iliustracijas. V. K. Jonynas buvo vienintelis 1993 m. atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, jai priklausęs jau tarpukariu. Kauno Ąžuolyno bibliotekoje yra dešimt knygų, buvusių V. K. Jonyno asmeninėje bibliotekoje, iš jų šešios dovanotos įvairiomis progomis jo brolio, istoriko Igno Jonyno dukros Birutės Jonynaitės, iš pradžių jos vienos (1938–1940 m.), o po to kartu su vyru Rostislavu Andrejevu (1941 m.). V. K. Jonyno asmeninėje bibliotekoje buvo ir jo iliustruotų K. Donelaičio „Metų“ 1940 m. leidimo egz. (tai liudija numeruoto egz. įrašas „38. V. K. J.“ (V. K. Jonynas)).
V. K. Jonynas 1923–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, Adomo Varno tapybos ir Adomo Galdiko grafikos studijose. Iliustravo knygas, kūrė viršelius. Po 1929 m. streiko mokykloje turėjo ją palikti ir verstis atsitiktiniais darbais. Bendradarbiavo spaudoje: apipavidalino, iliustravo laikraščius ir žurnalus („Sodyba“, „Naujas žodis“, „Meno kultūra“). 1930 m. laimėjo jubiliejinių Vytauto Didžiojo metų plakato konkursą. 1931 m. savo lėšomis išvyko į Paryžių studijuoti taikomosios dailės, skulptūros ir grafikos Nacionalinėje meno ir amatų konservatorijoje (Conservatoire National des Arts et Métiers). 1935 m. galerijoje Zak Paryžiuje surengė pirmąją individualią parodą. 1935–1940 m. dėstė grafiką ir medžio skulptūrą Kauno meno mokykloje. 1936–1941 m. Lietuvos kultūros paminklų apsaugos inspekcijos konservatorius, vėliau – viršininkas. Dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos, jaunųjų dailininkų grupės „Ars“ veikloje. Apipavidalino ir iliustravo Lietuvoje leistas knygas: Stepo Zobarsko „Žemės muzika“ (1929 m.), Lazdynų Pelėdos „Radybos“ (1930 m.), Vytauto Sirijos Giros „Golas į ateitį“ (1931 m.), Stasio Matijošaičio-Esmaičio elementorių „Sakalėlis“ (1931 m.), Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Dvylika brolių juodvarniais lanksčiusių“ (1932 m.), XXVII knygos mėgėjų metraštį (1933 m., 1937 m.), Marijos Lastauskienės „Gyvenimo perlai“ (1934 m.), Petro Cvirkos „Žemė maitintoja“ (1940 m.) ir kt. Išraižė Juozo Tumo-Vaižganto, M. K. Čiurlionio ir kt. portretus. Nuo 1941 m. Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės instituto direktorius ir dėstytojas. 1943 m., vokiečių okupantams uždarius institutą, grįžo prie kūrybinio darbo, kūrė medžio raižinius J. V. Gėtės romano „Jaunojo Verterio kančios“ iliustracijoms (pradėtos 1943 m. Kaune, baigtos 1947 m. Freiburge).
1944 m. kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Prancūzijos okupacinėje zonoje Freiburge įkūrė karo pabėgėliams skirtą dailės ir amatų mokyklą (Ecole des Arts et Metiers). Iki 1949 m. buvo šios mokyklos direktorius ir dėstytojas. Kūrė pašto ženklus prancūzų okupacinėms zonoms: Badenui, Reinland-Pfalcui, Sarlandui, Viurtenbergui. 1950–1951 m. dėstė Dailės ir architektūros mokykloje Maince. 1951 m. išvyko į JAV, įsikūrė Niujorke. 1952–1956 m. dėstė Catan-Rose meno institute (Catan-Rose Institute of Art), 1957–1973 m. Fordhamo universitete (Fordham University). 1955 m. drauge su savo mokiniu amerikiečiu įsteigė Jonyno ir Donaldo Shepherdo bažnytinio meno studiją, pradėjo dirbti vitražistu ir skulptoriumi. 1971 m. išrinktas JAV menininkų organizacijos National Academy of Design nariu.
Apdovanojimai, atminimo įamžinimas:
1937 m. Paryžiaus pasaulinės parodos Aukso medalis už medžio raižinius ir garbės diplomas už baldų projektus.
1938 m. Prancūzijos Garbės legiono kryžius (4 laipsnio ordinas).
1940 m. pirmoji Taupomųjų valstybės kasų premija, už Kristijono Donelaičio „Metų“ iliustracijas.
1993 m. DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas.
1996 m. Vilniaus dailės akademijos garbės daktaras.
1997 m. Druskininkų miesto garbės pilietis.
1997 m. Druskininkų dailės mokyklai suteiktas V. K. Jonyno vardas.
Apie Vytautą Kazimierą Jonyną:
Kelionė: dailininko Vytauto K. Jonyno gyvenimas / Tomas Sakalauskas. – Vilnius: Vaga, 1991.
Akistatos: dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose / Rasutė Andriušytė-Žukienė. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007.
Vytautas Kazimieras Jonynas: Jubiliejinė kūrybos paroda „Pasaulio meno kryžkelė“ / Tekstas Laimos Bialopetravičienės. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007.

Bibliografija:
XXVII knygos mėgėjų metraštis / [XXVII knygos mėgėjų draugija]; [Kan. dr. Tumo portretą, viršelį, titulinį lapą, emblemą ir vinjetę dirbo dailininkas V.K. Jonynas]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1933, t. 1.
Aukštujų Šimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas / Jieva Simonaitytė; [virš., antr. lapą ir vinj. darė V.K. Jonynas]. – Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1935.
Sakalėlis: [pradžios mokyklai]: Penktosios knygos pradžios mokyklai: literatūra ir tautosaka V skyriui / Esmaitis [Stasys Matjošaitis]; iliustravo dailin. V.K. Jonynas. – Kaunas: Spaudos fondas, 1935.
Los orígenes ibéricos del pueblo judío / por O.W. de Lubicz-Milosz; versión de Lysandro Z.D. Galtier con una noticia preliminar del mismo; un autógrafo del autor y un frontispicio de V.K. Jonynas. – Buenos Aires: Ed. Católicas Argentinas, 1935.
Sakalėlis: [pradžios mokyklai]: Literatūra ir tautosaka: V-jam pradžios mokyklos skyriui / Esmaitis [Stasys Matjošaitis]; iliustr. V.K. Jonynas. – Antras leid. – Kaunas: Spaudos fondas, 1936.
Akys pro vėduoklę: lyrika / Grigaitytė; viršelis dail. V. K. Jonyno. – Kaunas: Sakalas, 1937.
XXVII knygos mėgėjų metraštis / [XXVII knygos mėgėjų draugija]; Viršelį, titulinį lapą ir emblemą dirbo dail. V. K. Jonynas]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t 2.
Sakalėlis / Esmaitis [Stasys Matjošaitis]; iliustr. V.K. Jonynas. – Kaunas: Spaudos fondas, 1937.
Diegas / Arnold Bennett; išvertė Vikt. Kamantauskas; [virš. dail. V. K. Jonynas]. – Kaunas: Žinija, 1938.
M.K. Čiurlionis / rašo S. Čiurlionis … [et al.]; red. P. Galaunė; virš. dail. V. K. Jonynas. – Kaunas: [s.n.], 1938.
Metai / Kristijonas Donelaitis; spaudai paruošė J. Ambrazevičius; iliustr. medžio raižiniais V.K.Jonynas. – Kaunas: Švietimo m-jos knygų komisija, 1940.
Žemė maitintoja: romanas / Petras Cvirka; iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas. – Kaunas: LTSR valstybinė leidykla, 1940.
Metai / Kristijonas Donelaitis; spaudai paruošė J. Ambrazevičius; iliustravo medžio raižiniais V. K. Jonynas. – Kaunas: Valstybinė leidykla, 1941.
Katalog der Ausstellung des Litauischen graphikers V. K. Jonynas: Riga, 26-III-1944 – 16-III-1944 / Salon ”Ars”. – Kauen: Wilnaer Verlags u. Drukerei, [1944].
Ausstellung des litauischen Graphikers V.K. Jonynas: Augustiner-Museum, Freiburg, November 1946 = Exposition du graveur lithuanien V.K. Jonynas. – [Freiburg: Augustiner-Museum, 1946].
Die Lebenswelt im Preussischen Litauen: ums Jahr 1770 nach den Dichtungen des Pfarrers Christian Donelaitis mit ihrer Voelkischen Bedeutung / W. St. Vydūnas; herausgeber: Verlagskommission des Hilfsausschusses für Klein-Litauen; [illustrationen: V.K. Jonynas; umschlag gezeichnet von I. Ralkevičiūtė]. – Kassel-Mattenberg: „Aistia“, 1947.
Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis / Vydūnas; [iliustracijos V.K. Jonyno]. – Kassel:: Mažosios Lietuvos tarybos Spaudos komisija, [1948].
Die leiden des jungen Werthers / J. W. Goethe; holzschnitte von V. K. Jonynas. – [Freiburg im Breisgau: Verlag Karl Aber, 1948].
Paslaptis: lyrika / Kotryna Grigaitytė; [iliustravo V. K. Jonynas]. – [Bielefeld]: Venta, [1950].
Dulkės raudonam saulėleidy: romanas / Vincas Ramonas; [viršelio dailininkas V. K. Jonynas]. – Chicago: LKSD Liet. knygos klubas, 1951.
Ora pro nobis: premijuotas romanas / J. Gliauda; iliutravo V. K. Jonynas. – Chicago, 1953.
Pabučiavimas: novelės / Juozas Grušas; [dailininkas V. K. Jonynas]. – Brooklyn: Gabija, 1953.
Žodis ir gyvenimas: religinei-tautinei rimčiai = The word and life; Das Wort und Leben; Le verbe et la vie / Tomas Žiūraitis; su A. Maceinos pratartimi; [dailininkas V.K. Jonynas]. – [Nördlingen]: Venta, 1955.
Kryžiuočiai: istorinė apysaka / H. Sienkievičius; iš lenkų kalbos vertė Kazys Jankūnas; [viršelis V.K. Jonyno]. – Brooklyn: Karys, 1956.
Smilgaičių akvarelė: premijuotas romanas / Paulius Jurkus; [aplanko dailininkas V. K. Jonynas]. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1957.
Poezija / Jonas Aistis; [aplankas V.K. Jonyno]. – 2-ji laida. – New York: Romuva, 1961.
Dailininkas Vytautas Kazys Jonynas: meno paroda; [katalogas], nuo balandžio 19 iki gegužės 4, 1958 m., Čiurlionio galerija (Jaunimo centras). – [Chicago]: Čiurlionio galerija, 1958.
Rubajatai: septintoji lyrikos knyga / Stasys Santvaras; [viršelį ir leidinio iliustracijas piešė dailininkas Vytautas K. Jonynas; menine apdaila rūpinosi Kazys Simanavičius]. – Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla; [Juozas Kapočius], 1978.
Buvimo pėdsakai: aštuntoji lyrikos knyga / Stasys Santvaras; [viršelį ir portretą darė dail. Vytautas Kaz. Jonynas; portreto foto nuotraukos autorius Kaz. Daugėla]. – Cleveland (Ohio): Viltis, 1983.
Regina Matuzonytė-Ingelevičienė, 1905-1980: [pomirtinė dailininkės paroda] / Vytautas K. Jonynas. – [Brooklyn (N.Y.): Vl. Ingelevičius, 1983].
Vytautas Kazimieras Jonynas: jubiliejinė kūrybos paroda 80-sioms gimimo metinėms; katalogas / [L. Bialopetravičienė [tekstas], L. Gedminas]. – Vilnius: LTSR dailės muziejus, 1987.

Iliustracijos:
Vytautas Kazimieras Jonynas (pirmas iš dešinės) ir kiti (nuotraukoje taip pat yra Justinas Strazdas su žmona Janina, Algirdas Jakševičius, Liudvikas Strolis, Antanas Venclova, Stasys Ušinskas. Nuotr. iš dailininko Jono Virako archyvo. Kaunas. 1927 – 1929. MLLM GEK 89208.
Vytautas Kazimieras Jonynas (antras iš dešinės) ir kiti menininkai. Kaunas. 20 a. 4 deš. ČDM G 72979.
Vytautas Kazimieras Jonynas Lietuvos dailės muziejuje personalinėje parodoje. Nuotrauka Algimanto Kunčiaus. Vilnius. 1977. LNDM ED 171983.

jonynas_vyt_kaz_4des_cdm_g_72979 jonynas_vyt_kaz_pirmas_is_des_kaunas_1927_1929_mllm_gek_89208