Gediminas Zemlickas

zemlickas_gediminas_2012

Inžinierius, ekskursijų vadovas, žurnalistas ir redaktorius Gediminas Zemlickas (g. 1944 01 01 Vilniuje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2012 11 24, joje turi antrą numerį. Draugijos metraščio penktame tome (Kaunas, 2014) publikuotas jo interviu su XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu bei jos Garbės nariu nuo 2013 R. Ozolu bei jo straipsnis apie Sintautų mokyklos mokytoją Mariją Puodžiukaitienę „Nuostabi Zanavykų krašto sakmė“. Draugijos metraščio šeštame tome (Kaunas, 2018) išspausdintas G. Zemlicko straipsnis „Knygos marių švyturys“ apie knygos mylėtoją, bibliotekininką Stasį Tomonį, parengtas pagal Algimanto Jakimavičiaus atsiminimus ir paties S. Tomonio atsiminimų knygą „Gyvenimo vingiais“. Draugijos metraščio septintame tome (Kaunas, 2022) G. Zemlickas paskelbė didelės apimties straipsnį apie bibliofilą, XXVII knygos mėgėjų draugijos narį J. Šimkų „Gyvenimo tarp knygų ir žmonių istorijos“, straipsnyje prisimindamas ir kitus garbius asmenis, įtakojusius J. Šimkaus gyvenimo kelią. 2018 kartu su kitais Draugijos nariais dalyvavo bei pasisakė LR Seimo Konstitucijos salėje surengtoje konferencijoje „Tvarioji Lietuva: mūsų įnašas į valstybės kūrimą“. Taip pat pristatė savo straipsnį Draugijos metraščio šeštame tome tradicinėje knygos šventėje, surengtoje 2018 Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Aktyviai dalyvauja ir kituose draugijos renginiuose.
1971 baigęs Vilniaus universitetą, įgijo radiofiziko specialybę. 1971–1975 inžinieriaus pareigose dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos SKB. G. Zemlicką taip pat traukė humanitarinė, krašto pažinimo veikla. 1971–1972 baigė ekskursijų vadovų kursus Vilniaus kelionių ir ekskursijų biure, tapo neetatiniu, o nuo 1975 iki 1987 dirbo etatiniu šio biuro ekskursijų vadovu. Reiškėsi respublikinėje spaudoje, nuo 1972 ir Jaunųjų mokslininkų klube „Po Zodiaku“, kuris veikė prie Mokslininkų rūmų. Buvo šio klubo tarybos narys. 1987 gavo pasiūlymą pereiti į žurnalo „Mokslas ir technika“ redakciją, užėmė skyriaus redaktoriaus pareigas. 1992–1994 dirbo žurnale „Mūsų žodis“, kurį laiką ir laikraštyje „Lietuvos žinios“. 1994–1997 grįžo į žurnalo „Mokslas ir technika“ redakciją, tęsė darbą skyriaus redaktoriaus pareigose. 1997 laimėjo konkursą ir tapo Lietuvos mokslininkų dvisavaitinio laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyriausiuoju redaktoriumi. 1998–2014 buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos Tarybos narys. Laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyriausiuoju redaktoriumi dirbo 17 metų, iki 2014 rugsėjo mėnesio. G. Zemlickas taip pat buvo Vasario 16-osios signataro Jurgio Šaulio ir Ignoto Domeikos draugijos narys.
Spaudoje reiškėsi nuo XX a. 8-jo dešimtmečio, rašė daugiausia mokslo populiarinimo, kultūrinio gyvenimo, Lietuvos istorijos, architektūros ir kt. klausimais. Daugelio interviu ir platesnių pašnekesių su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais autorius. Nuo 1991 kaip žurnalistas dalyvavo kone visuose Lietuvoje surengtuose Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose, o 1997, 2003 ir 2008 ir Lemonte (Čikagos priemiestyje) vykusiuose X, XII ir XIV simpoziumuose. Šiems svarbiems Lietuvos ir užsienio lietuvių mokslo įvykiams skirti jo išsamūs tęstiniai rašinių ciklai laikraštyje „Mokslo Lietuva“.
Kaip žurnalistas ir redaktorius Lvove, Bučačyje, Lucke ir kituose Ukrainos miestuose dalyvavo Šv. Bazilijaus ordinui, Ukrainos ir Lietuvos istoriniams ir kultūriniams ryšiams skirtose konferencijose, taip pat Ivano Franko 150-ųjų gimimo metinių tarptautinės konferencijos renginiuose Ukrainoje. Visa tai atsispindėjo jo publikacijose. 2002 m. už tėvų bazilijonų veiklos Lietuvoje populiarinimą ir ukrainistikai skirtas publikacijas susilaukė padėkos rašto iš Šv. Bazilijaus ordino generalinės kurijos Romoje, su vyriausiojo administratoriaus tėvo Porfirijaus Pidručnyj, OSBM, parašu.

Apdovanojimai:
Už Česlovo Milošo tarptautiniams metams (2011) skirtų straipsnių ciklą laikraštyje „Mokslo Lietuva“ pelnė konkurso diplomą. Už mokslo populiarinimą ir humanistinių idealų skleidimą įvertintas Mykolo Romerio universiteto atminimo medaliu, taip pat Lenkijos žurnalo „Lithuania“ ir Lietuvos žurnalo „Kultūros barai“ medaliu „Integralusis humanizmas“. Apdovanotas Lietuvos matematikų patriarcho profesoriaus Zigmo Žemaičio medaliu (2009), G. Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už publicistiką (2014). Jonavos savivaldybėje paskelbtas Prano Dovalgos premijos laureatu už apybraižą „Pranas Dovalga: nuo Neries ligi Vltavos ir Dunojaus krantų“ (2020).
Kai kurių svarbesnių straipsnių ir knygų bibliografija:
Broliai Pakalniškiai / Gediminas Zemlickas // Mūsų žodis. – 1993, Nr. 6, p. 6-9.
Mažosios Lietuvos Didieji: Bernardo Aleknavičiaus biobibliografija / Gediminas Zemlickas. – Marijampolė: Ramona, 2000.
Vadovas po Talšą: buveinės, augmenija, gyvūnija, paveldas / [sudarė Vaclovas Tričys, Vida Motiekaitytė; teksto autoriai: Gediminas Zemlickas, Rimantas R. Budrys, Vida Motiekaitytė]. – Kaunas: Lututė, 2000.
Rusijos carų nuostatos Lietuvoje buvo įtvirtinamos ir XX amžiuje / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2000, kov. 23 – bal. 5, p. 1, 4-5.
Atėjo metas šventinti bažnyčią (2): [Reportažas apie Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Tilžėje šventinimo iškilmes, kuriose dalyvavo ir Seimo dovanas perdavė Lietuvos Seimo pirmininkas V.Landsbergis] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva.– 2000, rugs. 21–spal. 4, p. 14-15.
Lietuva mini inžinierių Petrą Vileišį / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2001, vas. 8 – 21, p. 12-13; vas. 22 – kov. 7, p. 1, 8-9.
Spygliuotos vielos užtvaros lietuvių mokslo kalbai / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, saus. 23 – vas. 6, p. 6; vas. 20–kovo 5 (Nr. 4), p. 16-17.
Neišleista lietuviška Biblija – lietuvių kalbos lobis: Lietuvoje ir Vokietijoje baigėsi renginių ciklas, skirtas kunigo J. Bretkūno išverstos lietuviškos Biblijos 400 m. sukakčiai / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, saus. 9-22 (Nr. 1), p. 6-7.
Stasio Lozoraičio premija – Viktorui Aleknai / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, kovo 6-19 (Nr. 5), p. 1, 8-9.
Visą gyvenimą gydo istorijos žaizdas: [Apie restauratoriaus, humanitarinių mokslų dr. N. Kitkausko ir jo žmonos filologės dr. L. Kitkauskienės monografijos “Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje” pristatymą Mokytojų namuose, Vilnius] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, kovo 6-19 (Nr. 5), p. 1, 4-5.
Profesorius Ignas Končius – fizikas, etnologas, žemaitis / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, bal. 3 – 16 (Nr. 7), p. 1, 12.
Biržuvėnai mini 750 metų sukaktį / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, rugs. 11-24, p. 1, 4-5.
“Mokslo Lietuva” ir bazilijonai / Gediminas Zemlickas // Mūsų dienos. – 2003, rugs. 19, priedas “Vienuoliai bazilijonai ir Bazilionai”, p. 3.
Simpoziumas Čikagoje. Pirmasis naujame tūkstantmetyje (6) / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2003, birž. 5 (Nr. 11), p. 1-3 – 2004, vas. 5 – vas. 18 (Nr. 3), p. 2-3.
Iš tų laikų, kai laikraštis buvo bučiuojamas: [ Apie mokslinę konferenciją “Vilniaus žinios” – lyg stebuklinga pašvaistė”, skirtą pirmojo lietuviško dienraščio 100-mečiui, Vilnius] / Gediminas Zemlickas // Lietuvos aidas. – 2004, saus. 25, p. 6.
Kad Botanikos sodas Kairėnuose įgytų širdį / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, vas. 5-18 (Nr. 3), p. 13.
Mažajai Lietuvai skiria tyrinėtojo širdį ir talentą: [Apie istoriką, enciklopedininką A. Matulevičių] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, vas. 19 – kovo 3 (Nr. 4), p. 3, 17.
Juozo Ambrazevičiaus – Brazaičio šimtmečiui / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, kov. 18 – 31 (Nr. 6), p. 7, 18-19.
Prisimintas Juozas Brazaitis – Ambrazevičius / Gediminas Zemlickas // Į laisvę. – 2004, Nr. 144, p. 88-89.
Iriantis į bendrą Europos mokslo erdvę: [Apie Lietuvos mokslininkų sąjungos VIII suvažiavimo svarbiausius pranešimus] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, bal. 1-21 (Nr. 7), p. 5, 7.
Jau pusę šimtmečio kopia į geologijos kalną: [Apie prof. J. Paškevičiaus 80-mečio iškilmes] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, bal. 1-21 (Nr. 7), p. 4.
Jie garsina Lietuvos mokslą: [Apie 2003 m. mokslo prremijų laureatus] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, bal. 1-21 (Nr. 7), p. 1, 10-11, 15.
Antano Tamošaičio gyvenimo ir kūrybos kelio knyga: [Apie L. Šatavičiūtės-Natalevičienės knygos “Antanas Tamošaitis. Gyvenimo ir kūrybos kelias” pristatymą galerijoje “Židinys”] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, bal. 22 – geg. 5 (Nr. 8), p. 11.
Kelionė į Seinus, Punską ir senąją jotvingių žemę / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, birž. 3 – 16 (Nr. 11), p. 5, 10-11; birž. 17-30 (Nr. 12), p. 10-11; rugs. 9, p. 8-9, spal. 7 – 20 (Nr. 17), p. 8-9.
Proveržio kryptis – lazerių ir šviesos technologijos: [Apie konferenciją iš ciklo “Lietuva Europos Sąjungoje – iššūkis mokslui ir pramonei”] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, liep. 15 – rugs. 8 (Nr. 14), p. 1, 10-11; rugs. 9, p. 20.
Laiko dūžiai skelbia: Vilniaus universitetui 425 metai: [Apie jubiliejinį renginį Šv. Jonų bažnyčioje, Vilnius] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, rugs. 23 – spal. 6 (Nr. 16), p. 1, 10-13.
Darbams surašyti neužtektų jaučio odos: [Apie Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesoriaus, Lietuvių katalikų mokslo akademijos tikrojo nario A. Tylos 75-ųjų gimimo metinių minėjimą Lietuvos istorijos institute] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2004, lapkr. 18 – gruod. 1 (Nr. 20), p. 1, 8-9.
Lituanistika – kaip duona kasdieninė: kalbininkui profesoriui Zigmui Zinkevičiui – 80 / Gediminas Zemlickas // Lietuvos aidas. – 2005, saus. 20 – vas. 2 (Nr. 2), p. 1, 8-9; vas. 3, p. 12.
Prisimenamas Jonas Kabelka, kuris ir nebuvo pamirštas: [Apie kalbininko 90-osioms gimimo metinėms skirtą prisiminimų vakarą Vilniaus universiteto Filologijos fakultete] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2005, kovo 24–bal. 6 (Nr. 6), p. 6-7; bal. 7–20 (Nr. 7), p. 12.
Dubingių radinys: [Apie spaudos konferenciją Vilniaus universitete, skirtą universiteto archeologų radinių Dubingių piliavietėje aptarimui] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2005, geg. 19–birž. 1 (Nr. 10), p. 1, 8-9, 16.
Iš užmaršties melsvųjų tolių: [Tautosakos tyrinėtojo A. Botyriaus 160-osioms gimimo metinėms] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2005, spal. 20–lapkr. 9 (Nr. 18), p. 8-9.
Slėnyje jam buvo slogu. Jį traukė kalnai ir žvaigždės: [Apie prof. V. Daujotytės knygos “Žmogus ir kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską” pristatymą Lietuvos mokslų akademijoje] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2006, saus. 12-25 (Nr. 1), p. 1, 4-5.
“Felicijos” premijos laureatai – Malgožata Kasner ir Stasys Keinys / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2006, saus. 26 – vas. 8 (Nr. 2), p. 2.
Aukštojas – lietuvių dievas ir kalnas / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2006, birž. 8 – 21 (Nr. 11), p. 1, 4-5.
Ukrainiečių tautai jis tapo Moze ir Leonardu: [Apie tarptautinį kongresą, skirtą rašytojo, poeto, publicisto, mąstytojo I. Franko 150-osioms gimimo metinėms, Lvovas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2006, lapkr. 9-22 (Nr. 19), p. 1, 6-7; laokr. 23 – gruod. 6 (Nr. 20), p. 6-7.
Josifas Brodskis: pirma kelionė į Lietuvą: [Pasakojimas apie Nobelio premijos laureato pirmąją kelionę į Lietuvą 1966 m. rugpjūtį.Venclovų namuose-muziejuje paminėtos poeto viešnagės 40-osios ir 10-osios jo mirties metinės, Vilnius] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2006, spal. 26 – lapkr. 8 (Nr. 18); lapkr. 9–22 (Nr. 19), p. 8-9; lapkr. 23 – gruod. 6 (Nr. 20), p. 8-9; gruod. 7 – 20 (Nr. 21), p. 8-9; gruod. 21–2007, saus. 3 (Nr. 22), p. 8-9; saus. 4–17 (Nr. 1), p. 12-13.
Per kalbą atėjo į lietuvių tautos širdį: [Apie prisiminimų vakarą Lietuvių kalbos institute, skirtą Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos nariui korespondentui, filologijos mokslų daktarui (kalbotyra), Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Kalbotyros instituto skyriaus vedėjui Aanatolijui Nepokupnui atminti, Vilnius] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2006, gruod. 7-20 (Nr. 21), p. 1, 4-5.
Prilygti pasaulinio mokslo elitui: [Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Kolonų salėje apdovanoti geriausių ir moksliškiausių 2006 m. Lietuvoje apgintų disertacijų autoriai] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, geg. 17-31 (Nr. 10), p. 1, 8-9.
Amerikos lietuviai Lietuvoje / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, liep. 19–rugs. 5 (Nr. 14), p. 13.
Vaikantis plagiato šmėklą: [Apie konferenciją „Akademinio sąžiningumo link: kaip įveikti plagiatą moksle“] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, liep. 19 – rugs. 5 (Nr. 14), p. 1, 4, 12.
Mažas berniukas su dideliu batu rankose: [ Apie garsųjį prancūzų rašytoją Romain Gary, kurio vaikystė susijusi su Vilniumi] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, rugs. 6-19 (Nr. 15), p. 6-7, 14.
Mykolo Biržiškos memorialinis kambarys / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, rugs. 20 – spal. 3 (Nr. 16), p. 5.
Telšiai: šimtas teatro metų: [Apie teatrinį festivalį „Iš šimtmečio sėklų išaugom“ ir tarptautinį profesionalių teatrų festivalį-forumą, skirtą pirmojo lietuviško spektaklio Telšiuose šimtmečiui paminėti] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, spal. 18-31 (Nr. 18), p. 6-71, 8-9.
Grįžtančios atminties pėdsakais: [Apie A.J. Greimą ir jo 90-mečio paminėjimą Kupiškyje; minima, kad atidengta atminimo lenta] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, lapkr. 1-21 (Nr. 19), p. 8-9.
Kaip metalas paklūsta vandeniui ir šviesai: [ Apie UAB „Arginta“ (Vilnius) veikiantį technologinį lazerį, moderniausios įrangos įsigijimo bei naudojimo perspektyvas įmonėms, technologinių lazerių kūrimo perspektyvas Lietuvoje] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, lapkr. 22–gruod. 5 (Nr. 20), p. 1, 4-5.
Būti Lietuvos dalele: mokslo premija užsienio lietuviams / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2007, gruod. 20 – 2008, saus. 9 (Nr. 22), p. 1, 3, 7.
MOKOM – mokslinės kompetencijos projektas: [ Projekto organizatorius ir vykdytojas yra Šiaulių universitetas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, vas. 7 (Nr. 3), p. 1, 11, 15; vas. 21, p. 14.
Skverbiantis į medicininės diagnostikos rinką: [Apie UAB “Fermentas”] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, kovo 6 (Nr. 5), p. 2-3.
Vaizduotės tauta: bandymai suprasti istoriją ir save: [ Apie Lietuvos valstybės 90-mečiui paminėti skirtą konferenciją „1918 metai: išmoktos pamokos ir klaidos. Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos santykiai tarpukario metais ir po Šaltojo karo pabaigos“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, bal. 3 (Nr. 7), p. 6-7, 11.
Didžiosios Antano Poškos kelionės: [Vilniaus pedagoginiame universitete atidaryta keliautojo, antropologo, žurnalisto, rašytojo, esperantininko Antano Poškos vardo auditorija] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, bal. 17 (Nr. 8), p. 6-7, 11.
Asmenybės švytėjimas: [ Apie „Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus“ Lietuvių literatūros ir tautosakos institute bei Etninės kultūros globos taryboje, skirtus tautosakininko, etnologo, baltų religijos ir mitologijos tyrinėtojo 70-osioms gimimo metinėms paminėti] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, geg. 1 (Nr. 9), p. 1, 4-5; geg. 22 (Nr. 10), p. 11, 16.
Skirta lietuviškam žodžiui ir knygai: [ Apie Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengtą parodą “O, mūs šventas lietuviškas žodi…” Lietuvių kalbos institute, skirtą spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, geg. 22 (Nr. 10), p. 14-15.
Knyga buvo jo gyvenimas: [ Apie bibliografo, vertėjo Stasio Tomonio atminimo popietę ir jo atsiminimų knygos „Gyvenimo vingiais“ pristatymą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, birž. 5 (Nr. 11), p. 13, 15.
Kur mitai kalbasi su modernybe: [Po rekonstrukcijos lankytojams duris atvėrė Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Molėtų rajonas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, lapkr. 6 (Nr. 19), p. 1, 8-9; lapkr. 20, p. 8-9.
Likimo dovana Martyno Jankaus jubiliejui: [Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas į tarptautinį lygmenį išvedė Mažosios Lietuvos šviesuolio M. Jankaus vardą ir darbus] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, lapkr. 20, p. 1, 4-5, 13.
Vincas Kudirka: ir maištininkas, ir kūrėjas / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2008, gruod. 25, p. 1-2, 10.
Lietuvos mokslo premijos užsienio lietuviams (2): [Antrą kartą buvo paskirtos ir įteiktos mokslo premijos nusipelniusiems lietuvių kilmės užsienyje gyvenantiems ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. 2009, kov. 12, p. 8, 12.
Kupiškio krašto stiprybės knyga: [Apie monografijos „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“, skirtos miesto 480-ųjų metinių proga, pristatymą Kupiškio kultūros centre] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2009, bal. 9, p. 1, 5, 16; bal. 23, p. 12, 16.
Iš kaimo vaiko iki pasaulinio garso asmenybės: [ Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato fasado atminimo lentoje įamžintas lietuvių kilmės prancūzų kalbininko Algirdo Juliaus Greimo vardas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2009, birž. 25, p. 6-7; liep. 9, p. 14, 16.
Baltasis šviesoraščio metraštininkas, arba Penki vakarai su Bernardu: [Apie fotožurnalistą, publicistą, kraštotyrininką Bernardą Aleknavičių ir jo būsimą fotoalbumą „Kelionė“ („Einu per Lietuvą“)] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2009, rugs. 3, p. 6-7.
Lietuvos mokslinės bibliotekos: mokslo šventovės ar informacijos greitkeliai? / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2009, spal. 1, p. 1, 3, 13.
Lietuva atsisveikino su savo nekarūnuotais karaliais: [Apie aštuonių Dubingiuose rastų ir identifikuotų kunigaikščių Radvilų palaikų perlaidojimo iškilmes, Molėtų rajonas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2009, lapkr. 5, p. 1, 14-15.
Elena Eringienė iš Moncevičių giminės / [sudarytojos Elena Moncevičiūtė-Eringienė, Vaiva Eringytė, Elena Eringytė-Grikienienė]; [vienas autorių Gediminas Zemlickas]. – Vilnius: Mokslotyros institutas, 2010.
Vydūno fondui – 55 / Akademinis skautų sąjūdis; [redaktorė Danutė Bindokienė]; [vienas autorių Gediminas Zemlickas]. – Chicago: Vydūno fondas, 2010.
Lietuvišką žodį iškėlęs į vėliavos aukštį: profesoriui Zigmui Zinkevičiui – 85 / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, vas. 4, p. 3, 16.
Laisvės sala nelaisvės vandenyne: [ VšĮ “Sugiharos fondas – diplomatai už gyvybę” devintą kartą teikiamą Tolerancijos žmogaus titulą skyrė poetui, eseistui, vertėjui, Jeilio universiteto slavistikos profesoriui Tomui Venclovai] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, vas. 18, p. 2, 16; bal. 1, p. 3, 14.
Nuo švento ąžuolo viršūnės – į laiką, žmones ir kultūrą: [Apie kultūros istorikės habil. dr. Ingės Lukšaitės 70-mečio paminėjimo iškilmes Lietuvos istorijos institute ir mokslininkei skirtą parodą, atidarytą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Vilnius] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, kovo 4, p. 1, 4-5.
Lietuvos valstybės pamatų kūrėjas: prezidentui Aleksandrui Stulginskiui – 125 / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, kovo 18, p. 1, 6-7.
Lietuviškumo geroji siela: [Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena paminėta Lietuvos mokslų akademijos rūmuose. 2010 metų Felicijos Bortkevičienės premijos laureate paskelbta Sankt Peterburgo valstybinio universiteto doc. filologijos mokslų dr. Vanda Kazanskienė] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, geg. 20, p. 2, 15.
Lietuvai Brodskis buvo ir lieka savas poetas: žmogus ir epocha. Josifo Brodskio 70-mečiui / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, birž. 17, p. 1, 4-5.
Vilniaus žemaičių (ir kitų) stiprybės šaknys: [ Apie Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyriaus veiklą, minint jo 20-metį] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, birž. 17, p. 14, 16.
Išaugę iš gimtosios žemės syvų – Jonas ir Martynas Yčai / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. 2010, spal. 7, p. 1-2; spal. 21, p. 5, 15.
Profesorė Elena Eringienė Moncevičių giminės veidrodyje / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, rugs. 9, p. 1, 10-11; spal. 21, p. 10; lapkr. 4, p. 13, 16.
Mokytojas, kuriam likimas lėmė tapti Lietuvos partizanų vadu: [Apie Adolfą Ramanauską-Vanagą ir jo atminimo įamžinimą] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2011, saus. 20, p. 1, 8-9, 15.
Gegužę Žvėrynas pražydo Konstantino Balmonto poezijos žiedais: [ Vilniuje atidengtas paminklas rusų poetui simbolistui] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2011, birž. 2, p. 1, 4-5.
Laiko ženklai Alpių krašte ir kultūros istorijoje: [Apie pažintinę kelionę „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“, kurią surengė Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) ir XXVII knygos mėgėjų draugija kartu su Šveicarijos lietuvių bendruomene; Ciuriche vykusią konferenciją „Laiko ženklai kultūros istorijoje“, skirtą Šveicarijos lietuvių knygos klubo dešimtmečiui, XXVII knygos mėgėjų draugijos 80-mečiui] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2011, geg. 5, p. 1, 10-11, 13; rugs. 22, p. 8-11.
Sugrįžo prie šaknų, į savo Itakę: [Reportažas apie Nobelio premijos laureato Vilniaus miesto garbės piliečio Č. Milošo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo Lietuvoje ir Lenkijoje didžiosios savaitės renginių pradžią birželio 26 d. Vilniaus universiteto M.K. Sarbievijaus kieme] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2011, liep. 7, p. 1, 8-9, 13.
Iš Dotenėnų ir Alionių – į platų mokslo kelią: [ Apie Tarptautinę farmakognozijos ir kitų farmacijos mokslų konferenciją Kaune, skirtą prof. Kazimiero Grybausko1250-osioms ir doc. Eduardo Kanopkos 100-osioms gimimo metinėms paminėti] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2011, lapkr. 24, p. 1, 4-5; gruod. 22, p. 9-11.
Vykintas Vaitkevičius – Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2011, gruod. 8, p. 1, 6-7.
Stasys Šilingas – tarsi iš ilgos nebūties būtų sugrįžęs: [Š.m. vasario 15 d. ant Daugirdo g. 4 namo sienos Kaune atidengta atminimo lenta su bareljefu teisininkui, visuomenės veikėjui, literatui, politikui atminti] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2012, kov. 5, p. 1, 6; kovo 8, p. 1, 6-7.
Ąžuolyno diena Jono Basanavičiaus gimtinėje: [Apie Lietuvos Tautinio atgimimo ąžuolyną ir š.m. balandžio mėnesį jame pasodintą ąžuolėlį ilgamečiui Vilniaus universiteto rektoriui prof. Jonui Kubiliui atminti, Ožkabaliai, Vilkaviškio rajonas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2012, geg. 17, p. 1, 6-7, 11.
Paminklas lietuvių kalbos gyvosios dvasios ieškotojui: [Š.m. birželio 16 d. Griškabūdyje atidengtas paminklas (autorius skulptorius Romualdas Kvintas) kalbininkui, lietuvių bendrinės kalbos žymiausiam normintojui Jonui Jablonskiui; Rygiškiuose paminėtos 40-osios Kalbos dienos, Šakių rajonas] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2012, liep. 5, p. 1, 6; rugs. 6, p. 8-9, 12.
Klaipėda Krėvėje pažadino Šarūną: Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo ir Klaipėdos krašto atvadavimo 90-osioms metinėms / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2012, lapkr. 15, p. 2-3.
Akademikas Juozas Dalinkevičius / Vilniaus universitetas; [sudarytojas ir mokslinis redaktorius Algimantas Grigelis]; [vienas autorių Gediminas Zemlickas]. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.
Sintautai pasipuošė Prano Vaičaičio paminklu, įgijo ir savąją „Iliadą“ / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2014, saus. 9, p. 1, 6-7, 12.
Gyvenimo virsmai ir kelio vingiai atvedę pas Donelaitį (2): Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms: [Apie lietuvių pasaulietinės literatūros pradininko gimimo metinėms skirtą renginį, vykusį 2014 m. kovo 28 d. Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2014, bal. 17, p. 1, 3, 6-7.
Romualdas Ozolas ir knyga: [interviu su 2013 m. XXVII knygos mėgėjų draugijos garbės nariu tapusiu R. Ozolu] / Gediminas Zemlickas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 294-308.
Miškininkas dr. Algirdas Končius – mūsų prisiminimuose / Gediminas Zemlickas // Mūsų girios. – 2015, Nr. 7, p. 18-19; Nr. 8, p. 12.
Karolis IV: dėl ko taip gerbiamas Čekijoje ir už jos ribų / Gediminas Zemlickas // Naujoji Romuva. – 2016, Nr. 4, p. 20-27.
Knygos marių švyturys: [apie Stasį Tomonį] / Gediminas Zemlickas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 270-278.
Nuostabi Zanavykų krašto sakmė: [apie Sintautų mokyklos mokytoją Mariją Puodžiukaitienę ir jos darbus] / Gediminas Zemlickas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 322-326.
Pabūklo šūviais pašlovinta Kazimiero Semenavičiaus knyga: [Apie K. Semenavičiaus knygą „Didysis artilerijos menas“ ir jos sutiktuves Kaune]./ Gediminas Zemlickas // Naujoji Romuva. – 2018, Nr. 3, p. 2-10; 2019, Nr. 2, p. 20–28; Nr. 4, p. 7-16; 2020, Nr. 1, p. 6-15; Nr. 3, p. 59-71; 2021, Nr. 3, p. 59-65; Nr. 4, p. 16-30.
XX amžiaus politikos ir diplomatijos sūpuoklėse / Gediminas Zemlickas // Voruta. – 2019, rugpj. 31, p. 1, 3, 6.
Gyvenimo tarp knygų ir žmonių istorijos: [apie XXVII knygos mėgėjų draugijos narį Juozapą Šimkų] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 405-436.
Viršukalnės: profesoriui Juozui Algimantui Krikštopaičiui atminti / [redakcinis komitetas: Algimantas Grigelis (pirmininkas) … [et al.]; sudarytojai Algimantas Grigelis ir Birutė Railienė; [vienas autorių G. Zemlickas]. – Utena: Utenos Indra, 2022.
Parengta pagal XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą ir G. Zemlicko pateiktą gyvenimo ir veiklos aprašymą.

Iliustr.:
G. Zemlickas prie Reino krioklių. Nuotrauka iš asmeninio archyvo. 2012.
Gediminas Zemlickas priima padėką XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitiniame susirinkime Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. 2020 01 27.
Prano Dovalgos premijos laureatas Gediminas Zemlickas: Ramūno R. Katiliaus nuotrauka prie str. „Irena Nagulevičienė ir Gediminas Zemlickas – 2020 m. Prano Dovalgos premijos laureatai. 2021 01 22 // https://www.cekijosdraugija.lt/wp-content/uploads/2021/01/G.Zemlickas.jpg

zemlickas_gediminas_prano_dovalgos_premijos_laureatas_2021_01_22_cekijos_draugija

zemlickas_gediminas_lnb_vilnius_2020_01_27_02