Vaclovas Biržiška

birziska_vaclovas_1930_07_28_mllm_gek_21901

Lietuvių visuomenės veikėjas, bibliografas, teisininkas, publicistas Vaclovas Biržiška (1884 12 02 Viekšniuose – 1956 01 02 Waterbury (Konektikuto valstija, JAV), 2018 07 11 perlaidotas Rasų kapinėse Vilniuje) buvo vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjų, jos narys nuo Draugijos veikimo pradžios iki jos uždarymo sovietiniais metais, Draugijoje turėjo trečią numerį. V. Biržiška buvo sukaupęs vertingą apie 5000 spaudinių asmeninę biblioteką įvairiomis kalbomis. Joje buvo nemažai knygų, liudijančių V. Biržiškos knygotyrininko bei grožinės literatūros mėgėjo interesus. Ši biblioteka, V. Biržiškai pasitraukus į Vakarus, liko Kaune. Jos dalis pateko į KAVB (dabar Kauno Ąžuolyno biblioteką), kur šiuo metu yra 130 V. Biržiškos asmeninės bibliotekos knygų.
1920–25 dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje Kaune. Nuo 1922 Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas) dėstė teisę, bibliografiją ir knygos istoriją, 1933–35 Teisių fakulteto dekanas; profesorius (1930). 1923–44 Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos, 1924–43 ir Bibliografijos instituto direktorius. 1931–44 Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas. 1940–41 Vilniaus universiteto Teisių fakulteto dekanas, Bibliologijos katedros (nuo 1941 12 01 veikė Vytauto Didžiojo universitete) vedėjas.
1944 pasitraukė į Vokietiją, 1946–49 dėstė Pabaltijo universitete Hamburge-Pinneberge. Nuo 1946 Lietuvių rašytojų draugijos garbės narys. 1949 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1951–53 Kongreso bibliotekos Vašingtone garbės konsultantas.
Nuo 1906 bendradarbiavo spaudoje. Rinko medžiagą ir redagavo bibliografinius leidinius: Knygos (1922–26), Bibliografijos žinios (1928–43), tęstinį leidinį Mūsų senovė (1937–40). 1931–44 buvo Lietuviškosios enciklopedijos, 1953–54 Lietuvių enciklopedijos vyriausiasis redaktorius. Surinko ir paskelbė kultūros ir literatūros palikimo archyvinės medžiagos. Svarbiausi darbai: Lietuvių bibliografija (4 dalys 1924–39), Lietuviškų knygų istorijos bruožai (dalis 1 1930), Iš mūsų laikraščių praeities (1932), Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyvardės (1943), Senųjų lietuviškų knygų istorija (1953–54), Aleksandrynas (3 tomai 1960–65 Čikaga 21990 Vilnius), Praeities pabiros (1960), Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV–XVIII amžiais (1987), Amerikos lietuvių spauda 1874–1910. Bibliografija (1994), Knygotyros darbai (1998).
Apdovanojimas
Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928).

Bibliografija:
Apie knygas ir knygynėlius / Vaclovas Biržiška. – Voronežas: Lietuvos reikalų komisariato Kultūros ir švietimo skyrius, 1918. – (Lietuvos reikalų komisariato Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 23).
Eilės ir proza / Smutkelis [Vaclovas Biržiška]. – Voronežas: Lietuvos reikalų komisariato Kultūros ir švietimo sk., 1918. – (Lietuvos reikalų komisariato Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 17).
„Policinis socializmas“ Lietuvoje: (zubatovščina) / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: Kooperacijos b-vė „Šviesa“, 1921. – (Kooperacijos b-vė „Šviesa“; Nr. 14).
Lietuvių bibliografija / Sudarė Vaclovas Biržiška. – Kaunas: Švietimo ministerija, 1924; 1926; 1929; 1935; 1939, d. 1-4. – („Knygų“ priedas; „Knygų“ Nr. 7 priedas; Švietimo m-jos knygų leid. komis.; Nr. 145; Švietimo m-jos knygų leid. komis.; Nr. 449).
Bibliografijos žinios: Lietuvos bibliografijos instituto organas / Leidėjas: „Spaudos fondo“ knygynas; Red. Vaclovas Biržiška. – Kaunas, 1928-1943.
Kaip buvo uždrausta ir atkovota lietuvių spauda: prieinamai atpasakotas draudžiamasis laikas / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: Spaudos fondas, 1929.
Kryžiuočių keliai į Lietuvą XIV amž. / V. Biržiška. – T. 1: Keliai į Žemaičius. – Kaunas: [s.n.], 1930. – (Atmušta iš: „Praeitis“, t. 1).
Lietuviškų knygų istorijos bruožai / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: Spaudos fondas, 1930, d. 1. – („Bibliografinių žinių“ priedas, 1929-1930).
Lietuvių knygos augimo etapai / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1930. – (Atsp. iš: „Mūsų žinynas“, Nr. 69).
Nežinomi senieji lietuviški tekstai / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1931. – (Atsp. iš: Tautos žodis, kn. 7).
Iš mūsų laikraščių praeities / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: aut. Leid., 1932.
Lietuviškoji enciklopedija / [vyriausioji redakcija: Vacl. Biržiška – vyr. redaktorius … et. Al.]. – Kaunas: Spaudos fondas, 1933-[1944], t. 1-10.
Pirmasis Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dešimtmetis / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: Lietuvos bibliotekininkų draugija, 1933. – (Lietuvos bibliotekininkų d-jos leid.; Nr. 6; Atsp. iš: „Bibliografijos žinios“, 1933, Nr. 1).
Bibliotekos / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1935.
Bibliografija / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1935.
Administracinės teisės konspektas: pagal prof. V. Biržiškos programą / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [VDU Teisių fak.], 1935. – (Rankraščio teisėmis; Priedas: Administracinės teisės programa / V. Biržiška. – Kaunas: [VDU Teisių fak.], 1937.
Administracinė teisė / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1937.
Mečislovas Davainis-Silvestraitis / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1937. – (Atsp. iš: Lietuviškoji enciklopedija, 1937, t. 6, sąs. 2).
Iš vysk. M. Valančiaus veiklos / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1938. – (Atsp. iš: „Mūsų senovė“, 1938, t. 2, Nr. 3).
Giedraičiai / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1940. – (Atsp. iš: Lietuviškoji enciklopedija, 1940, t. 8, sąs. 12).
Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1943, d. 1-2.
Lietuviškos bibliografijos istorija / Vaclovas Biržiška. – Kaunas: [s.n.], 1944. – (Bibliotekininko parankinė; Nr. 3; 1943-1944 m. „Bibliografijos žinių“ priedas).
Vyskupo Motiejaus Valančiaus biografijos bruožai: jo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga / Vaclovas Biržiška. – Brooklyn: „Aidai“, 1952. – (Atsp. iš: „Aidai“, 1951, Nr. 8-10).
Senųjų lietuviškų knygų istorija / Vaclovas Biržiška. – Chicago: Naujienos, 1953; 1957, d. 1-2.
Aleksandrynas: Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos / Lituanikos institutas. – Čikaga: JAV LB kultūros fondas, 1960; 1963; 1965, t. 1-3.
Praeities pabiros: Rinkinys straipsnių iš Lietuvos praeities / Vaclovas Biržiška. – Brooklyn: Karys, 1960.
Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV – XVIII amžiais / Vaclovas Biržiška; Re. Ir papildė M. Biržiška; su A. Šapokos įvadu. – Chicago: Lituanistikos institutas, 1987.
Knygotyros darbai / Vaclovas Biržiška; [redakcinė komisija: Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas), Vanda Stonienė; sudarė, pratarmę ir įvadą parašė Genovaitė Raguotienė, Bronius Raguotis]. – Vilnius: Pradai, 1998.

Iliustracija:
Prof. Vaclovas Biržiška. Kaunas. 1930 07 28. MLLM GEK 21901.