Petras Klimas

klimas_petras_ekon_kariu_bendr_foto_a1175_atv. 1707_ktu

Diplomatas Petras Klimas (1891 02 23 Kušliškių k., Kalvarijos valsčius, Marijampolės apskr. – 1969 01 16 Kaune) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 1932 01 27, joje turėjo aštuonioliktą numerį. P. Klimas aktyviai įsitraukė į Draugijos veiklą, buvo vienas dailiosios knygos parodos organizatorių. P. Klimas buvo bibliofilas, turėjo turtingą asmeninę biblioteką. Apie jo polinkį bibliofilijai bei asmeninę biblioteką knygoje apie Petrą Klimą rašo Vilma Bukaitė (Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas / Vilma Bukaitė. – Vilnius, 2016, p. 437–440). P. Klimas kaip Lietuvos respublikos ambasadorius Prancūzijoje dažnai parūpindavo leidinių Paryžiaus antikvariatuose knygų mylėtojams Lietuvoje bei buvo tarpininkas bandant organizuoti XXVII knygos mėgėjų draugijos leidybinę veiklą užsienyje. Jis kartu su V. K. Jonynu tvarkė Draugijos organizacinius, finansinius reikalus 1937 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje, kontaktavo dėl atsiskaitymo su dailininku Viktoru Petravičiumi, kurio knygos „Gulbė karaliaus pati“ iliustracijos įvertintos Paryžiaus parodos pagrindiniu prizu.
Baigęs mokslus Maskvoje, P. Klimas 1914 m. pavasarį grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo metais dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komitete, buvo Lietuvių konferencijos Vilniuje dalyvis, šrinktas į Lietuvos Tarybą. Redagavo 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto tekstą ir 1918 m. vasario 16 d. su kitais signatarais jį pasirašė.
1919–1923 m. P. Klimas dirbo užsienio reikalų ministerijoje, ėjo viceministro, ministerijos valdytojo pareigas. 1920–1923 m. buvo Aukštųjų kursų ir Lietuvos universiteto dėstytojas. Dėstė Lietuvos istorijos kursą. 1923–1925 m. buvo nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje, 1925–1940 m. – Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Liuksemburge.
P. Klimas bendradarbiavo spaudoje, buvo „Lietuvos aido“ redaktorius. Sudarė vadovėlį „Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms“ (1918). Kalbėdamas apie literatūros vadovėlio sudarymą P. Klimas pažymėjo, kad iki tol nebuvo tinkamo vadovėlio vidurinės mokyklos klasėms.
P. Klimas parašė ir originalių istorijos bei politikos mokslų veikalų. Atsikuriančiai Lietuvos valstybei daug padėjo Vilniuje išleistos knygos apie Lietuvos gyventojus ir sienas, žemės valdymo istorija.
Apie P. Klimo gyvenimą ir veiklą, jo likimo vingius vokiečių ir sovietinės okupacijos metais plačiau galima pasiskaityti Vilmos Bukaitės, Alberto Geručio knygose, jo paties atsiminimuose, XXVII knygos mėgėjų metraščio šešto tomo straipsnyje „Keturi iš dvidešimties … Petras Klimas“ (Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018). P. Klimo likimui lemtingos buvo jo 1940 m. rugpjūčio mėnesį įteiktos notos dėl SSRS įvykdytos Lietuvos aneksijos Prancūzijos ir Portugalijos vyriausybėms, kurios, aišku, nepatiko tiek naciams, tiek sovietams. 1943 09 18 Prancūzijoje gestapo suimtas, bet 1944 m. kovo mėn. grąžintas į Lietuvą. 1945 m. rugsėjo mėn. jau sovietų saugumo suimtas, P. Klimas pateko į lagerį Čeliabinsko srityje, kur išbuvo iki 1954 m. Mirė Kaune, sovietų valdžiai taip ir neleidus išvykti į Prancūziją pas šeimą.

Apdovanojimai:
1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu.
1934 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vytauto Didžiojo II-ojo laipsnio ordinu.
1928 m. ir 1938 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II-ojo ir I-ojo laipsnio ordinais.

Bibliografija:
Kooperacija: I. Smulkiojo kredito draugijos / P. Klimas. – [Maskva]: [Lietuvių draugija aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti. Leidimo komisija], 1915.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – Vilnius: [s.n.], 1915.
Russisch-Litauen: statistisch-ethnographische Betrachtungen / P. Klimas. – Stuttgart: J. Schrader, 1916.
Lietuva: jos gyventojai ir sienos / parašė P. Klimas; [viršelį iliustravo Antanas Žmuidzinavičius (A.Ž.)]. – Vilnius: autoriaus išleidimas, 1917.
Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms / sutaisė P. Klimas. – 2-asis leid. Vilnius: Lietuvių mokslo draugija, 1918.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – [2-asis leid.]. – Kaunas: Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leid., 1919, d. 1.
Lietuvių senobės bruožai / P. Klimo. – Vilnius: Lietuvių mokslo draugijos leid., 1919.
Lietuvos žemės valdymo istorija (iki lenkmečių) / P. Klimo. – [Vilnius]: Lietuvių mokslo draugijos leid., 1919.
Le développement de l’Etat Lituanien: à partir de l’année 1915 jusqu’à la formation du gouvernement provisoire au mois de novembre 1918: d’après des documents officiels / P. Klimas. – Paris: Langlois, 1919.
La Lituanie russe: considérations statistiques et ethnographiques / P. Klimas. – Genève: Atar, 1919.
Le gouvernement de Kovno (Kaunas) / P. Klimas. – Paris: [s.n.], 1919. – (Les territoires lituaniens: considérations historiques, ethnographiques et statistiques).
Le gouvernement de Vilna (Vilnius) / P. Klimas. – Paris: [s.n.], 1919. – (Les territoires lituaniens: considérations historiques, ethnographiques et statistiques).
Litwa – jej mieszkańcy i granice: (tłumaczenie z litewskiego) / P. Klimas. – Wilno: Wydawnictwo „Głosu Litwy“, 1919.
Der Werdegang des Litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung im November 1918: dargestellt auf Grund amtlicher Dokumente / P. Klimas. – Berlin: Druck Pass & Garleb, 1919.
Muravjovo laikmetis Lietuvos žemės ir žemininkų istorijoje: (“Lietuvos žemės valdymo istorija” po lenkmečio) / P. Klimas. – Vilnius: Lietuvių Mokslo draugija, 1920.
Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms / sutaisė P. Klimas. – 3-asis leid. – Vilnius; Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1920.
Lietuvių kalbos sintaksė. / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – 3-iasis patais. leid. – Kaunas; Vilnius: „Švyturio“ b-vė, 1921.
Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms / sutaisė P. Klimas. – 4-asis išleid.. – Kaunas; Vilnius: „Švyturio” b-vė, 1921.
Litwa starożytna: (tłumaczenie z litewskiego) / P. Klimas. – Wilno: Nowiny Wileńskie, 1921.
Istorinė Lietuvos Valstybės apžvalga / P. Klimas. – Kaunas: Vaiva, 1922.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – 4-asis leid.. – Kaunas; Vilnius: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1922.
Mūsų kovos del Vilniaus: 1322-23–1922-23 / P. Klimas. – Kaunas: A. ir P. Klimų leidinys, 1923, d. 1.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – 5-asis leid.. – Kaunas: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1924.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – Šeštasis leidimas. – Kaunas: „Sakalo“ bendrovės leidinys, 1927.
Les rapports des nations lithuanienne et polonaise: conférence faite le 23 mai 1927 au Centre Européen de la Dotation Carnegie, pour la paix internationale / P. Klimas. – Paris: Jouve, 1927.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – 7-asis leid.. – Kaunas: „Sakalo“ bendrovės leidinys, 1928.
Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms / P. Klimas. – 6-asis patais. leid. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1929.
Ambrosio Contarini: Venecijos ambasadorius Lietuvoje (1474-1477) / P. Klimas. – Kaunas: [s.n.], 1931.
Ghillebert de Lannoy: dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413-14 ir 1421 metais) / P. Klimas. – Kaunas: [s.n.], 1931.
Lietuvių kalbos sintaksė / Rygiškių Jono sintaksės turiniu naudodamasis parašė P. Klimas. – 8-asis leid.. – Kaunas: „Sakalo“ bendrovės leidinys, 1932.
Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms / P. Klimas; sukirčiavo ir retesniuosius žodžius paaiškino Stasys Dabušis. – 7-asis patais. leid.. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1932. – (Šv. Kazimiero draugijos leidinys; Nr. 547).
L’Entente Baltique et la Lithuanie / P. Klimas. – Paris: [s.n.], 1934.
Tableau synoptique de l’histoire de la Lithuanie / P. Klimas. – [S.l.: s.n.], 1934.
Ghillebert de Lannoy in medieval Lithuania: voyages and embassies of an ancestor of one of America’s great presidents / by Petras Klimas; an introduction [and translation] by Constantine R. Jurgela. – New York: The Lithuanian American Information Center, 1945.
Iš mano atsiminimų / Petras Klimas. – Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos leidykla; Juozas Kapočius, 1979.

Apie Petrą Klimą:
Petras Klimas / Albertas Gerutis. – Cleveland: Viltis, 1978.
Petras Klimas // Tarp knygų. – 2000, gruodis, p. 43.
Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas / Vilma Bukaitė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
Keturi iš dvidešimties … Petras Klimas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 139-142.

Iliustr.:
Petras Klimas. Ekonominės karių bendrovės Kaune fot. KTU biblioteka. A 1175, atv. 1707.
Petras Klimas … // Krivulė. – 1923, Nr. 3, virš.

klimas_petras_krivule_1923_nr3_virs