Vytautas Raudeliūnas

raudeliunas_vytautas_2012_kaisiadoriu_muziejus

Lietuvos teisės istorikas, pedagogas Vytautas Raudeliūnas (1930 02 02 Padaliuose, Žaslių valsčius – 2002 05 04 Vilniuje, palaidotas Paparčių kapinėse) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys bei pirmasis atkurtos Draugijos pirmininkas (1993–1995). Vienas iš Draugijos reguliamino sudarytojų. Jam vadovaujant 1995 Kaune, Kultūros rūmuose buvo surengta pirmoji Knygos šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos, knygos dienai paminėti. Po to ji tapo tradicine, rengiama kasmet. Tradiciniu tapo ir Draugijos organizuojamas geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkursas, kurio apdovanojimai vykdavo Knygos švenčių metu. V. Raudeliūnas buvo įsipareigojęs redaguoti atkurtos draugijos metraštį, tęsiantį tarpukario jos metraščio leidybos tradicijas, bet trečiojo nuo veikimo pradžios ir pirmojo atkurtos draugijos metraščio tomo nesulaukė. Nespėjo parengti ir žadėtos šiam tomui publikacijos apie Draugijos veiklą, nors jau buvo išstudijavęs Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomus Draugijos dokumentus. V. Raudeliūnas buvo bibliofilas, turėjo didelę per 9 tūkst. vienetų asmeninę biblioteką. Nemažą jos dalį sudarė retų spaudinių, archyvinių dokumentų fotonuotraukos, kserokopijos, mikrofilmai. Po bibliofilo mirties biblioteką ir archyvą įsigijo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, advokatas Z. Kerutis. V. Raudeliūnas priklausė Vilniuje veikusiam Knygos bičiulių klubui bei dalyvavo Martyno Mažvydo bibliofilų klubo veikloje, pasižymėjo ne tik kaip mokslininkas, teisininkas, bet ir kaip knygų mylėtojas, publikavęs savo straipsnius bibliotekinėje spaudoje.
V. Raudeliūnas po tremties Krasnojarsko krašte, gyvenimo ir mokslų Kazachijoje, 1958 grįžo į Lietuvą. 1964 baigęs teisės mokslus metus Vilniaus universitete,pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute jaunesniuoju mokslo bendradarbiu, po to Vilniaus universiteto Baudžiamosios teisės katedroje vyresniuoju laborantu, Lietuvos TSR kultūros ministerijoje Mokslinės-metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos vyresniuoju mokslo bendradarbiu. Nuo 1971 iki mirties dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (buvęs Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas). Nuo 1992 pradėjo dėstyti teisės istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete, vadovavo bakalaurų, magistrų, doktorantų darbams.
Visą savo gyvenimą skyrė mažai arba visai netyrinėtiems Lietuvos teisės istorijos klausimams, teisės istorijos paminklų tyrinėjimams, Lietuvos feodalinės teisės šaltiniams, domėjosi teisine mintimi Lietuvoje bei jos įtaka valstybingumo įtvirtinimui. Rinko rankraštinę medžiagą Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos archyvuose ir stengėsi ją publikuoti. Pirmieji moksliniai V. Raudeliūno straipsniai pasirodė 1963. Bene didžiausias dėmesys skirtas Lietuvos Statutų tyrimams. Šiomis temomis skelbti moksliniai ir proginiai straipsniai Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos periodiniuose leidiniuose „Acta Baltico-Slavica“, „Aрхiви Украiни“, „Bibliotekų darbai“, „Knygotyra“, „Kwartalnik historyczny“, „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai (Serija A)“, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbuose (serijos Istorija, Literatūra, Kalbotyra, Teisė), „Socialistinė teisė“ ir kt. Daugiau kaip pusę jo bibliografinių pozicijų sudaro enciklopediniai tekstai – 53 straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“, 60 – „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“, 35 – „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“. Serija straipsnių buvo skirta reikšmingiausio LDK teisės dokumento – antrojo Lietuvos statuto 400 metų jubiliejui. 1975 pasirodė kartu su M. Lukšiene parengta knyga „Mokyti žemaičiai“. Pradėjo „Lietuvos teisės paminklų“ seriją – išleido kelias reikšmingas Lietuvai knygas: 1982 m. pasirodė „Biržų dvaro teismo knygos 1620-1745“ (parengta kartu su R. Firkovičiumi), o 1988 m. – „Lietuvos vyriausiojo Tribunolo sprendimai (1583-1655)“ (parengta kartu su A. Baliuliu).
Nuo 1989 – Lietuvos tautininkų sąjungos, jos tarybos ir garbės teismo narys. Buvo vienas aktyviausių tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesų „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas” organizatorių ir vykdytojų. Prieš pat mirtį pasirodė jo ir kolegų A. Anušausko, V. Zabielos parengtas per 900 puslapių leidinys „Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas“. Po jo mirties, 2003 buvo išleista „Žagarės dvaro teismo knygos (1670–1751)“, parengta su A. Baliuliu ir R.Firkovičiumi – ketvirtoji „Lietuvos teisės paminklų“ serijos šaltinių publikacija.

Bibliografija:
Įžymus feodalinės Europos teisynas / V. Raudeliūnas // Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo biuletenis. – 1966, Nr. 3.
Pirmieji Lietuvos statuto leidimai (1588–1600) / V. Raudeliūnas. – Vilnius: [s.n.], [1967].
Popieriaus istorija Lietuvoje: [recenzija] / Vytautas Raudeliūnas // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – Vilniius: Vaizdas, 1969, t. 11, p. 144-149.
Iškalbingi dokumentai. Rasti seniausieji Pirmojo Lietuvos Statuto tekstai (1529) / V. Raudeliūnas // Gimtasis kraštas. – 1970, gruodžio 10.
Rankraščiai Vilniaus bibliotekos istorijai / V. Raudeliūnas // Bibliotekų darbas. – 1970, Nr. 12.
Čikagietiškąjį statutą pavarčius / V. Raudeliūnas // Gimtasis kraštas. – 1972, kovo 2.
Antrojo Lietuvos Statuto leidimai / V. Raudeliūnas //. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė. – 1973, T. 12, Sąs. 1.
Чудовский список Второго Литовского Статута / В. Раудялюнас. – Вильнюс: [s.n., 1973].
Подлинник Украинского кодекса “Права” 1743 г. / В. Раудялюнас. – Вильнюс: [s.n.], 1974.
Mokyti žemaičiai / Liudvikas Jucevičius; [parengė Meilė Lukšienė ir Vytautas Raudeliūnas; redakcinė komisija: K. Korsakas (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius: Vaga, 1975.
Pirmojo Lietuvos Statuto nuorašai lotynų kalba / V. Raudeliūnas //Bibliotekų darbas. – 1976, Nr. 4.
Įžanginė J. Jaroševičiaus krašto teisės paskaita (1829) / V. Raudeliūnas // Teisės bruožai Lietuvoje, XV-XIX a.: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; redakcinė kolegija: V. Andriulis (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1980, p. 120-125.
Nuostatai dėl studentų bausmių Vilniaus universitete (XVII-XVIII) / V. Raudeliūnas // Teisės bruožai Lietuvoje, XV-XIX a.: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; redakcinė kolegija: V. Andriulis (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1980, p. 86-102.
Pirmojo (1529) Lietuvos Statuto lotyniškieji nuorašai / V. Raudeliūnas // Teisės bruožai Lietuvoje, XV-XIX a.: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; redakcinė kolegija: V. Andriulis (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1980, p. 42-58.
Antrojo (1566) Lietuvos statuto nuorašai / V. Raudeliūnas // Teisinių institutų raida Lietuvoje XIV-XIX / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; [redakcinė kolegija: P. Dičius (redkolegijos pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1981, p. 6-32.
Joniškio dvaro nuostatai (1644) / V. Raudeliūnas // Teisinių institutų raida Lietuvoje XIV-XIX / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; [redakcinė kolegija: P. Dičius (redkolegijos pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1981, p. 121-128.
Trečiojo Lietuvos statuto pataisos (XVI a. pab.) / V. Raudeliūnas // Teisinių institutų raida Lietuvoje XIV-XIX / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; [redakcinė kolegija: P. Dičius (redkolegijos pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1981, p. 129-141.
Biržų dvaro teismo knygos, 1620-1745 = Судебные книги биржайского имения (1620-1745); Gerichtsbücher des Hofes Biržai (1620-1745) / [Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas]; parengė V. Raudeliūnas ir R. Firkovičius; [redakcinė kolegija: H. Lipnevičius (ats. red.) … [et. al.]. – Vilnius: Mintis, 1982.
Z dziejów Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1581-1648 / Vytautas Raudeliūnas, Henryk Wisner. – [S.l.: s.n., 1986].
Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai, 1583-1655 = Решения Главного Литовского Трибунала, 1583-1655 / LTSR MA. Filosofijos, sociologijos ir teisės inst.; parengė Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Baliulis; redkol.: V. Raudeliūnas (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1988.
Mirties bausmė senovės Lietuvoje / V. Raudeliūnas // Pozicija. – 1997, Nr. 2.
Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo nuosprendis (2000) / [spaudai parengė Vytautas Zabiela, Vytautas Raudeliūnas (atsak. redaktorius)]. – Vilnius: Tarptaut. kongreso rėmimo fondas, 2000.
Judgement of the International Public Tribunal in Vilnius (2000) / [compiled by Vytautas Zabiela, Vytautas Raudeliūnas (chief editor); translated from the Lithuanian by Dalija Tekorienė]. – Vilnius: Tarptaut. kongreso rėmimo fondas, 2000.
Lietuvos Statutas / V. Raudeliūnas // Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (XVI amžius). – Vilnius, 2001, t. 2.
Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesas “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”, 2000 / [parengė Arvydas Anušauskas, Vytautas Zabiela, Vytautas Raudeliūnas]. – Vilnius [i.e. Marijampolė]: Ramona, 2002.
Žagarės dvaro teismo knygos (1670-1751) = Księgi sądowe dworu Żagorskiego (1670-1751); Gerichtsbücher des Gutshofes Žagarė (1670-1571) / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; parengė Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.
Lietuvių statutų įtaka kitų šalių teisei: tezės / Vytautas Raudeliūnas // Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje: Lietuva Europos istorijos ir kultūros kontekste; Senoji/naujoji lietuvių kultūra: šiuolaikinės koncepcijos; 7–8 Pasaulio lituanistų bendrijos [tarptautinių konferencijų medžiaga] / Pasaulio lituanistų bendrija; [atsakingasis redaktorius Juozas Girdzijauskas]; [redaktorių kolegija: Romas Batūra … [et al.]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 40-51.

Parengta pagal:
Vytautas Raudeliūnas – Lietuvos teisės istorikas / Vidmantė Giedraitytė, Antanas Šenavičius // Jurisprudencija. – 2009, Nr. 3, p. 129-144.
Vytautas Raudeliūnas, 1930 – 2002 / P. Saudargas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 209-213.
Tarp knygų ir senų rankraščių / A. Ruzgas // Į laisvę. – 2002, Nr. 139 (176), p. 54-55: portr.

Iliustr.:
Istorikas Vytautas Raudeliūnas // Tarp knygų ir senų rankraščių / A. Ruzgas // Į laisvę. – 2002, Nr. 139 (176), p. 54.
Raudeliūnas Vytautas. Kaišiadorių muziejus. 2012 // https://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Vaizdas:RAUDELIUNAS_VYTAUTAS.jpg

raudeliunas_vytautas_2002_i_laisve_nr139_istorikas_vytautas_raudeliunas