Vilius Užtupas

uztupas_vilius

Redaktorių, knygų leidėją, žurnalistą, humanitarinių mokslų daktarą Vilių Užtupą (1927 03 31 Miliūnuose, Kupiškio valsčius – 2008 08 29 Vilniuje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją 1997 m. atvedė jo pomėgis leisti miniatiūrines knygas. Šias knygas ir kitą literatūrą leido savo 1992 įkurtoje leidykloje „Vilius“. Miniatiūrines knygutes pradėjo leisti pirmasis Lietuvoje, vienas jo 1995 parengtas leidinys „Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų“ (16,5 x 14,1 mm) buvo įrašytas į Lietuvos rekordų knygą (1997 ir vėliau atsirado mažesnių). 1997 savo leidykloje išspausdino XXVII knygos mėgėjų draugijos įstątų ir regulamino knygelę, o 1998 pasirodė jo parengta ir kartu su Draugija išleista knyga „Lietuvos spaustuvės“. Draugijoje turėjo dvidešimtą numerį.
V. Užtupas 1963 neakivaizdžiai baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1979 Maskvos poligrafijos institute apgynė disertaciją apie senųjų Lietuvos spaustuvių raidą. Tobulinosi Krokuvos Jogailos universitete. Nuo 1961 leidyklos „Šviesa“ redaktorius, direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1964 Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete dėstė leidybos organizavimą ir poligrafijos pagrindus. 1979–1992 dirbo Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedroje, docentas. 1989 m. kartu su kitais įkūrė „Sietyno“ leidyklą, kuri išleido B. Brazdžionio eilėraščių knygą „Poezijos pilnatis“, „Lietuvos albumą“ (fotografuotiną leidimą), V. Biržiškos „Aleksandryną“. Periodikoje paskelbė apie 200 straipsnių, išleido knygų apie leidybą ir poligrafiją.

Bibliografija:
Knygos:
Muzikos programa: 5–11 klasei / Lietuvos TSR švietimo ministerija, Mokyklų mokslinio tyrimo institutas; [redaktorius V. Užtupas]. – Kaunas: Šviesa, 1965.
Kaip gimsta knyga / Vilius Užtupas. – Vilnius: Mokslas, 1976.
Типографии Литвы XVI-XVIII вв. тематика и характер оформления изданных ими книг: (диссертация написана на русском языке); специальность 05.25.04 – „Книговедение“; автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Ужтупас Вилюс; Московский полиграфический институт. – Москва: [Московский полиграфический институт], 1979.
Nuo autoriaus iki skaitytojo / Vilius Užtupas. – Vilnius: Mokslas, 1980.
Poligrafija: [informacinis leidinys] = Полиграфия / [V. Užtupas]; Lietuvos TSR valstybinis darbo komitetas, Lietuvos TSR valstybinis leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas. – Kaunas: Šviesa, 1981.
Kaip įrišti knygą / Vilius Užtupas. – Vilnius: Mokslas, 1983.
Poezijos pilnatis / Bernardas Brazdžionis; [iliustravo V. Šileika]. – Vilnius: [Lietuvos kultūros fondas „Sietynas“; Vilius Užtupas], 1989.
Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m. biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos / V.Biržiška; Lituanistikos institutas. – 2-asis fotografuotas leidimas. – Vilnius: Sietynas; Vilius Užtupas, 1990, t. 1-3.
Lietuvos albumas: / [sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira]; [redagavo Liudas Gira]; [vinjetės A. Galdiko]. – Antrasis fotografuotinas leidimas. – Vilnius: Kultūros ir teatro susivienijimas-studija „Sietynas“; Vilius Užtupas, 1990.
Pasaulio karikatūristai juokiasi / sudarė Vilius Užtupas. – Vilnius: Raštija, 1991.
Žurnalisto žinynas / sudarė Vilius Užtupas. – Kaunas: Vilius, 1992, kn. 1.
Darius ir Girėnas: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 1993.
Darius ir Girėnas (1933-1993): transatlantinio skrydžio šešiasdešimtmečiui = Darius and Girenas (1933–1993) / Edmundas Jasiūnas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: Vilius, 1993.
Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą: antrojo lietuvių Transatlantinio skrydžio 60-mečiui = The flight of Felix Waitkus across the Atlantic / Edmundas Jasiūnas. – 2-asis papild. ir patais. 1986 m. Čikagoje išleisto albumo leid. – Vilnius: Vilius, 1995.
Invalidų socialinės integracijos įstatymas: 106 klausimai ir atsakymai / [sudarė Jonas Vėlyvis]. – Vilnius: V. Užtupas, 1996.
Paliskėlis / Elzė Urbonaitė-Vildžiūnienė. – Vilnius: V. Užtupas, 1996.
Penktoji kolona / Edmundas Ganusauskas; [nuotraukos: K. Jankausko … [et al.]. – Vilnius: Vilius, 1996.
Degėsių gėlės: (iki amžinybės – du tūkstančiai kilometrų); romanas / Janina Irena Survilaitė. – Vilnius: V. Užtupas, 1997.
Dievui ir Tėvynei: mintys ir žodžiai išeivijai 1940-1995 m. netekus Tėvynės / Vaclovas Zakarauskas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Vilius Užtupas. – Vilnius: V. Užtupo leidykla, 1997-1998, kn. 1-7.
XXVII Knygos Mėgėjų Draugijos įstatai ir reguliaminas. – Vilnius: V. Užtupas, 1997.
Lietuva kaip sapnas: pirmoji Amerikos knygų paroda Vilniuje; nuotraukų 59, atspaudų, iliustracijų 13 / Algirdas Gustaitis; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 1997.
Pilkų dienų žingsneliai: eilėraščiai, 1935–1995 / Viktoras Alekna. – Vilnius: V. Užtupas, 1997.
Jo Eminencija Kardinolas Vincentas Sladkevičius: miniatiūra skirta pirmojo Lietuvos kardinolo atminimui: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 2001.
Lietuvos partizanai ir jų ansamblis “Girių aidas” / Vilius Užtupas. – Kaunas: Lietuvos polit. kalinių ir tremtinių s-ga, 2001.
Sesuo Nijolė: [Apie Nijolę Sadūnaitę] / Vilius Užtupas. – Vilnius: [s. n.], 2003.
Atlanto nugalėtojas Feliksas Vaitkus: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 1994.
Aviacijos generolas Antanas Gustaitis: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 1995.
Karo lakūnas Juozas Kumpis: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 1995.
Lakūnas konstruktorius Jurgis Dobkevičius: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 1995.
Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų / [Vilius Užtupas]. – Vilnius: Vilius, 1995.
Balti takeliai: eilėraščiai vaikams / Marija Jurgelėnienė; [dailininkė Jurgita Kasperavičiūtė]. – Vilnius: Vilius Užtupas, 1996.
Žurnalisto žinynas / sudarė ir redagavo Vilius Užtupas. – Vilnius: “Vilius” l-kla, 1996.
Saliamono Banaičio spaustuvė / Vilius Užtupas. – Vilnius: leidykla „Vilius“, 1996.
Lakūnas akrobatas Jurgis Kairys: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: V. Užtupo leidykla, 1997.
Lietuvos spaustuvės, 1522–1997 / Vilius Užtupas. – Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla; XXVII knygos mėgėjai, 1998.
Aplink Lietuvą: poema vaikams Kairys: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: XXVII knygos mėgėjai; V. Užtupo leidykla, 1999.
Kas pyksta, tam ragai dygsta: humoras ir satyra / Arnoldas Čaikovskis; [Valiaus Urvakio piešiniai ir koliažai]. – Vilnius: Vilius Užtupas, 1999.
Kalambūrai ir limerikai / Bernardas Brazdžionis; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Vilius Užtupas. – Marijampolė: Ramona, 2002.
Lakūnas akrobatas Rolandas Paksas: [miniatiūrinė knygelė] / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilius, 2002.
Saliamonas Banaitis / Vilius Užtupas. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.
Miniatiūrinės knygelės / Vilius Užtupas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, p. 166–170.
Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII amžiaus faksimilės / Antanas Buračas, Vilius Užtupas. – Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.

Iliustr.:
Vilius Užtupas: [portr. ir biogr.] // Lietuvos spaustuvės, 1522–1997 / Vilius Užtupas. – Vilnius: XXVII knygos mėgėjai; Viliaus Užtupo leidykla, 1998, virš.
Vilius Užtupas per jo 70-ąjį gimtadienį 1997 m. Nuotraukos iš rašytojos Irenos Jacevičienės – Žukauskaitės asmeninio archyvo // Spaudos maestro Vilius Užtupas, kuriam 2017 03 31 būtų 90 ! / Steponas Gečas // http://www.kaunozurnalistai.lt/40588/

uztupas_vilius_1997_nuotr_per_jo_70_gimtad