Kazys Puida

puida_kazys_1933_mllm_gek_31140

Rašytojas, dramaturgas, žurnalistas, redaktorius, spaudos darbuotojas ir vertėjas Kazys Puida (1883 03 19 Šėtijuose, Lekėčių valsč. – 1945 01 23 Nausėduose prie Babtų) buvo vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjų, jos narys iki 1934 m., Draugijoje turėjo devintą numerį. Joje buvo vertinamas kaip spaudos reikalus gerai išmanantis žmogus, iš jos išstojo dėl neįvardintų asmeninių priežąsčių. Savo asmeninei bibliotekai turėjo kuklų ekslibrisą su gimtinės peizažu.
1920 m. K. Puida su žmona Ona Pleiryte-Puidiene grįžo iš Čeliabinsko (kur dirbo vokiečių kalbos mokytoju) į Lietuvą, gyveno Kaune, dirbo „Švyturio“ knygų leidimo bendrovėje, Spindulio spaustuvės direkcijoje. 1920 m. įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri leido literatūros klasikų seriją ir jai vadovavo. 1921 m. dienraščio „Lietuva“ priedo „Sekmoji diena“ redaktorius. Nuo 1925 m. buvo Vilkolakio teatro vadovybėje. Jo 1937 m. specialiai Paryžiaus parodai išleistas ir J. Steponavičiaus iliustruotas „Vienos nakties dykūnas“ gavo parodos Didžiąją premiją (šioje parodoje buvo premijuoti ir XXVII knygos mėgėjų draugijos specialiai parodai parengti leidiniai). Kazys Puida pasižymėjo ir kaip dramaturgas, ir kaip vertėjas. Jo literatūrinis palikimas gausus ir įvairus. Neatsitiktinai keletą jo dramų 1906 m. išleido „Vilniaus žinių“ spaustuvė. 1906 m. jis buvo laikraščio „Vilniaus žinios“ sekretoriumi. K. Puida taip pat buvo daugelio periodinių leidinių redaktorius: 1910 m. redagavo „Rygos naujienas“, 1921 m. – „Sekmąją dieną“, 1922 m. – „Lietuvos paštą“, redagavo ir išleido informacinius statistinius leidinius „Visa Lietuva“ (1922, 1923, 1925 ir 1932 m.), 1923 – 1926 m. leido ir redagavo „Krivulę“, 1923 m. metraštį „Kūrybos keliais“, 1923 – 1924 m. žurnalą „Gairės“, 1927 – 1928 m. žurnalą „Sąsieka“, 1930 m. žurnalą „Gaisai“, bendradarbiavo daugelyje kitų periodinių leidinių.
Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje yra kuklus Kazio Puidos rankraščių fondas: F 153, 10 s. vien., 1908-1942. Autografai, mašinraščiai, nuorašai.

Bibliografija:
Alyvos žydi: 1-o v. komedija / Zygmunt Przybylski ; iš lenkų k. vertė K. Žegota [Kazys Puida]. – „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906.
Ypatos ir mano neliečiamybė / Dioneo [J. Šklovskis] ; iš rusų k. vertė Alfa [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906.
Iš sermėgiaus krūtinės: eilės / K. Žegota [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906.
Keleivis: legenda / K. Žegota [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906.
Mokykla ir jos uždavinys / Alfa [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906.
Pakeliui: graikų paveikslėls / M. Konopnickienė ; K. Žegotos [Kazio Puidos] vertimai. – Vilnius: išleista „“Vilniaus žinių“ lėšomis, 1906.
Ruduo / K. Žegota [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906, kn. 1.
Svarbi priežastis: 1 v. komedija / B. Boyard ; su kai kuriomis permainomis iš lenkų k. vertė K. Žegota [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė,, 1906.
Teismas ir jo nepriklausomybė / A. Leontjevas ; iš rusų k. vertė Alfa [Kazys Puida]. – Vilnius: Vilniaus žinios, 1906.
Žmonių atstovų rinkimai / N. Avksentjev ; iš rusų kalbos vertė Alfa [Kazys Puida]. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906.
Gyvenimo mokykla / Orisson Swt Marden ; liet. K. išvertė K. Žegota [Kazys Puida]. – Chicago: Lietuva, 1907.
Dievaitis: Šių laikų apysaka / M. Rodzevičaitė ; vertė K. Puida. – Chicago: Lietuva, 1908.
Pelkės = The jungle: apysaka iš lietuvių darbininkų gyvenimo Amerikoje / Upton Sinclair ; lietuvių kalbon išvertė K. Puida. – Vilnius: V. Bielskis, 1908.
Pietro Caruso: vieno veiksmo drama / R. Bracco ; vertė K. Puida. – Chicago: Turtas ir sp. „Lietuvos“, 1908.
Revoliucijos žmonės: apsakymai / A. Niemojewski ; vertė K. Puida. – Chicago: Lietuva, 1908.
Šiaurės karžygiai: 4 v. tragedija / Henrikas Ibsenas ; Iš rusų, lenkų ir vok. k. vertė K. Puida. – Chicago: Lietuva, 1908.
Švedų liaudies švietimas / S. Orlovskij [S. N. Šil] ; vertė iš rusiškos K. Puida. – Brooklyn: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1911.
Raštų rinkinys / Kazys Puida. – Brooklyn: „Vienybės lietuvninkų“ lėšomis, 1911, t. 2, d. 1: Žemės giesmė: apysaka.
Raštų rinkinys / Kazys Puida. – Brooklyn: „Vienybės lietuvninkų“ lėšomis, 1911, t. 3, d. 2: Žemės giesmė: apysaka.
Raštų rinkinys / Kazys Puida. – Brooklyn: „Vienybės lietuvninkų“ lėšomis, 1911, t. 4: Dramos.
Raštų rinkinys / Kazys Puida. – Brooklyn: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1915, t. 1: Apysakos.
Jaunieji skrauja !..: Medžioklės piešinys / Jozef Weyssenhoff ; vertė Kazys Puida. – Brooklyn: Vienybė lietuvninkų, 1912.
Joninės: 4-ių v. drama / H. Suderman ; iš vok. k. vertė K. Puida. – Brooklyn: Vienybė lietuvninkų, 1912.
Žiemos vakaras: apsakymas / El. Ožeškienė ; vertė K. Puida. – Chicago: „Kataliko“ sp., 1912.
Gairės: trijų veiksmų drama / Kazys Puida ; [redaktorius -leidėjas J. Strazdas] ; [viršelį iliustravo Petras Rimša]. – Vilnius: [J. Strazdas-Jaunutis], 1913. – (Teatras ; Nr. 18/19).
Mūsų dainiai: kritikos bruožai / Kazys Puida. – Chicago: „Kataliko“ spaustuvė, 1913.
Granatų pavėsyje: pasakos / Oskar Wilde ; išvertė Kazys Puida. – Brooklyn: Vienybė lietuvninkų, 1914.
Rytų svečias: keturveiksmė istorijos kronika / Kazys Puida. – Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1920.
Stepai: keturveiksmis medžioklės epizodas / Kazys Puida. – Kaunas ; Vilnius: „Švyturio“ bendrovė, 1920.
Karo takas: romanas ; Išeiviai iš Transvalio: romanas / Mayne Reid ; vertė K. Puida. – Kaunas ; Vilnius: „Švyturio“ b-vė, 1921.
Mirga: dramat historyczny w 4 aktach / Kazimierz Pujda. – Wilno: Wyd. „Nowin Wilenskich“, 1921.
Užkampio laimė: triveiksmis vaidinimas / Herman Zuderman ; vertė K. Puida. – Kaunas: Švietimo ministerija, 1921. – (Skaitymų mbibl. ; Nr. 2).
Garbė: 4-ių veismų vaidinimas / H. Sudermanas ; vertė K. Puida. – Kaunas: Švietimo ministerijos leidinys, 1922. – (Skaitymų bibl. ; Nr. 13).
Geras vardas: 4 veiksmų vaidinimas / Hertman Sudermann ; vertė K. Puida. – Kaunas: Švietimo ministerija, 1922. – (Skaitymų bibl. ; Nr. 9).
Dievaitis: šių laikų apysaka / M. Rodzevičaitė ; vertė K. Puida. – 2-a laida. – Kaunas: [s. n.], 1922.
Visa Lietuva: informacinė knyga 1922/ Centralinis statistikos biuras prie Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos ; redaktorius ir leidėjas K. Puida. – Kaunas: Centralinis statistikos biuras, 1922.
Vokiečių kalbos gramatika / E. Mittelsteiner ; sulietuvino K. Puida. – Kaunas: „Vaivos“ b-vė, 1922.
Vokiečių kūryba: vokiečių literatūros istorija / Karolis Heineman ; vertė K. Puida. – Kaunas: Švietimo ministerija, 1922, d. 1-2. – (Skaitymų bibl. ; Nr. 6 ; Nr. 7)/.
Granatų pavėsy / Oscar Wilde ; vertė K. Puida. – 2-a laida. – Kaunas: „Vaivos“ b-vė, 1923.
Jūra: romanas / B. Kellermann ; vertė K. Puida. – Vilnius ; Kaunas: „Aušros“ knygynas, 1923.
Kūrybos keliais: Metraštis 1923 metams / „Gairės“ menininkų kooperatyvas ; Redaktorius K. Puida. – Kaunas: menininkų kooperatyvas „Gairės“, 1923.
Šauliai Meksikoje: romanas / Mayne Reid ; vertė K. Puida. – Kaunas ; Vilnius: Švyturys, 1923. – (Jaunimo b-ka ; Nr. 8).
Visa Lietuva: informacinė knyga 1923 / Centralinis statistikos biuras prie Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos ; redaktorius ir leidėjas K. Puida. – Kaunas: Centralinis statistikos biuras, 1923.
Vokiečių kalbos gramatika / E. Mittelsteiner ; sulietuvino K. Puida. – 2-oji lasida. – Kaunas: „Vaivos“ b-vė, 1923.
Prasižengimas prieš šeštą prisakymą arba Svetimoterystė / Kazys Puida. – Chicago: International Pub. Co., 1924.
Pagonis: apysakitės / Jack London ; vertė K. Puida. – Kaunas: Krivulė, 1925.
Visa Lietuva: informacinė knyga 1925 / Centralinis statistikos biuras prie Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos ; redaktorius ir leidėjas K. Puida. – Kaunas: Centralinis statistikos biuras, 1925.
Gyvenimo mokykla / Orisson Swt Marden ; vertė K. Puida. – 2-ji pataisyta laida. – Kaunas: Valstybės sp., 1926.
Keturi velniai: apysaka / Herman Bang ; vertė K. P. [Kazys Puida]. – Kaunas: Krivulė, 1926, kn. 1-2.
Pasakos galas / Jack London ; vertė K. P. [Kazys Puida]. – Kaunas: Krivulė, 1926. – (Universalė bibl. ; Nr. 1).
Geležinis vilkas: romanas / Kazys Puida. – Kaunas: Krivulė, 1927. – (Universalė b-ka ; Nr. 5-9).
Jėga, sveikata, gerovė / Orisson Swtt Marden ; vertė K. Puida. – Kainas: Krivulė, 1927.
Quo vadis: istorinis romanas / Henryk Sienkiewič ; vertė K. Puida. – Kaunas: Krivulė ; „Vairo“ b-vė, 1927 ; 1929, t. 1-6.
Vokiečių kalbos gramatika / E. Mittelsteiner ; sulietuvino K. Puida. – 3-ias pataisytas leidimas. – Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1928.
Aistra: apysakos / Kurt Mȕnzer ; iš orig. Vertė A. K. Puida. – Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1929.
Cirano de Beržerako nuotykiai: romanas / L. Gallat ; vertė K. P. [Kazys Puida]. – Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1929, t. 1-3.
Dvasios ir žmonės: apysakos / Zelma Lagerloef ; vertė A. K. Puida. – Kaunas: [s. n.], 1929.
Izidos vabalėlis: romanas / Richard Marsch ; iš vok. k. vertė A. K. Puida. – Kaunas: [s. n.], 1929.
Jo tėvų Dievas: apysakos / Jack London ; vertė A. K. Puida. – Kaunas: Tulpė, 1929.
Raudonas gaidys: apysakos / Aleksandras Kazys Puida. – Kaunas: [s. n.], 1929.
Tėviškė (Glaube und Heimat): 3-jų veiksmų tragedija / Karl Schӧnherr ; iš originalo vertė A. K. Puida. – Kaunas: [s. n.], 1929.
Vienišas vilkas: romanas / Zane Grey ; iš vok. k. vertė A. K. Puida. – Kaunas: [s. n.], 1929.
Pasienio legionas: romanas / Zane Grey ; iš vok. k. vertė A. K. Puida. – Kaunas: Lietuvių spaudos platinimo draugijos leidinys, 1930.
Amerikos karalius: politinė triveiksmė komedija / Bernard Shaw ; vertė A. K. Puida. – Kaunas: „Sakalo“ b-vė, 1931.
Dramos / Aleksandras Kazys Puida. – Kaunas: [s. n.], 1931.
Žemės giesmė: apysaka / Aleksandras Kazys Puida. – 2-a pataisyta laida. – Kaunas: [s. n.], 1931, kn. 2.
Madame Dubary: romanas / H. R. Berndorff ; vertė A. K. Puida. – Kaunas: „Spaudos fondo“ leidinys, 1932.
Visa Lietuva: informacinė knyga 1932 / Centralinis statistikos biuras prie Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos ; redaktorius ir leidėjas K. Puida. – Kaunas: Centralinis statistikos biuras, 1932.
Santa Lucia: novelės / John Galsworthy ; išvertė A. K. Puida. – Kaunas: „Sakalo“ b-vė, 1933.
Cezaris: romanas / Mirko Jelusič ; iš orig. Išvertė A. K. Puida. – Kaunas: Spaudos fondas, 1935, d. 1-3.
Don Žuanas: septynios didžiosios nuodėmės: romanas / Mirko Jelusič ; iš originalo kalbos išvertė A. K. Puida. – Kaunas: [s. n.], 1934.
Kromvelis: romanas / Mirko Jelusič ; iš orig. Išvertė A. K. Puida. – Kaunas: Spaudos fondas, 1936, d. 1-2.
Magnus Dux: istorinė apysaka / A. K. Puida. – Kaunas: Spaudos fondas, 1936, t. 1.
Vienos nakties dykūnas / A. K. Puida ; iliustravo Jonas Steponavičius. – Kaunas: Spindulys, 1937.
Cezaris: romanas/ Mirko Jelusič ; išvertė A. K. Puida. – Chicago: Terra, 1956, t. 1-3.
Parengta pagal:
Iš XXVII knygos mėgėjų draugijos archyvo / Jolita Andriukaitienė, Eglė Dikavičienė, Marta Fominaitė, Božena Voitkevič // Knygotyra. – 2014, T. 63, p. 288-305.
Kazys Aleksandras Puida // Lietuvių enciklopedija. – Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, t. 24, p. 220-222.

Iliustr.:
Kazys Puida savo namuose Kaune. 1931. MLLM GEK 31142: [Ta pati nuotrauka spaudoje: Rašytojas Aleksandras Kazys Puida, minėjęs 30 metų literatūrinio darbo sukaktuves. Foto Press // Naujas žodis. – 1931, Nr. 5, p. 81].
Kazys Puida. Kaunas. 1933. MLLM GEK 31140.

puida_kazys_savo_namuose_1930_mllm_gek_31140