Romualdas Grigas

grigas_romualdas_2019_01_27

Sociologas, publicistas, prozininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas Romualdas Grigas (g. 1936 01 25 Radviliškio rajono Asteikių kaime) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2015 01 27, joje turi aštuonioliktą numerį. Dar prieš tai jos metraščio penktam tomui parengė straipsnį „Nūdienos lietuvių istorinės savivokos tvėrimas: dr. Jūratės Statkutės de Rosales atvejis“, dalyvavo 2014 01 27 Vilniuje, Signatarų namuose, vykusiame šio metraščio tomo pristatyme bei pasisakė apie savo straipsnį. 2015 XXVII knygos mėgėjų draugijos kartu su Lietuvai pagražinti draugija renginyje, skirtame paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, buvo aptartos R. Grigo knygos „Portretiniai eskizai“ ir „Lietuvių tapatybė ir Europa. Istoriosofinis aspektas“. R. Grigas taip pat pasisakė XXVII knygos mėgėjų draugijos 2015 organizuotame renginyje, skirtame Stasio Šilingo 130-osioms gimimo metinėms. 2017 bendrame Lietuvos universitetų moterų asociacijos ir XXVII knygos mėgėjų draugijos projekto „Pietryčių ir kitų Lietuvos regionų sociakultūrinių problemų mažinimas“ pristatyme R. Grigas kalbėjo apie bendravimą su tautinėmis mažumomis ir pristatė savo knygą „Nutylėtų tiesų sakymas“. 2020 02 24 K. Varnelio namuose-muziejuje sutikta R. Grigo knyga „Lietuvos piliakalnių paslaptys“, knygos pristatymas panaudotas Draugijos ryšių su K. Varnelio namais-muziejumi plėtojimui. Draugijos metraščio septintame tome paskelbti du R. Grigo straipsniai „Istorinių žinių vingiuose ir jų atomazgose“ ir „Skulptoriaus Juozo Jakšto asmenybė“. 2022 01 27 akademikui R. Grigui suteiktas XXVII knygos mėgėjų draugijos Garbės nario vardas.
R. Grigas 1954 baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą, 1959 Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. Ten pat 1965 baigė aspirantūrą ir apgynė ekonomikos mokslų daktaro laipsnį. 1982 Sociologinių tyrimų institute (Maskva) apgynė habilituoto mokslų daktaro laipsnį. 1988 Lietuvos vadybos akademijoje jam suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. 1991 išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 1997 – Tarptautinės informatikos akademijos (prie Jungtinių Tautų) tikruoju nariu, o 2003 – nariu korespondentu.
1959–1960 Bartuškio žemės ūkio technikumo steigėjas – pirmasis direktorius. 1960-1962 dirbo ministerijose, 1965–1968 – Lazdijų rajono Aštrios Kirsnos atraminio-parodomojo ūkio direktoriumi. Nuo 1968 iki 1970 – Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis. Nuo 2002 – Filosofijos, sociologijos ir teisės, vėliau – Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutų skyriaus vadovas, po to VPU profesorius.
Mokslinių interesų ir tyrinėjimų sritys: socialinė organizacija ir jos pokyčiai, socialinė antropologija, socialinė vadyba, etnosocialinė organizacija. Ypač dabarčiai reikšmingos jo studijos apie lietuvių tautos civilizacines negalias ir socialinių įtampų Lietuvoje laukus. Yra paskelbęs daugiau kaip 20 monografijų bei mokslinių brošiūrų, apie 500 mokslinių ir tiek pat mokslo populiarinimo straipsnių, yra septyniolikos kolektyvinių monografijų bendraautoris, spaudoje paskelbęs ir dvi grožinės literatūros knygas.
R. Grigas pripažintas sociologijos mokslo autoritetas – buvo ilgametis Lietuvos sociologų draugijos prezidentas (dabar – garbės prezidentas). Aktyviai ir nuosekliai prisidėjo formuojant šio mokslo pagrindines kryptis ir ugdant jos kadrus. Buvo vienas iš iniciatorių dar sovietiniais metais buriant Baltijos šalių sociologų asociaciją. Bendradarbiavo tarptautinėje organizacinio vystymo asociacijoje (JODA). 1991 stažavosi Berlyne. Jis ilgametis (1996–2003) žurnalo „Filosofija. Sociologija”, po to – „Personalo vadyba” redakcinės kolegijos pirmininkas, tęstinių leidinių „Tautos akiračiai” (1993-1994), „Lietuvių tauta ir pasaulis” (2000–2002) iniciatorius.
Nepriklausomo strateginių tyrimų centro organizatorius (1992-1994). Išrinktas šio centro ekspertų tarybos pirmininku, vadovavo daugeliui ekspertinių darbų: Lietuvos Konstitucijos (socialinio-filosofinio vertinimo), Naftos terminalo statybos (socialinio-politinio vertinimo), Lietuvos valstybinio valdymo reformos, Savivaldybių ir kitų įstatymų projektų. Dauguma šių darbų buvo aprobuota Lietuvos MA. Taip pat buvo Lietuvių pilietinių organizacijų forumo, sujungusio daugelį lietuvių visuomeninių organizacijų, organizatorius ir tarybos pirmininkas (2001–2003), dabar – garbės pirmininkas. Yra dažnas įvairių viešų pilietinių diskusijų dalyvis, organizatorius ir vedėjas.

Apdovanojimai:
Suteikta prestižinė Lietuvos valstybės mokslo premija (2002)

Bibliografija:
Knygos:
Visuomenė ir gamta: (medžiaga lektoriui) / Romualdas Grigas. – Vilnius: [s. n.], 1969.
Socialinės psichologinės-valdymo problemos: medžiaga lektoriui 14-ajai temai / R. Grigas; Lietuvos KP CK ir Vilniaus miesto komiteto politinio švietimo namai, Lietuvos TSR “Žinijos” draugija, Ekonomikos mokslinė metodinė taryba. – Vilnius: Žinija, 1973.
Pusiausvyros beieškant: gamtos ir visuomenės santykiai / R. Grigas. – Vilnius: Mintis, 1974.
Sociologija kiekvienam / Romualdas Grigas. – Vilnius: Mintis, 1974.
Žmogus dabarties pasaulyje: sociologinė socializacijos sąlygų apžvalga / R. Grigas. – Vilnius: Mintis, 1978.
Medaus skonis: apsakymai / Romualdas Grigas. –Vilnius: Vaga, 1987.
Šeima ir dabarties pasaulis / R. Grigas. – Vilnius: Mintis, 1988.
Ar perspektyvi nacionalinė gamybos valdymo kultūra: medžiaga lektoriui / Romualdas Grigas; LTSR “Žinijos” d-ja. – Vilnius: [s. n.], 1989.
Degantis sniegas: lietuviams tremtiniams, kurių palaikai pabirę ilsisi svetimose žemėse, atminti …; [apysaka] / Romualdas Grigas. – Vilnius: Periodika, 1989.
Tautos savigyna / Romualdas Grigas. – Vilnius: Academia, 1993.
Tautos likimas: sociologinė apybraiža / Romualdas Grigas. – Vilnius: Rosma, 1995.
Prolegomenai: politikui ir piliečiui / Romualdas Grigas. – Vilnius: Rosma, 1997.
Socialinių įtampų Lietuvoje laukai: (kritinė sociologinė XX a. pabaigos panorama) / Romualdas Grigas; Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universiteto leidykla, 1998.
Sociologinė savivoka: specifika, metodai, lituanizacija / Romualdas Grigas; Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. – Vilnius: Rosma, 2001.
Tautinė savivoka / Romualdas Grigas; Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Politologijos ir sociologijos katedra. – Vilnius: Rosma, 2001.
Savasties ieškojimas, arba Laiškai Amerikos lietuviams / Romualdas Grigas. – Vilnius: Margi raštai, 2004.
Lietuvių nacionalinė savivoka: (metodinė priemonė aukštosios mokyklos studentams) / Romualdas Grigas; Vilniaus pedagoginis universitetas, Socialinių mokslų katedra. – Vilnius: [Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla], 2005.
Lietuviškieji “…izmai”: žurnalisto ir mokslininko žvilgsniu / Romualdas Grigas, Albertas Ružas. – Vilnius: Gairės, 2007.
Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir jų likimas: monografija / Romualdas Grigas; Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos ir politologijos katedra. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Akivarų atspindžiai: sociosofinės mintys eilėmis / Romualdas Grigas. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Dienoraščio langą pravėrus: 10 mano jaunystės metų (1956–1965) / Romualdas Grigas. – Vilnius: R. Grigas, 2011.
Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir jų likimas: monografija / Romualdas Grigas; Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos ir politologijos katedra. – Vilnius: Edukologija, 2012.
Lietuvių tautos išlikimo drama / Romualdas Grigas. – Vilnius: “Diemedžio” leidykla, 2013.
Lietuvių tautos išlikimo drama / Romualdas Grigas. – 3-ioji papild. Laida. – Vilnius: “Diemedžio” leidykla, 2014.
Nūdienos lietuvių istorinės savivokos tvėrimas: dr. Jūratės Statkutės de Rosales atvejis / profesorius, habilituotas daktaras, akademikas Romualdas Grigas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 118-134.
Lietuvos visuomenės mąstymo kaita europiniame akiratyje: mokslo studija / Povilas Aleksandravičius, Lilijana Astra, Romualdas Grigas, Virginija Jakimenko, Bronislovas Kuzmickas, Algis Mickūnas, Jūratė Morkūnienė, Rūta Marija Vabalaitė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015.
Pralaimėjęs Kainas: kritinė istoriosofinė apybraiža / Romualdas Grigas. – Vilnius: Versmė, 2015.
Pralaimėjęs Kainas: kritinė istoriosofinė apybraiža / Romualdas Grigas. – 2-oji laida. – Vilnius: Versmė, 2015.
Lietuvių tapatybė ir Europa: istoriosofinis aspektas / Romualdas Grigas. – Vilnius: Versmė, 2016.
Portretiniai eskizai: [apybraižos] / Romualdas Grigas. – Vilnius Versmė, 2016.
Nutylėtų tiesų sakymas / Romualdas Grigas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2017.
Lietuvos piliakalnių paslaptys / Romualdas Grigas; [iliustruota dailininkų Arvydo Každailio ofortais, Jono Lukšės piešiniais ir dr. Gintauto Zabielos nuotraukomis]. – Vilnius: “Diemedžio” leidykla, 2018.
Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos dabartyje / Romualdas Grigas; [iliustruota Arvydo Každailio ofortais, Jono Lukšės piešiniais ir Gintauto Zabielos nuotraukomis]. – 2-asis iš esmės papild. leid. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2019.
Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos dabartyje / Romualdas Grigas; [iliustruota Arvydo Každailio ofortais, Jono Lukšės piešiniais ir Gintauto Zabielos nuotraukomis]. – 3-iasis iš esmės papild. leid. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2020.
Paleistas nuo grandinės žodis: filosofinės mintys eilėmis / Romualdas Grigas. – 2-asis iš esmės papild. ir patais. leid. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2021.
Vakaro atodūsiai: brendimo metai; [eilėraščiai] / Romualdas Grigas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2022.

Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą.
2004 m. kandidato į LR Seimą nuo valstiečių ir naujosios demokratijos partijų sąjungos Karoliniškių viemandatėje rinkimų apygardoje Nr. 8 biografija // https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/2004/seimas/kandidatai/kand_biog_l_295547.htm

Iliustr.:
XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Romualdas Grigas draugijos susirinkime J. Tumo-Vaižganto muziejuje Kaune. 2019 01 27.
Akademikas Romualdas Grigas švenčia 85-tą gimtadienį: laikraščio „Šiandien“ redakcijos archyvo nuotr. // Šiandien. – 2021, saus. 25, p. 3.

grigas_romualdas_poskiene_dalia_2019_01_27_vaizganto_muz_

grigas_romualdas_2021_01_25_siandien_01