Vytautas Andriulis

andriulis_vytautas_2017_raseiniu_bibl

Teisininkas Vytautas Andriulis, tikroji pavardė Judickas (1937 04 24 Guruose, Raseinių valsčius – 2017 02 09 Vilniuje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2001 01 27, labiausiai domėjosi ekslibrisais, Draugijoje turėjo antrą numerį.
V. Andriulis 1963 baigė Vilniaus universitetą. 1973–1979 dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, 1980–1989 Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1990–1991 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įstatymų departamento direktoriaus pavaduotojas, 1991–1993 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas teisės klausimais, 1994–1999 Teisės instituto direktoriaus pavaduotojas, 1995–1999 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenio Teismų praktika vyriausiasis redaktorius. 1998–2010 dėstė Mykolo Romerio universitete (1997–2000 Lietuvos teisės akademija, 2000–2004 Lietuvos teisės universitetas), nuo 2004 profesorius. 1999–2003 Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas. Parašė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių Lietuvos teisės istorijos, teisės sistemos kūrimo klausimais bei išleido keletą teisės istorijos knygų.

Bibliografija:
Augustinas Janulaitis: biobibliografija / [sudarė V. Andriulis]. – Vilnius: Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1972.
Teisės bruožai Lietuvoje, XV–XIX a.: [straipsnių rinkinys] / Filosofijos, sociologijos ir teisės in-tas; red. kolegija: V. Andriulis (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1980.
Teisės enciklopedijos paskaitos: fotogr. leid. / Petras Leonas; įžangos, pratarmės ir t. t. autorius Vytautas Andriulis. – Vilnius: Pozicija, 1995.
Lietuvos valstybės teisės aktai: (1918.II.16-1940.VI.15) / Parengė Vytautas Andriulis, R. Mockevičius, V. Valeckaitė. – Vilnius: Teisės institutas, 1996.
Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918 II 16-1940 VI 15) teisinės sistemos kūrimo bruožai: mokomasis leidinys / Vytautas Andriulis; Lietuvos teisės akademija. – Vilnius: Lietuvos teisės akademijos Leidybos centras, 1998.
Petras Leonas – teisininkas, sociologas, mokslininkas, visuomenės veikėjas: (1864 11 16 – 1938 05 12); straipsnių rinkinys / Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyrius, Lietuvos sociologų draugijos Kauno skyrius; [sudarytojai Juozas Leonavičius ir Arvydas Stankus]; vienas straipsnių autorių Vytautas Andriulis. – Kaunas: Technologija, 1999.
Nusikaltimų prevencijos patirtis Lietuvoje 1918–1940 m.: Antologinė apžvalga / Vytautas Andriulis. – Vilnius: Justitia, 2000.
Dvidešimt penkeri „Teisininkų kalendoriaus“ metai: [įdėklas – „Teisininkų kalendoriaus“ dalis] / Vytautas Andriulis. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002.
Lietuvos teisės istorija / V. Andriulis, M. Maksimaitis, V. Pakalniškis, J. S. Pečkaitis, A. Šenavičius. – Vilnius: Justitia, 2002.
Lietuvos statutų (1529, 1566, 1588) šeimos teisė. Monografija / Vytautas Andriulis. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002.
Lietuvos Statutų (1529, 1566, 1588 m.) šeimos teisė: monografija / Vytautas Andriulis. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003.
Raštai / Petras Leonas; [sudarytojas Vytautas Andriulis]. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, t. 1-3.
Lietuvos sprendimai, 1563 / Petras Roizijus; [sudarytojas Vytautas Andriulis; vertėja Dalia Dilytė]. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007.
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 metais / Jevgenij Machovenko, Mindaugas Maksimaitis; [recenzentai Vytautas Andriulis, Karolis Jovaišas, Zigmantas Kiaupa]; Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Teisės teorijos ir istorijos katedra. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, [2008].
„Petro Roizijaus 1563 m. „Decisiones Lituanicae“ ir 1566 m. Lietuvos statutas: sąsajų paieškų galimybės / prof. dr. Vytautas Andriulis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: Leidykla „Naujasis lankas“; XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 98-110.
Parengta pagal:
Mirė Lietuvos teisės istorikas, profesorius V. Andriulis. Eltos informacija. 2017 02 09 // https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/163017/mire-lietuvos-teises-istorikas-profesorius-v-andriulis
Vytautas Andriulis // https://www.vle.lt/straipsnis/vytautas-andriulis/

Iliustracija:
Vytautas Andriulis. 2017. Raseinių VB nuotr. // https://www.raseiniai.rvb.lt/news/239/134/Vytautas-Andriulis/