Raimundas Kaminskas

kaminskas_raimundas_2012_08_14

Filosofas, sociologas, mokslo darbuotojas ir dėstytojas, daktaras Raimundas Kaminskas (g. 1968 03 16 Kaune) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2023 01 27, Draugijoje turi devynioliktą numerį, aktyviai dalyvauja jos veikloje, daugelyje draugijos renginių bei profesionaliai fiksuoja Draugijos darbo akimirkas, de facto tapo Draugijos metraštininku. Dar nebūdamas draugijos nariu, dalyvavo jos renginiuose, palaikė ryšius su draugijos nariu bibliofilu V. Staniuliu ir kitais. Parengė ne vieną parodą iš savo turtingo asmeninio archyvo. 2023 XXVII knygos mėgėjų draugijos ir LPKTS organizuotame pasaulinės filosofijos dienos minėjime jis ž[‘pristatė parodą “Filosofo, politinio kalinio, prelato, prof. dr. Prano Kuraičio dokumentai ir leidiniai” bei fragmentiškai apžvelgė filosofų kalinių: P. Kuraičio, R. Grucės sovietinių baudžiamųjų bylų ypatumus. 2024 pristatė parodą iš asmeninio rinkinio, skirta A. Smetonos jubiliejui. 2024 vasarį LPKTS taip pat veikė parodos iš R. Kaminsko asmeninio rinkinio „Vasario 16-osios akto signatarai istorinėse nuotraukose ir atvirukuose“, “Iš Sąjūdžio istorijos”.
R. Kaminskas, 1986 baigęs Kauno 18-ąją vidurinę mokyklą, po karinės tarnybos, 1990 įstojo į VDU, 1994 apgynė religijotyros bakalauro diplomą, kartu įgydamas ir gretutinę filosofijos specialybę. 1997 tapo sociologijos magistru, tęsė studijas doktorantūroje. 2001 už sociologijos darbą „Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir veiksmai“ Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus universitetas suteikė R. Kaminskui daktaro laipsnį. Nuo 2002 jis dėstė Kauno medicinos universiteto (dabar LSMU) Filosofijos ir socialinių mokslų katedros studentams, nuo 2007 KMI (dabar LSMU) ėjo docento pareigas. 2007 išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu. Buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininku, Miesto plėtros, investicijų ir turizmo bei Kontrolės komitetų nariu, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo bei Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijų nariu. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) valdybos pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos valdybos narys. Aktyviai dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos, Kauno miesto Dainavos bendruomenės ir kitų organizacijų veikloje, yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas. Devynių knygų autorius bei bendraautorius, parašė daugiau kaip 20 mokslinių publikacijų bei daug mokslo populiarinimo, istorinės atminties aktualijų straipsnių įvairiuose periodiniuose leidiniuose religijotyros, filosofijos, etikos, medicinos, pilietinės visuomenės, istorijos, sociologijos ir kitais klausimais.

Apdovanojimai:
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos medalis civiliams „Už nuopelnus” (2016)
Čikagos (lietuvių) istorijos ieškotojų / mylėtojų klubas apdovanojo už Lietuvos vardo ir istorijos garsinimą bei populiarinimą (2023)
LR Seimo padėka (2024)

Bibliografija:
Knygos:
Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir veiksmai: daktaro disertacijos santrauka / Raimundas Kaminskas. – Kauno technologijos universitetas, 2001.
Bendroji ir medicinos sociologija: mokomoji knyga [skirta biomedicinos mokslų krypčių studentams] / Raimundas Kaminskas, Žilvinas Darulis, Algirdas Žemaitaitis, Aurelija Novelskaitė. –  Kaunas: KMU leidykla, 2006.
Visuomenės raida: socialiniai, politiniai ir filosofiniai aspektai: mokomoji knyga / Romualdas Povilaitis, Raimundas Kaminskas; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaimo kultūros institutas. Kultūrologijos ir filosofijos katedra. – Kaunas: Akademija (Kauno r.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010.
Viskam yra metas: [Kauno miesto savivaldybės nario] fotobiografiniai fragmentai / Raimundas Kaminskas. – Vilnius: UAB Agentūra “Jungtinės spaudos paslaugos”, 2010.
Žmogus ir gyvoji gamta: [užduočių sąsiuvinis specialiųjų poreikių mokiniams] / Valda Pileckienė, Gita Vaitkienė, Raimundas Kaminskas; [iliustravo Ala Akučkienė]. – Šiauliai: Lucilijus, 2011.
Prof. A. Voldemaro likimo keliais / Raimundas Kaminskas. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2012.
Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės: leidinys skirtas Vilijampolės įkūrimo 360-mečiui paminėti / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Kaunas: Kitos spalvos, 2012.
Kovo 11-osios gatvės metraštis: įvykiai ir žmonės / [Kovo 11-osios gatvės bendrija]; [sudarytoja Audronė Vaitkutė]; autoriai Nijolė Steponaitytė, Raimundas Kaminskas. – Šiauliai: Titnagas, 2015.
Medicininės sociologijos metmenys: mokomoji knyga / Raimundas Kaminskas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Visuomenės sveikatos fakultetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; [recenzentai: Jolanta Kuznecovienė, Linas Šumskas, Aurelija Novelskaitė]. – Kaunas: Kitos spalvos, 2015.
Nepriklausomybės kovų drama / Jonas Arbačiauskas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Raimundas Kaminskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023.
Moksliniai straipsniai:
Interesų grupių ir valstybės santykiai: politikos tinklų analizės problemos / Raimundas Kaminskas // Filosofija. Sociologija . Lietuvos mokslų akademija. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2001, Nr. 3, p. 20-30.
Parlamento narių santykiai su interesų asociacijų atstovais Lietuvoje / Arvydas Virgilijus Matulionis, Raimundas Kaminskas // Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. – 2001, Nr. 6 (32), p. 33-38.
Medicininės sociologijos institucionalizacijos raida ir perspektyvos = Institutionalization of medical sociology: development and perspectives / Algirdas Žemaitaitis, Raimundas Kaminskas, Aurelija Novelskaitė // Filosofija. Sociologija. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, Nr. 1, p. 39-48.
The patient role in decision-making in Lithuanian health care / Vilius Grabauskas, Eimantas Peicius, Raimundas Kaminskas // Medicina. – 2004, Vol.40 (11), p.1109-1116.
Kauno miesto pacientų dalyvavimas priimant sprendimus pirminės sveikatos priežiūros grandyje: bandomojo tyrimo rezultatai / Eimantas Peičius, Raimundas Kaminskas, Aurelija Novelskaitė // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – Kaunas: Vitae Litera, 2004, t. 8, Nr. 3, p. 169-173.
Gydytojo–paciento santykių sociologiniai ir etiniai aspektai / Raimundas Kaminskas, Eimantas Peičius // Filosofija. Sociologija. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos l-kla, 2005, Nr. 4, p. 62-69.
Telemedicinos vaidmuo tinklinėje visuomenėje: galimybės, perspektyvos ir etinės problemos / Raimundas Kaminskas, Eimantas Peičius // Sveikatos mokslai. – Vilnius: Sveikata, 2006, t. 16, Nr. 1-2, p. 89-93.
The development of medical sociology in the post-soviet society: The case of Lithuania / Raimundas Kaminskas, Eimantas Peičius // Central European journal of public health. – 2007, Vol.15 (2), p.74-78.
Peculiarities of medical sociology: application of social theories in analyzing health and medicine / Raimundas Kaminskas, Žilvinas Darulis // Medicina. – 2007, Vol.43 (2), p.110-117.
Patrono ir kliento santykių analizė: klientelizmo sociologiniai bruožai / Raimundas Kaminskas, Viktorija Marcinkevičienė // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. – Kaunas: Kauno kolegija, 2009, Nr. 6, p. 115-121.
Factors ensuring pupil’s safety in secondary schools = Mokinių saugumo užtikrinimo veiksniai bendrojo lavinimo mokyklose / Ona Visockiene, Antanas Bagdonas, Raimundas Kaminskas; [su prierašu apie autorius] // Socialiniai mokslai. – 2010, Nr. 4, p. 82-94.
Bioetikos ir sociologijos tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybės / Raimundas Kaminskas, Eimantas Peičius // Filosofija. Sociologija. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos l-kla, 2013, t. 24, Nr. 4, p. 193-199.
Slaugytojų ir gydytojų požiūris į išankstines gyvenimo valios direktyvas / Eimantas Peičius, Aurelija Blaževičienė, Raimundas Kaminskas // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. – Vilnius: Sveikatos mokslai, 2016, t. 26, Nr. 6, p. 237-241.
Straipsniai mokslinių konferencijų leidiniuose:
Religija ir politika Lietuvoje / Raimundas Kaminskas // Sociologija Lietuvoje: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, 1996 m. birželio 4 – 5 d. – Kaunas: Technologija, 1996, kn. 1, p. 106-109.
Nusikalstamumas ir socialinė kontrolė šiuolaikinėje visuomenėje / Raimundas Kaminskas // Sociologija: praeitis ir dabartis: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. – Kaunas: Technologija, 1997, kn. 1, p. 78-82.
Organizuotos interesų grupės kaip sociologijos analizės objektas / Raimundas Kaminskas // Sociologija: praeitis ir dabartis: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 1999 m. birželio 1-3. – Kaunas: Technologija. 1999, p. 140-147.
Asocijuotos interesų grupės: politikos tinklų sociologinė charakteristika / Raimundas Kaminskas // Sociologija: praeitis ir dabartis: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2000 m. gegužės 23-24 d., Kaunas]. – Kaunas: Technologija, 2000, p. 93-100.
Interesų grupių formavimosi teorijos ir jų taikymo galimybės sociologinėje analizėje / Raimundas Kaminskas // Lietuvos sociologija amžių sandūroje: straipsnių rinkinys / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Lietuvos sociologų draugija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija; [atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė; redakcinė kolegija: Romualdas Grigas … [et al.]. – Vilnius: [Socialinių tyrimų institutas], 2001, p. 32-41.
Patrono ir kliento santykių analizė: politinio klientelizmo charakteristika / Raimundas Kaminskas // Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2001 m. gegužės 29-31. – Kaunas: Technologija, 2001, p. 104-110.
Sociodemografinių charakteristikų įtaka korupcijos apraiškoms: Kauno analizė / Raimundas Kaminskas, Kęstutis Tarnauskas, Gabija Jarašiūnaitė // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos / Kauno technologijos universitetas. Sociologijos katedra; redakcinė kolegija: Gediminas Merkys … [et al.]. – Kaunas: leidykla “Technologija”, 2011, t. 3, p. 267-273.
Keletas svarbesnių publikacijų laikraščiuose, žurnaluose ir kituose leidiniuose:
Apie politinio klientelizmo tinklus: kelios pastabos apie patrono ir kliento santykius pasaulyje ir Lietuvoje / Raimundas Kaminskas // Kultūros barai. – 2001, Nr. 11, p. 10-13.
Nuo klienteliškumo į pilietiškumą: pastabos apie patronažo politiką Lietuvai integruojantis į Europą / Arimantas Dumčius, Raimundas Kaminskas // Lietuvių tauta ir pasaulis. – [T.] 4: Lietuva ir Europos Sąjunga: kas mes Europai ir kas mums Europa: [konferencijos, vykusios 2002 m. birželio 22 d., pranešimai]. – Kaunas: Gabija, 2002, p. 113-120.
Religijos reiškinio pilnutinei analizei atlikti reikalingos ir sociologinės žinios / Raimundas Kaminskas // Nueito kelio žingsniai …: sociologija Kauno politechnikos institute (KPI) – Kauno technologijos universitete (KTU) 1953 – 2003 m. / Kauno technologijos universitetas; [sudarytojas Juozas Leonavičius]. – Kaunas: Technologija, 2003, p.143-144.
Knyga ir mes: [pokalbis su Kauno m. Tarybos Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininku R. Kaminsku] / kalbėjosi Marijona Slovienė // Lietuvos aidas. – 2011, vas. 23, p. 5.
Mano ataskaita: [ Kauno miesto savivaldybės Tarybos nario nuo 2007 m. nuveiktų darbų Kauno miesto labui ataskaita] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2011, vas. 25, p. 12.
Pirmajai lietuviškai mokyklai Vilijampolėje – 100 metų: [Kaune, Vilijampolėje, 1911 m. atidarytos ir kunigo A. Dambrausko vardu pavadintos lietuviškos mokyklos istorija bei kvietimas 2012 m. tinkamai paminėti pačios Vilijampolės įkūrimo 360-ąsias metines] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2011, lapkr. 25, p. 7.
Lietuvos Sąjūdžiui Kaune – 25 metai: faktai, įvykiai ir žmonės / Raimundas Kaminskas // Draugas. – 2013, birž. 8, p. 8.
Kaune iškilmingai paminėtos pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 139-osios gimimo metinės / Leonas Milčius, Raimundas Kaminskas // Dirva. – 2013, rugpj. 20, p. 4.
Prelatas Konstantinas Olšauskas: keisti likimo vingiai / Raimundas Kaminskas // Fontanas: Žaliakalnio kultūros almanachas / redakcinė kolegija: Alfas Pakėnas – redaktorius … [et al.]. – Kaunas: Bendruomenės centras “Žaliakalnio aušra”, 2014, Nr. 3, p. 29-32.
Pilietinės visuomenės vaidmuo kovoje prieš korupciją / Raimundas Kaminskas // Antikorupcinis mokinių ugdymas – prasminga veikla formuojant sąžiningą visuomenės narį: konferencijos medžiaga: [2015 m. spalio 21 d., Kaunas / Kauno antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė. Kauno Švietimo ir ugdymo skyrius]. – [Kaunas: Kauno antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė, 2015], p. 16-18.
Lietuvių liaudies medicina kaip tyrimų ir studijų objektas: charakteristikos, įžvalgos ir perspektyvos / Raimundas Kaminskas // Lietuvių etninės kultūros ugdymas: straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas. Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras. – Akademija (Kauno r.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2016, p. 60-63.
Kaune atidengtas paminklas A. J. Greimui: [Gruodžio 18 d. Kaune, netoli K. Donelaičio g. 52-uoju numeriu pažymėto namo, atidengtas paminklas žymiajam semiotikui profesoriui Algirdui Juliui Greimui] / Raimundas Kaminskas, Karolis Rimtautas Kašponis // Mokslo Lietuva. – 2017, gruod. 28, p. 8.
1918-1920 metų žydai savanoriai, kovoję už Lietuvos laisvę: Lietuvos kariuomenės istorija / Aleksandras Vitkus, Raimundas Kaminskas // Voruta. – 2018, geg. 26, p. 14-15.
Paroda apie tai, kas “Drobę” pastatė ir kas ją sugriovė / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2019, rugs. 3 (Nr. 15), p. 11.
Paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui [Kauno senamiestyje] / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2019, rugs. 30, p. 11.
Prezidentui Antanui Smetonai – 145: faktai ir žmonės / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva.– 2019, rugs. 30 (Nr. 16), p. 7, 8.
Sporto sąjūdis Laikinojoje sostinėje: [ Apie Kauno regioniniame valstybės archyve atidarytą socialinių artefaktų parodą „Sporto sąjūdis Laikinojoje sostinėje“] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2019, lapkr. 15, p. 13.
Vilijampolės prijungimo 100-mečiui / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2019, lapkr. 15, p. 7, 9.
Vilijampolė amžių sandūroje / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2019, gruod. 30, p. 11.
Kaune pagerbtas plk. Kazys Škirpa: [2020 m. vas. 18 d.] / Raimundas Kaminskas // Draugas. – 2020, vas. 20, p. 3.
Nepamirštos laisvės kovotojo Klemenso Bruniaus gyvenimo istorijos detalės: [Apie vieną iš Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos lyderių, politinį kalinį, inžinierių K. Brunių] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2020, birž. 12, priedas „Už laisvę“, p. 2.
Antano Smetonos 146-ųjų gimimo metinių paminėjimas / Raimundas Kaminskas // Dirva. – 2020, rugpj. 18, p. 4.
Kryžkalnyje atidarytas Lietuvos partizanų memorialas / Raimundas Kaminskas // Švenčionių kraštas. – 2020, rugs. 30, p. 3.
Pašventinti trys šaulių kryžiai / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2020, spal. 2, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1.
Pasityčiojimas iš paveldo ir Steigiamojo Seimo nario bei politinio kalinio atminimo paniekinimas: [Apie kraštietį spaudos darbuotoją, sovietinių lagerių kankinį P. Rusecką bei Kaune Žaliakalnyje savininko bandymus nugriauti kultūros pavedui priklausantį jo namą] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2020, spal. 23, p. 5.
Įamžino „Makabi“ stadiono vietą: [Apie Kauno žydų bendruomenės pirmininko G. Žako kartu su bendruomene surengtą skulptūros, žyminčios pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1920) garsaus „Makabi“ stadiono vietą, atidengimo ceremoniją, vykusią Jonavos g. prie biurų pastato „Kauno dokas“ Nr. 7] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2020, lapkr. 6, p. 4.
Pirmojo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Petro Leono socialinės minties fragmentai / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2020, lapkr. 19, p. 9.
Kariuomenės atkūrimą prisimenant / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2020, lapkr. 20, p. 16.
Kaune siūloma įamžinti filosofo A.Maceinos atminimą: [Apie Pasaulinės filosofo dienos proga paminėtą filosofą Antaną Maceiną] / Raimundas Kaminskas // Švenčionių kraštas. – 2020, lapkr. 25, p. 2.
Inžinieriaus Klemenso Bruniaus paslaptingos istorijos / Raimundas Kaminskas // Varpas. – 2020, Nr.12, p. 12-13.
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga okupacijų metu / Raimundas Kaminskas // Varpas. – 2020, Nr. 12, p. 6-11.
Povilo Žičkaus gyvenimo ir veiklos bruožai / Raimundas Kaminskas // Varpas. – 2020, Nr.12, p. 17.
Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio minėjimo renginiai / Raimundas Kaminskas // Tautos kuriama Lietuva / sudarytojai Juozas Dingelis ir Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Lietuvai pagražinti draugija; Pasaulio lietuvių centras, 2021, p. 204-214.
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos įkūrimo 80-metis / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2021, saus. 5, p. 9.
Lietuvos karo veterinarijos 100-metis: nepamiršta mūsų istorija ? / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2021, saus. 5, p. 6, 7; saus. 20, p. 7–9.
Klaipėdos sukilimo ir Jurgio Zauerveino sukakčių minėjimas Kaune / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2021, saus. 20, p. 10–11.
Paminėta Petro Vileišio 170 metų gimimo sukaktis: laiko dulkes nužėrus / Raimundas Kaminskas // Švenčionių kraštas. – 2021, vas. 27, p. 12–13.
Popiežiaus radijo sukaktis: [Apie „Vatikano radijo“ 90-ies metų sukaktį, laidų lietuvių kalba sumanytojus, jos programą ir reikšmę] / Raimundas Kaminskas // Katalikas. – 2021, kov. 13, p. 2.
Inžinierius Klemensas Brunius / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2021, kov. 15, p. 8; kov. 25, p. 9-10.
Vatikano radijo 90-mečio istorijos vingiai / Raimundas Kaminskas // Švenčionių kraštas. – 2021, kov. 20, p. 11.
Lietuvos kariuomenės savanoris Pranas Eimutis (1897 – 1919) / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2021, kov. 25, p. 11.
Juozo Purickio 138-asis gimtadienis / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2021, bal. 26, p. 9.
XXVII knygos mėgėjų draugijos 90-metis Kaune: [Gegužės septintąją Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko XXVII knygos mėgėjų draugijos 90-mečio paminėjimas] / Raimundas Kaminskas // Utenos apskrities žinios. – 2021, birž. 9, p. 5.
100 metų Juozo Zikaro “Laisvei” / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2021, birž. 18, p. 7.
Petrašiūnų žudynėms 80 metų / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2021, rugpj. 27, p. 1, 7.
Pasaulinės filosofijos dienos minėjime – dėmesys Levui Karsavinui: [Apie Kaune, Sugiharos namuose vykusį Pasaulinės filosofijos dienos minėjimą, kuriame aptarti filosofo ir politinio kalinio L. Karsavino (1882–1952) gyvenimo, kūrybos ir atminimo įamžinimo klausimai] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2021, gruod. 3, p. 20.
Romo Kalantos žūties 50-osios metinės / Raimundas Kaminskas, Arvydas Gelžinis // Genocidas ir rezistencija. – Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2022, t. 1, p. 181-186.
Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyboje / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2022, kovo 10, p. 7–8.
Paminėtas leidinio 50 metų jubiliejus / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2022, kovo 25, p. 8.
Įamžintas bibliofilas: [Gegužės 14 d. Kaune prie namo Vytauto pr. 58 buvo atidengta atminimo lenta, skirta pagerbti kultūrinės veiklos puoselėtojo Vidmanto Staniulio (1950-2021) atminimą. Jam skirtą Tomo ir Tado Vosylių sukurtą atminimo ženklą, kuriame pavaizduota knygų lentyna su V. Staniulio biustu, atidengė prezidentas G. Nausėda ir Kauno miesto meras V. Matijošaitis] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – 2022, geg. 27, p. 1, 14.
Lietuvos totoriai – unikali etninė grupė: [Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2021 metus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais] / Raimundas Kaminskas // Dirva. – 2022, spal. 25, p. 11.
Genocidas/holokaustas, karo nusikaltimai ir bioetika: istorinės pamokos ir ateities perspektyvos / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2022, lapkr. 18, p. 4.
110-osios „Santaros“ metinės: [Apie Mažosios Lietuvos jaunimo organizacijų sąjungos „Santara“ 110-mečio minėjimo renginius, jos susikūrimo istoriją, veiklą ir reikšmę] / Raimundas Kaminskas // Donelaičio žemė. – 2022, Nr. 4 (gruodis), p. 16–17.
Įamžino pogrindinį leidinį: [Simne, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, prie klebonijos, kur 1979 m. išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ numeris, Sigitas Tamkevičius pašventino atminim lentą] / Raimundas Kaminskas // Katalikas. – 2023, kovo 24 (Nr. 6), p. 4.
Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien: [Apie tai, kad kovo 13 d. Seime vyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto organizuota konferencija „Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien. Lietuvos sovietinės okupacijos istorinis, moralinis ir teisinis įvertinimas”] / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2023, kovo 24, p. 1, 2.
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 30-asis suvažiavimas / Raimundas Kaminskas // Mokslo Lietuva. – 2023, bal. 17, p. 8.
Lietuvos sąjūdžio 35 metai: atmintis, įvykiai, žmonės / Raimundas Kaminskas // Tremtinys. – 2023, birž. 9, p. 1, 2.

Parengta pagal:
R. Kaminsko anketą ir biografiją 2008 m. LR Seimo rinkimuose bei įvairius paminėjimus spaudoje.
Iliustracijos:
Raimundas Kaminskas ir Vidmantas Staniulis. Kaunas. V. Staniulio knygynas – antikvariatas. 2011 01 15.
Raimundas Kaminskas. Kaunas. 2012 08 14.
LR Seimo narė A. Jakavonytė įteikia padėką Raimundui Kaminskui. Kaunas. LPKTS sale. 2024 02 16.
R. Kaminskas kalba Jono Arbačiausko knygos „Nepriklausomybės kovų drama“ pristatyme Kauno Ąžuolyno bibliotekoje. 2024 03 13.

kaminskas_raimundas_2011_01_15_su_vidmantu_staniuliu

kaminskas_raimundas_2024_02_16_lr_seimo_padeka_rkaminskui        kaminskas_raimundas_2024_03_13_jono_arbaciausko_knygos_pristatymas_azuolyno_bibl_01