Paulius Galaunė

galaune_paulius_1932_cdm_g_82290

Meno istorikas, grafikas, muziejininkas, kultūros veikėjas Paulius Galaunė (1890 01 25 Pageležiuose, Ukmergės apskr. – 1988 10 18 Kaune) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo vienas iniciatorių ir aktyvus narys, Draugijoje turėjo šeštą numerį. Vienas Draugijos įstatų rengėjų. 1930 10 08 būtent P. Galaunės bute įvyko pasitarimas, dalyvaujant buto šeimininkui, V. Steponaičiui ir V. Cimkauskui, kuriame buvo kiek pakoreguotas įstatų projektas. Būtent šis projektas buvo išsiuntinėtas būsimiems Draugijos nariams, kurie dar kartą susirinko įstatų aptarimui 1930 10 30 Karininkų Ramovėje ir 1930 11 18 V. Steponaičio bute (gyveno tame pačiame name Daugirdo g. 2, kaip ir P. Galaunė). Draugijos steigėjai įstatus pasirašė 1930 11 26 Kauno notaro J. Jesaičio biure. Tarp pasirašiusiųjų buvo ir Paulius Galaunė. Jis buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos valdybos narys: 1931–1933 m. jos metraštininkas, 1934–1936 m. valdybos narys, pirmininko pavaduotojas. Paulius Galaunė dalyvavo XXVII knygos mėgėjų draugijos veikloje nuo pirmo jos susirinkimo 1931 01 27 „Lietuvos“ viešbučio trijų kunigaikščių kambaryje iki paskutinio draugijos posėdžio 1940 05 27, per visą laiką nebuvo praleidęs nei vieno Draugijos susirinkimo. P. Galaunei buvo pavesta rūpintis ir Draugijos emblemos konkurso organizavimu, bet konkurso rezultatai Draugijos narių netenkino, emblemą pavesta nupiešti dailininkui M. Dobužinskiui. Šio sukurta emblema taip pat nepatiko Draugijos nariams, bet priimta kaip laikina, kol V. K. Jonynas padarė tinkamą emblemą. Nemažai XXVII knygos mėgėjų Draugijos bei jos valdybos susirinkimų vyko Pauliaus Galaunės kabinete, M. K. Čiurlionio galerijoje. Kai susitikimas vykdavo pas Draugijos narį, jis turėdavo pasirūpinti ir draugiška vakariene. Nors P. Galaunės kabinetas nebuvo privati erdvė, jos šeimininkas taip pat nevengdavo tos prievolės vaišinti Draugijos narius. Draugijos nariai rengdavo pranešimus susirinkimams. P. Galaunė vienas daugiausiai pranešimų parengusių draugijos narių. 1931 05 27 buvo išklausytas jo pranešimas apie bibliofilą, Darsūniškio vargoninką Lukoševičių, 1932 04 27 – „Mūsų knygos kultūrėjimas“, 1933 02 27 – „Knygos formatas“, 1933 04 27 – „Pirmųjų Vilniaus litografijų istorijos metmenys“, 1933 09 27 – „Mūsų knygos kultūrėjimas“, 1933 11 27 – apie Vaitkuškio dvaro biblioteką, 1935 09 27 nagrinėjo knygos „Pasakyta – parašyta“ meninę vertę, šriftą, inicialus ir iliustracijas, 1935 11 27 skaitė pranešimą „Pagrėbstai“ apie LDK kanclerio Jokimo Chreptavičiaus bibliotekos likimą. P. Galaunės ir kitų Draugijos narių pastangomis 1935 m. buvo įvesti trys pastovūs knygų formatai (didysis, vidutinis ir mažasis). P. Galaunė taip pat rūpinosi Draugijos leidinių apipavidalinimu, o savo vadovaujamoje įstaigoje Vytauto Didžiojo muziejuje priglaudė XXVII knygos mėgėjų draugijos spintą su jos biblioteka, pervežtą iš draugijos sekretoriaus V. Cimkausko. P. Galaunė taip pat daug prisidėjo prie XXVII knygos mėgėjų draugijos rengiamos pirmosios dailiosios knygos parodos. Jis padėjo atrinkti gražiausias VDU ir asmeninių bibliotekų knygas, leido jas eksponuoti M. K. Čiurlionio galerijos patalpose, pats rengė ekspoziciją. Parodoje eksponuoti ir paties P. Galaunės sukurti knygų viršeliai Maironio, Putino, Vienuolio raštams. Draugijos veikloje pasižymėjo tolerancija, siekė užglaistyti kartais kylančius nesutarimus ar konfliktines situacijas. Draugija buvo užsibrėžusi vieną pagrindinių uždavinių kultivuoti ir propaguoti dailiąją knygą. P. Galaunė trečio dešimtmečio viduryje rašytame straipsnyje „Knygų menas“ (išspausdintame tik 1970 m.) apibrėžė pagrindinius knygos kaip meno kūrinio reikalavimus (Knygų menas / P. Galaunė // Dailės ir kultūros baruose. – Vilnius: Vaga, 1970, p. 73–74), kuriais ir bandė vadovautis XXVII knygos mėgėjų draugija, siekdama šio tikslo. P. Galaunė turėjo didelę daugiau kaip 5000 vertingų knygų asmeninę biblioteką, dauguma jo knygų buvo meno tematikos. Savo bibliotekos knygoms žymėti turėjo 6 ekslibrisus. Visi jo ekslibrisai aprašyti draugijos metraščio antrame tome (XXVII knygos mėgėjų ex-librisai / V. C-kas [Viktoras Cimkauskas] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 182-183). P. Galaunė buvo sukaupęs gausią ekslibrisų kolekciją ir dar 1926 m. išleido studiją „Ex – libris Lietuvoje (XVI – XX šimtmečiai“, kuri buvo pirmas lietuviškas numeruotas leidinys Lietuvoje, pradėjęs XXVII knygos mėgėjų draugijos pamėgtą numeruotų leidinių tradiciją. (Numeruotieji leidiniai / A. Ružancovas // XXVII knygos mėgėjų metraštiis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1933, t. 1, p. 159). KAVB (dabar Kauno Ąžuolyno bibliotekoje) yra keturios knygos su P. Galaunės ekslibrisu pieštu jo paties. Šiame ekslibrise pavaizduoti du portalai su liaudiškais motyvais, Galaunių šeimos herbas su raide „T“, iš šonų du senovės lietuviai, stovintys ant portalo tumbų ir laikantys saidokus.
Pasak Ingridos Korsakaitės, „Tarp XXVII knygos mėgėjų P. Galaunė išsiskyrė kultūrinių interesų įvairove, plačiais tarptautiniais ryšiais. Jis buvo ne tik bibliofilas, bet ir grafikos kūrinių (ekslibrisų, estampų, piešinių) kolekcininkas bei tyrinėtojas.“ (XXVII knygos mėgėjai ir lietuvių knygos menas / Ingrida Korsakaitė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII klnygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 90).
P. Galaunė 1923–1924 m. gyveno Paryžiuje, studijavo Luvro mokykloje. Grįžęs į Lietuvą rūpinosi išlikusių meno kolekcijų rinkimu, išvežtų dailės ir kultūros vertybių grąžinimu Lietuvai, Čiurlionio galerijos įsteigimu, jos rūmų statyba; 1924–1936 m. šios galerijos vedėjas, 1936–1944 m. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus, 1944–1949 m. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius. Antrojo pasaulinio karo metais rūpinosi Čiurlionio muziejaus vertybių išsaugojimu.
1919–1925 m. ir 1930–1935 m. Valstybės archeologijos komisijos narys. Teikė visokeriopą paramą Lietuvos kraštotyros muziejams, buvo jų mokslinių tarybų narys.
1935–1940 m. TSRS tautų kultūrai pažinti draugijos narys.
Surengė liaudies meno kūrinių parodas Italijoje (1925 m.), Prancūzijoje (1927 m.), Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje (1931 m.), rengė (su kitais) lietuvių profesionaliosios dailės ekspozicijas Paryžiaus (1937 m.), Niujorko (1939 m.) pasaulinėse parodose. Pirmasis inicijavo bažnytinio meno, ekslibrisų parodas Lietuvoje ir užsienyje (1928 m. Belgija). Rūpinosi istorijos, archeologijos, architektūros paminklų apsauga. Kaupė, tyrė, sistemino tautodailės ir profesionaliosios dailės kūrinius.
1925–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto (iki 1930 m. Lietuvos universitetas), 1940–1951 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, 1940–1946 m. Meno istorijos, 1947–1949 m. Muzeologijos katedros vedėjas. 1945–1950 m. Vilniaus dailės instituto dėstytojas.
P. Galaunė formavo nacionalinės dailės istorijos ir kritikos profesinius pagrindus. Sukūrė fantastinio turinio, secesijos bruožų grafikos kūrinių, knygų viršelių ir iliustracijų, vinječių, ekslibrisų, pašto ženklų, apipavidalino žurnalų ir knygų. 1910–1987 m. paskelbė 430 publicistinių, mokslinių straipsnių bei studijų įvairiais Lietuvos dailės ir kultūros klausimais, iš jų apie 20 knygotyros rašinių, paskelbtų dar tarpukaryje.
Svarbiausi P. Galaunės veikalai: „Lietuvių kryžiai“, „Ex-librisas Lietuvoje“ (1926), albumas „Lietuvių liaudies menas“ (6 kn., 1956–1968), M. K. Čiurlionio, M. Bulakos, A. Galdiko kūrinių katalogai.
2000 11 23 Kauno ekslibrisininkų klubui suteiktas lietuvių ekslibriso patriarcho Pauliaus Galaunės vardas.

Bibliografija:
VIII. Žodis į jaunus moksleivius: [dėl bendravimo su kaimo gyventojais] / Paulius Trakelis [Paulius Galaunė] // Aušrinė. – 1910, Nr. 7, p. 13-14.
Ar tikėsite?: (tikras atsitikimas) / P.G. [Paulius Galaunė] // Viltis. – 1910, rugs. 8 (Nr. 103), p. 4.
“Jėznas [Jieznas]miestelis gana nemažas…” / Girios balsas [Paulius Galaunė] // Viltis. – 1910, rugs. 15 (Nr. 105), p. 2.
“Kas važinėjo Nemunu, … pravažiuodamas pro Darsūniškes ne kartą jomis gėrėjosi…” / Paulius Trakelis [Paulius Galaunė] // Šaltinis. – 1910, spal. 4 (rugs. 21) (Nr. 39), p. 622.
Atsiminimų žiupsnelis / P.G. [Paulius Galaunė] // Aušrinė. – 1911, Nr. 3, p. 87.
Galaunės kalėjimo piešinėlis: [grafika; reprodukcijos] // Vairas. – 1914, Nr. 8, p. 13.
“Gegužės m. 12 d. … įvyko visuotinis Nemaniūnų [Nemajūnų] parapijos susirinkimas…” / Trakietis [Paulius Galaunė] // Tėvynės sargas. – 1918, geg. 24 (Nr. 20), p. 8.
Iš Kauno miesto muzejo kronikos / p. G. [Paulius Galaunė] // Lietuva. – 1920, vas. 25 (Nr. 44), p. 2.
Laurus Gucevičius: arkitektorius, arkitektūros, topografijos ir žml. profesorius Vyriausioje lietuv. m-kloj ir prie jos Inžinierių lietuv. korpuso m-kloje Vilniuje (1753–1798); medžiaga monografijai / prof. P. Galaunė. – Kaunas: [s. n.], 1920.
Lietuvos meno turtai: [apie paveldo išsaugojimą] / Paulius Galaunė // Menas. – 1920, Nr. 2, p. 1-3.
Iš vieno XVI šimtmečio Lietuvos žemėlapio istorijos / P. Galaunė // Lietuva. – 1920, rugs. 8 (Nr. 193), p. 2.
Žiupsnelis pamirštų vardų / Paulius Galaunė // Švietimo darbas. – 1920, Nr. 8/9, p. 21-29.
Iš kai kurių Lietuvos knygynų ir archyvų istorijos / Paulius Galaunė // Švietimo darbas. – 1920, Nr. 10, p. 11-24.
Kurių kultūros turtų būta Lietuvos dvaruose prieš didįjį karą / P. Galaunė // Švietimo darbas. – 1920, Nr. 11, p. 28-33.
Kurių Lietuvos kultūros turtų esama Rusuos / Paulius Galaunė // Lietuva. – 1920, lapkr. 24 (Nr. 257), p. 2-3; lapkr. 25 (Nr. 258), p. 2.
Žydų sinagogos: lapeliai iš pradėto tyrinėjimo apie meno istoriją Lietuvoje / P. Galaunė // Švietimo darbas. – 1921, Nr. 1/2, p. 68-72.
Putino raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas; viršelis Pauliaus Galaunės. – Vilnius: “Švyturio” bendrovė, 1921, t. 1-2.
Lietuvos kultūros turtų palikimas / Paulius Galaunė. – Kaunas: [s.n.], [1922].
A. Vienuolio raštai / Antanas Vienuolis; viršelis P. Galaunės. – Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1922, kn. 1.
Lietuvos kultūros turtų likimas / Paulius Galaunė // Mūsų žinynas. – 1922, T. 3, Nr. 9, p. 637-672; 1923, T. 4, Nr. 10, p. 78–107; Nr. 11, p. 319–353.
A. Varno litografijoms pasirodžius / Paulius Galaunė // Vairas.– 1923, Nr. 1, p. 17-19.
Pasirūpinkime kultūros turtų likučiais / Paulius Galaunė // Krašto balsas. – 1923, saus. 25 (Nr. 19), p. 2-3.
Lenkija ir jos kultūrinių turtų grąžinimas iš Rusijos / Paulius Galaunė // Vairas. – 1923, Nr. 3, p. 16-17.
Per apsileidimąpatis [i. e. patys] save skriaudžiame / G. Egzomas [Paulius Galaunė] // Krašto balsas. – 1923, kovo 10 (Nr. 56), p. 2-3.
Mūsų sostinės “pagražinimai” / G. Egzomas [Paulius Galaunė] // Krašto balsas. – 1923, kovo 15 (Nr. 60), p. 1.
Kas galingesnis / G. Egzomas [Paulius Galaunė] // Krašto balsas. – 1923, kovo 16 (Nr. 61), p. 1.
Dėl „menininkų ginčų“ / Paulius Galaunė // Krašto balsas. – 1923, bal. 5 (Nr. 74), p. 1-2.
Ponas Dauganoris: linksma 4 veiksmų komedija / iš lenkų kalbos vertė Z. Samanius; [viršelio dail. P. Galaunė]. – Kaunas; Vilnius: “Švyturio” bendrovė, 1923.
Teodolinda: vieno veiksmo komedija / Šveicer; iš lenkiško vertimo perdirbo Ulbinų Juozas; [virš. P. Galaunės]. – Kaunas: “Švyturio” bendrovė, 1923.
Petrapilio Ermitaže / P. Galaunė // Vairas. – 1923, Nr. 5, p. 14-16.
Miesto ar Tado Daugirdo muzejus? / G. Egzomas [Paulius Galaunė] // Lietuva. – 1923, rugpj. 25, Nr. 189, p. 2.
Atsiliepki, visuomene! / Paulius Galaunė // Vairas. – 1923, Nr. 12, p. 13-14.
Amžina pasaka = Legend eternel; Légende étemelle; Ewige Sage / P. Galaunė. – Klaipėda (Memel): J. A. Kunkis jun., Dailės leidimas, [1918–1925].
Knygų menas / P. Galaunė // Baras. – 1925, Nr. 1, p. 70.
Ex-librisas Lietuvoje / P. Galaunė // Tauta ir žodis. – 1926, Kn. 4, p. 607-650.
Ex-librisas Lietuvoje (XVI – XX šimtmečiai) / Paulius Galaunė. – Kaunas: [s. n.], 1926.
Lietuvių kryžiai: (prie jų fotografinių nuotraukų Čiurlionies galerijoje atidarytos parodos; 1926. VIII. 26) / Paulius Galaunė. – Kaunas: [Čiurlionies galerija], 1926.
Maironio raštai / Jonas Mačiulis-Maironis; viršelis P. Galaunės. – Kaunas: [s. n.], 1926 – 1930, t. 1-5.
Senoji tapyba M. K. Čiurlionies galerijoj / P. Galaunė // Iliustruotoji Lietuva. – 1926, spalio 30 (Nr. 44), p. 356.
Senosios tapybos katalogas / sudarė P. Galaunė. – Kaunas: M. K. Čiurlionies Galerija, 1926.
Žemės ūkio statyba / Karolis Reisonas; Lietuvos tautiniai motyvai paruošti prof. arch. V. Dubeneckio ir dail. P. Galaunės. – Kaunas: Žemės ūkio departamento leidinys, 1926.
Lietuvių liaudies raižinių katalogas / sudarė P. Galaunė. – Kaunas: Valstybės sp., 1927.
Meno parodos / Paulius Galaunė // Pradai ir žygiai. – 1927, Nr. 1, p. 65-66.
Tapytojas Juozas Oleškevičius (1777 – 1830) / Paulius Galaunė. – Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927. – (Atspausta iš: Humanitarinių mokslų fakulteto raštai. – 1927, t. 3, sąs. 2).
Vilniaus meno mokykla (1793 – 1831): jos istorija, profesoriai ir mokiniai / Paulius Galaunė. – Kaunas: Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultetas, 1928.
Lietuvių liaudies menas: jo meninių formų plėtojimosi pagrindai / Paulius Galaunė. – Kaunas: L.U. Humanitarinių mokslų fakultetas, 1930.
Prancūzų knygos menas / P. Galaunė // Gaisai. – 1930, Nr. 3, p. 264.
Tautos Muziejų bestatant / Paulius Galaunė // Gaisai. – 1931, Nr. 1, p. 49-59.
„Dvejukės“ paroda / Paulius Galaunė // Gaisai. – 1931, Nr. 3, p. 240-243.
M.K.Čiurlionies Galerijos senos tapybos skyriaus praturtėjimas / Paulius Galaunė // Naujoji Romuva. – 1931, balandžio 5, p.326-327.
Senojo Kauno siela: (Fragmentai) / Paulius Galaunė // Vairas. – 1931, t. 3, Nr. 11, p. 316-323..
Litauens konst / en översikt i bilder med inledande text av P. Galaunė och J. Vienožinskis. – Malmö: J. Kroon, 1931.
Utställning av litauisk folkkonst från Čiurlionies galleri i Kaunas 14 Januari16 Februari 1931 / Nordiska museet; [text: Sigurd Erixon, P. Galauné]. – Stockholm: Nordisk rotogravyr, 1931.
“Kaip tvarkyti Lietuvos muziejai” / Paulius Galaunė // Naujoji Romuva. – 1932, Nr. 5, p. 101-103.
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus statuto / Paulius Galaunė // Naujoji Romuva. – 1932, Nr. 6, p.132.
Lietuvių liaudies skulptūros problemos / Paulius Galaunė. – Kaunas: [s. n.], 1932. – (atsp. iš: Vairas. – 1932, Nr. 2-6).
Lietuvių meno keliai / Paulius Galaunė // Naujoji Romuva. – 1932, lapkričio 6, p. 982.
Pirmųjų Lietuvos litografijų istoriojos bruožai / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1933, t. 1, p. 39-50.
Mūsų knygos kultūrėjimas / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1933, t. 1, p. 141-145.
Mūsų menininkų grafiškų darbų registracija / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1933, t. 1, p. 168-171.
Barokas / P. Galaunė. – Kaunas: [s.n], [1934.
Kauno bažnyčios / Paulius Galaunė // Lietuvos aidas. – 1934, kovo 24, p. 9.
Ľart Lithuanien / Galaunė Paulius. – Paris, 1934.
L’art Lithuanien: un recueil d’images avec une introduction / par P. Galaunė; editeur: John Kroon. – Malmö: A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt, 1934.
Súčasná Europská grafika XII: Litva: 174. výstava Východoslovenského muzea v Košiciach; od 6. do 31. januára 1935 / Úvodné slovo: Paulius Galaunė. – Košice: [s. n.], 1935.
M.K. Čiurlionies kūrinių katalogas / P. Galaunė; sudarė P. Galaunė, V. Kairiūkštis, V. Kuprevičius; Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, M.K. Čiurlionies galerija. – Kaunas: [Vytauto Didžiojo kultūros muziejus], 1936.
M.K. Čiurlionies kūrinių parodos katalogas 25 metų mirties sukaktuvių proga: 1936. IV. 22 – V. 22 / Katalogą sudarė: P. Galaunė, Vyt. Kairiūkštis ir V. Kuprevičius. – Kaunas: M. K. Čiurlionies galerija, 1936.
M. K. Čiurlionis / Paulius Galaunė. – Kaunas: [s.n.], 1936.
M. K. Čiurlionis – grafikas / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 19-25.
Džiuginantieji reiškiniai: [dėl lietuviškų knygų leidybos] / P. G. [Paulius Galaunė] / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 202.
Pirmoji lietuvių grafikos paroda / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 202-203.
Bulakos grafikos darbų paroda / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 203-204.
S. T. R. S. knygų, žurnalų ir plakatų paroda / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 206-208.
Ukrainiečių dailininkų grafikos darbų paroda / P. G. [Paulius Galaunė] / Paulius Galaunė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1937, t. 2, p. 210.
M. K. Čiurlionis: [straipsnių rinkinys] / rašo S. Čiurlionis , M. Dobužinskis, P. Galaunė. V. Jakubėnas, V. Kairiūkštis, V. Karužienė-Čiurlionytė, J. Tallat-Kelpša ir A. Žmuidzinavičius; redagavo P. Galaunė; inicialai ir užsklandos ir M.K. Čiurlionies; viršelis V. K. Jonyno; Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, M. K. Čiurlionies galerija. – Kaunas: M.K. Čiurlionies galerija, 1938.
Atsakymas į straipsnį dėl Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus sutvarkymo: [Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direktoriaus detalūs paaiškinimai į V. Petravičiaus pateiktus priekaištus (str. atspausdintas “Naujoji Romuva”, 1939, Nr. 41, p. 733-734)] / Galaunė P. // Naujoji Romuva. – 1939, Nr. 44, p. 787-788.
Bažnytinio meno paroda / P. Galaunė. – Kaunas: [s. n.], 1939.
Lietuvos knygos meno raidos metmenys XVI – XVII amžiuose / Paulius Galaunė. – Kaunas: [Vytauto Didžiojo Kultūros muziejus], 1941.
1940/41 mokslo metų Lietuvos meno istorijos programa / LTSR valstybinis Vilniaus universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas; [parengė P. Galaunė]. – Vilnius: [s.n.], 1941.
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejusLietuvos kultūros saugotojas / A.V. [Paulius Galaunė] // Tėviškė. – 1942, Nr. 7, p. 3.
Die Kunstausstellung der litauischen Künstler: am 8. Mai 1942 in Kauen, Kulturmuseum Vytautas des Grossen; [Katalog] / Kulturmuseum Vytautas des Grossen. Komitee der Kunstausstellung; [katalogo redaktorius V. Rataiskis; įžanginis str.P. Galaune]. – [Kaunas]: Komitee der Kunstausstellung, 1942.
Grafikas Vytautas Kazimieras Jonynas: (prisiminimų ir pastabų žiupsnelis) / Paulius Galaunė // Varpai:almanachas, 1944, p. 319-325.
Mažvydo knygų meniškoji pusė / Paulius Galaunė // Senoji lietuviška knyga: pirmosios lietuviškos knygos 400 metų sukakčiai paminėti; [straipsnių rinkinys]. – Vilnius: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1947, p. 291-296.
J. Zikaras: [trumpas gyvenimo ir kūrybos aprašymas] / sudarė V. Karužienė; redaktorius P. Galaunė. – Kaunas: Kauno Valst. M. K. Čiurlionio vardo Dailės muziejus, 1956.
Kauno valst. M.K. Čiurlionio vardo dailės muziejui 30 metų / [parengė P. Galaunė, J. Aleksienė, V. Karūžienė … [et al.]. – Kaunas: [s.n.], 1956.
Lietuvių liaudies menas: jo meninių formų plėtojimosi pagrindai; 131 pieš. tekste, 43 ant atskirų lapų ir XXX lentelių = Lithuanian folk art / Paulius Galaunė. – Čikaga: J. Karvelis, 1956.
P. Rimša: [bukletas] / sudarė V. Karužienė; redaktorius P. Galaunė. – Kaunas: Kauno Valstybinis M.K. Čiurlionio vardo Dailės muziejus, 1956.
M.K.Čiurlionio muziejui35 metai / Paulius Galaunė // Kauno tiesa. – 1960, gruodžio 13.
Muziejininko novelės / P. Galaunė. – Vilnius: Vaga, 1967.
Dailės ir kultūros baruose: straipsnių rinkinys / Paulius Galaunė. – Vilnius: Vaga, 1970.
Vakarų Europos tapyba: Valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje; [albumas / parengė Birutė Ziutelienė; redakcinė komisija: Paulius Galaunė … [et al.]]. – Vilnius: Vaga, 1978.
Vytauto portretai / Paulius Galaunė // Lietuvių tautos praeitis. –1980, t. 4, kn. 3/4 (15-16), p. 157-184.
Lietuvos kultūros turtų palikimas / Paulius Galaunė. – Chicago: [s.n.], 1982.
P. Galaunės straipsniai (1971 – 1988); Straipsniai apie P. Galaunę // Paulius Galaunė / Zita Žemaitytė. – Vilnius: „Vagos“ leidykla, 1988, p. 224-225.
Lietuvių liaudies menas: jo meninių formų plėtojimosi pagrindai / Paulius Galaunė. – Fotogr. leid. – Vilnius: Mokslas, 1988.
Likimo duota: muziejininko novelės / Paulius Galaunė; [sudarytoja Zita Žemaitytė]; [dailininkas Gediminas Pempė]. – Kaunas: Varpas, 1998.
Lietuvos muziejai / P. Galaunė // Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis: [straipsnių rinkinys]. – Kaunas: Šviesa, 1990, p. 359-366.
Tapytojas Juozas Oleškevičius (1777-1830) / Paulius Galaunė. – Vilnius: Dailės akad. l-kla, 1994.
“Teko pažinti Čiurlionį ant šaltos Nevos krantų…” / Paulius Galaunė // Atsiminimai apie M.K. Čiurlionį / Vilniaus universitetas; sudarė Vygintas Bronius Pšibilskis. – Vilnius: Aidai, 2006.
[Prisiminimai apie Juozą Tumą-Vaižgantą] / Paulius Galaunė // Buvo mylimiteliks neužmiršti: atsiminimai apie J. Tumą-Vaižgantą bei Antaną Samuolį-Samulevičių, Stasę Samulevičienę, Raimundą Samulevičių / Danutė Marcinkevičienė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007, p. 20-22.
Tadą Petkevičių prisiminus / Paulius Galaunė // Tėvynės labui: teisininkas Tadas Petkevičius / sudarytoja Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2021].
Apie Paulių Galaunę (knygos):
Paulius Galaunė: monografija / Zita Žemaitytė; iliustravo Saulius Chlebinskas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Paulius Galaunė / [parengė I. Juronytė]. – Kaunas: Lietuvos kraštotyros draugija. Kauno miesto skyrius, 1990.
Pauliaus Galaunės ekslibrisų kolekcija: parodos katalogas; (skirta P. Galaunės 100-osioms gimimo metinėms) / Lietuvos kultūros ministerija, Kauno valst. M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Pakruojo visuomeninis ekslibriso muziejus; [sudarytojai Vida Godelienė ir Jonas Nekrašius]. – Kaunas: Kauno M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1990.
Pauliaus Galaunės šimtųjų gimimo metinių medalis: [reklaminis lapelis] = The Paulius Galaunė centenary commemorative medal. – Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1990.
Pauliaus Galaunės skaitymai, 2022: XIII Pauliaus Galaunės vardo mokslinė konferencija, 2022 m. sausio 25 d. [Kaunas]; straipsnių rinkinys / Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus; sudarytoja Raimonda Norkutė. – Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2022].
Apdovanojimai:
Prancūzijos Garbės legiono (1930), Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1931), Latvijos Trijų Žvaigždžių (1932), Švedijos karaliaus 3-ojo laipsnio Vazos ordinais (1938), Belgijos karaliaus Leopoldo II ordino Komandoro laipsniu (1938).
1970 m. apdovanotas valstybine LTSR premija.

Parengta pagal:
Paulius Galaunė / Zita Žemaitytė. – Vilnius: „Vagos“ leidykla, 1988.
Kas buvo XXVII knygos mėgėjai / P. Jakštas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 17-66.
XXVII knygos mėgėjai ir lietuvių knygos menas / Ingrida Korsakaitė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 83-105.
Paulius Galaunė apie knygos meną / prof. dr. Vladas Žukas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 14-23.
Paulius Galaunė / Perpetua Dumšienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 62-66.
Paulius Galaunė – XXVII Knygos mėgėjų draugijos įkūrėjas / Perpetua Dumšienė. 2020 11 30 // https://27knygosmegejai.lt/2020/11/30/paulius-galaune-xxvii-knygos-megeju-draugijos-ikurejas-2/

Iliustracijos:
Paulius Galaunė prie savo knygų kolekcijos bute Daugirdo g. 2. Kaunas. 1922 – 1923. ČDM G 81048
Paulius Galaunė. Kaunas. 1932. ČDM G 82290.
Paulius Galaunė. Kaunas. 1936. KTU bibl., Retų leid. fondas. A 2434, atv. 6681.

galaune_paulius_1922_1923_savo_bute_daugirdog_2_cdm_g_81048           galaune_paulius_1936_ktu_a2434_atv_6681