Vladas Jurgutis

jurgutis_vladas_karininku_kursu_lektorius_1937_vdkm_gek_26085_12

Kunigas, vienas ateitininkų organizacijos steigėjų, ekonomistas, bankininkas, Lietuvos finansų mokslo pradininkas, Lietuvos banko organizatorius, Žemaičių kunigų seminarijos prof., Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų lektorius, Lietuvos universiteto (VDU) ekstraordinarinis bei ordinarinis prof., Vilniaus universiteto ekonomikos fak. prof. (1940), Steigiamojo Seimo narys 1920–1922 m., E. Galvanausko Ministrų kabinete ėjęs užsienio reikalų ministro pareigas Vladas Jurgutis (1885 11 05 Palangoje – 1966 01 10 Vilniuje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 1936 03 27, joje turėjo dvidešimt šeštą numerį, tačiau jau 1936 11 27 išstojo iš draugijos dėl asmeninių priežąsčių (manė, kad negalės aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir nebus jai naudingas). Į Kauno Ąžuolyno biblioteką yra patekę kelios Vlado Jurgučio asmeninės bibliotekos knygos. Viena jų – teologijos daktaro, VDU profesoriaus Prano Kuraičio Vladui Jurgučiui dovanotas veikalas „Ontologija“ (KAVB RS RA-06-1543), kuriame yra įrašas „Mylimajam Draugui Prof. V. Jurgučiui Autorius Kaunas 1931-XII-28“. Vladui Jurgučiui yra dedikuotas ir bibliotekoje saugomas V. Fiorsterio knygelės „Šių laikų studentija ir katalikų bažnyčia“ egzempliorius. Jos vertėjas Pranas Kuraitis (kai kur šio veikalo vertimas nepagrįstai priskiriamas Kaziui Puidai) užrašė „Br. Br. Draugui Vladislovui Pranciškus 15 / VIII 1910 m.“. Vlado Jurgučio asmeninės bibliotekos fragmentuose Ąžuolyno bibliotekoje taip pat yra religinio turinio knygos prancūzų kalba, išleistos 1713 m. Antverpene du tomai, Vilhelmo Hohoff K. Markso „Kapitalo“ kritikos knyga vokiečių kalba, išleista 1908 m. Paderborn, Jono Totoraičio knyga „Jaunimo globa ir jo susivienijimai“, išleista 1910 m. Seinuose bei dar kelios knygos vokiečių ir lenkų kalbomis. Ąžuolyno bibliotekoje taip pat yra penkios Vlado Jurgučio knygos dovanotos jo įvairiems asmenims. Tai 1938 m. išleista V. Jurgučio knyga „Finansų mokslo pagrindai“. Už šią knygą V. Jurgučiui Teisių fakulteto Promocijų komisijos pasiūlymu buvo patvirtintas ordinarinio profesoriaus vardas (nuo 1925 metų jis buvo gavęs finansinės teisės katedros ekstraordinarinio profesoriaus titulą). Vieną šios knygos egz. (KAVB: RS RA II R 12879) autorius dedikavo rašytojui, diplomatui Jurgiui Baltrušaičiui (Antr. pusl. yra įrašas: „Aukštai gerbiamam J. Baltrušaičiui malonių bendro darbo valandų prisiminimui Kaunas 12 XII 37“). Vladas Jurgutis 1921 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos komisijos, svarsčiusios Lietuvos atstovybių etatus, referentas ir bendravo šiuo klausimu su Lietuvos atstovu Maskvoje Jurgiu Baltrušaičiu. 1938 m. taip pat išleista V. Jurgučio mokslinė studija „Pinigai“. Šios knygos po vieną egz. (KAVB: RS RA II R 10793; RS RA R 24172-1; RS AJ 10975; RS ŠP 2081) autorius užrašė ekonomistui, Klaipėdos krašto mokesčių įstaigos veikėjui Stasiui Baliui, dalyvavusiam jo vedamuose finansų seminaruose, medikui psichiatrui, kilusiam iš Palangos Lazariui Gutmanui (V. Jurgutį ir L. Gutmaną siejo bendra meilė Palangai), istorikui, teisininkui Augustinui Janulaičiui ir ekonomistui, kooperatininkui Petrui Šalčiui (knygose yra atitinkami įrašai). Nors V. Jurgutis nesijautė bibliofilu, tačiau jo asmeninės bibliotekos fragmentai ir dovanotos kitiems asmenims knygos liudija, jog knygas jis mylėjo.
V. Jurgutis parašė daug ekonomikos mokslo veikalų. 1920 m. buvo išleista politinės agitacijos į Steigiamojo Seimo rinkimus knygelė „Socializmas ir krikščionybė“. Tačiau dėl itin didelio užimtumo daugiausia mokslinių darbų V. Jurgutis paskelbė 4-ajame dešimtmetyje.
1932 m. Vladas Jurgutis parengė švietėjišką knygą apie čekų valstybės veikėją, politiką, filosofą, pedagogą, mokslininką, Čekoslovakijos prezidentą Tomašą Masaryką. Veikalą išleido VDU Teisės fakultetas (darbo autorius tada dirbo VDU lektoriumi).
Rankraščio teisėmis buvo išleista Vlado Jurgučio paskaitų konspektų. Vienas šių leidinių yra „Finansų mokslo paskaitų užrašai, sudaryti iš prof. Jurgučio skaitytų 1930/31 ir 1931/32 m. paskaitų“.
Studento E. Puškevičiaus 1932–1933 mokslo metais taip pat surašytos ir 1933 m. išleistos Vlado Jurgučio skaitytos paskaitos „Finansų mokslas“ (dvi dalys). Studentas pasiguodė, kad paskaitas stenografavo visuomet perpildytoje auditorijoje, nepatogiomis sąlygomis, be to, jam teko labai skubėti, norint parengti šias paskaitų stenogramas, tad jis atsiprašė už galimus netikslumus.
1933 m. atskira knygele išleistas V. Jurgučio socialinių paskaitų ciklo referatas „Tomo iš Akvino ekonominių minčių pagrindai“, pirmą kartą išspausdintas „Židinio“ žurnale. Nors referatas buvo skirtas VDU korporacijos „Activitas“ studentams, jis vertingas visiems ekonominės minties raidos tyrinėtojams.
1933 m. išleista V. Jurgučio parengta ir VDU Teisės fakulteto išleista „Finansų mokslo programa“. Taip pat 1933 m. rankraščio teisėmis išleisti prof. V. Jurgučio skaitytų paskaitų konspektai su paskaitose nurodyta literatūra „Finansų mokslo paskaitų užrašai“.
1934 m. buvo parengtos dar vieno V. Jurgučio paskaitų kurso, skaityto 1933–1934 mokslo metais, stenogramos „Pinigai, bankai ir kreditai“ (dvi dalys). Šias paskaitas V. Jurgučiui sutikus stenografavo studentas ekonomistas Jonas Šileikis. Leidinį išleido studentas ekonomistas Stasys Bajorinas.
1938 m. išleista Vlado Jurgučio ekonomikos pagrindų kurso, skaityto Generalinio štabo skyriaus antroje laidoje, medžiagą „Ekonominių mokslų pagrindai“.
1938 m. taip pat išleista V. Jurgučio mokslinė studija „Pinigai“.
1939 m. parengta dar viena V. Jurgučio dėstyto kurso programa. Kitas stambus V. Jurgučio darbas – „Bankai“, išleistas 1940 m. Šioje knygoje yra dvi dalys: apie bankų istoriją ir apie bankų teoriją. Knygoje surašyta ir trumpa kai kurių Kauno bankų bei Lietuvos banko istorija, kurią sutiko duoti knygai patys bankai.
Dėstydamas Vilniaus universitete V. Jurgutis su kitais bendradarbiais parengė šio universiteto Teisės fakulteto 1940 m. programą „Bendroji ir specialinė ekonominė politika“. 1942 m. mokslininkas parengė „Pinigų ir kredito mokslo programą“.
V. Jurgutis yra laikomas finansų mokslo Lietuvoje pradininku, finansinės terminijos puoselėtoju. Mokslininko veikalams būdinga tiksli minties raiška, vaizdinga kalba, yra meniškų palyginimų ir epitetų. V. Jurgučio darbuose vertinga tai, kad autorius pinigus vertino ne kaip tikslą, o kaip žmonių ekonominių santykių užtikrinimo priemonę.

Apdovanojimai:
Gedimino 2 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934) ordinai.
Bibliografija:
Socializmas ir krikščionybė / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1920.
Visuomeninių Tomo Garigue Masaryko minčių pagrindai / V. Jurgutis. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakulteto leidinys, 1932. – (VDU Teisių fak. darbai, t. 6, kn. 4).
Finansų mokslo paskaitų užrašai, sudaryti iš prof. Jurgučio skaitytų 1930 / 31 ir 1931 / 32 m. paskaitų… / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1933. – (Tekstas atsp. rašom. mašinėle; Rankraščio teisėmis).
Finansų mokslas: prof. Vl. Jurgučio skaitytų 1932 / 1933 mokslo metais paskaitų stenogramos / V. Jurgutis; užrašė E. Puškevičius. – Kaunas, 1933, d. 1-2.
Tomo iš Akvino ekonominių minčių pagrindai: referatas, skaitytas 1933 m. vasario mėn. 12 d. VDU korporacijos „Activitas“ socialinių paskaitų cikle / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1933. – (Atspausta iš „Židinio“).
Finansų mokslo programa / Vl. Jurgutis. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Teisių fakultetas, 1933.
Finansų mokslo paskaitų užrašai: sudaryti iš prof. Jurgučio skaitytų paskaitų ir paskaitų metu nurodytos literatūros / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1933. – (Tekstas atsp. rašom. mašinėle; Rankraščio teisėmis).
Pinigai, bankai ir kreditas: Prof. Jurgučio skaitytų 1933 / 34 m. paskaitų stenogramos / V. Jurgutis; Stenogr. J. Šileikis; išl. St. Bajorinas. – Kaunas: [s.n.], 1934, d. 1-2. – (Tekstas atsp. rašom. mašinėle; Rankraščio teisėmis).
Ekonominių mokslų pagrindai: kursas skaitytas Gen. Štabo sk. II laidoje / Vladas Jurgutis. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Karininkų kursų leidinys, 1938. – (Tekstas atsp. rašom. mašinėle; Rankraščio teisėmis).
Finansų mokslo pagrindai / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1938.
Finansų mokslo pagrindai / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1938, p. VI.
Pinigai / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1938.
Pinigai / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1938, p. 6.
Finansų mokslo programa / V. Jurgutis. – [Vilnius]: [s.n.], [1939].
Bankai / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1940.
Bendroji ir specialinė ekonominė politika: Vilniaus universiteto teisių fakulteto programos / sudarė prof. V. Jurgutis ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto studentų atstovybės leidinys. – (Vilniaus universiteto programos. Teisių fak.; Nr. 5).
Pinigų ir kredito mokslo programa / V. Jurgutis. – Kaunas: [s.n.], 1942.
Keletas leidinių ir straipsnių apie Vladą Jurgutį:
Vladas Jurgutis // Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. – Klaipėda: Seimo kanceliarija, 1924, p. 26-27.
Prof. Vladas Jurgutis / J. Pažemėnas // Aidai. – 1967, Nr. 1, p. 11-17.
Mažos pastabos apie didelį žmogų: prof. V. Jurgučio šviesiam atminimui / J. Slavėnas // Tėvynės sargas. – 1971, Nr. 1, p. 167–177.
Vladas Jurgutis / Egidija Laumenskaitė. – Vilnius: Viltis, 1994.
Ekonomistas, prof. Vladas Jurgutis – bekompromisės diplomatijos atstovas (1922 01 01–09 28) / J. Skirius // Lietuvos užsienio reikalų ministrai (1918 – 1940. – Kaunas: Šviesa, 1999, p. 71-88.
Profesorius Vladas Jurgutis / Vladas Terleckas // Lietuvos bankininkai: gyvenimų ir darbų pėdsakais, 1918 – 1940. – Vilnius: V. Terleckas, 2001, p. 12-27.
Jurgutis Vladas: I Seimo narys / R. Laukaitytė // Lietuvos Respublikos Seimų narių biografinis žodynas / sudarė Aidas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. – Vilnius, 2007, t. 3, p. 303.
Vladas Jurgutis / Egidija Laumenskaitė // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių / [mokslinė redakcinė taryba]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 140-141.

Iliustracijos:
Mūsų universiteto profesorių galerija: prof. Jurgutis: [Makso Ginzburgo šaržas] // Sekmadienis. – 1932, saus. 10, p. 1.
Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo karininkų kursų lektorius prof. Vladas Jurgutis. Kaunas. 1937. VDKM GEK 26085/12.

jurgutis_vladas_1932_01_10_sekmadienis_p1