Vytautas Steponaitis

steponaitis_vytautas_1941_krva_f66_ap1_b150

Lietuvos kariuomenės veikėjas, pulk. ltn., karo istorikas, bibliografas, „Kariškių žodžio“, „Mūsų žinyno“, „Karo archyvo“ ir kitų leidinių redaktorius, kolekcininkas Vytautas Steponaitis (1893 03 24 Sintautuose – 1957 10 12 Kaune) buvo vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjų, 1931–1933 m. ir 1940 m. jos valdybos pirmininkas, 1934–1936 m. Draugijos metraštininkas, palaikė ryšius su užsienio bibliofilų organizacijomis, Draugijoje turėjo tryliktą numerį. V. Steponaitis buvo Draugijos veiklos „varikliukas“, jos leidybinės veiklos organizatorius, reiklus sau ir kitiems. Jo kruopštumas ir griežtumas padėjo įveikti ne vieną Draugijos leidybinės veiklos nesklandumą
V. Steponaitis turėjo nemažą knygų ir periodikos kolekciją. Jos tikslus skaičius nenurodomas, vienu liudijimu joje buvo daugiau kaip 8000 pavadinimu, kitu – apie 20000 tomų. Dalį savo asmeninės bibliotekos pats V. Steponaitis perdavė Centralinei valstybinei bibliotekai Kaune, būsimai M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai Vilniuje. Kita dalis perduota jau tuo metu Respublikinės bibliotekos pavadinimu Kaune veikusiai dabartinei M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai Vilniuje, kurioje V. Steponaitis dirbo. Teigiama, jog šiai bibliotekai perduota 140 senų žemėlapių, 270 senų teatro afišų, apie 770 senų maldaknygių ir devynios 17 – 18 a. knygos, apie 740 V. Steponaičio surinktų ekslibrisų bei 2600 religinių atvirukų ir kitų paveikslėlių. M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje taip pat yra V. Steponaičio fondas, kuriame asmeniniai dokumentai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos, iš viso 586 saugojimo vienetai, priimti iš šioje bibliotekoje dirbusios A. Steponaitienės.
Į Kauno Ąžuolyno biblioteką pateko kelios knygos su V. Steponaičio įrašu, jog jis perduoda tuos leidinius Centralinei valstybinei bibliotekai, bei viena knyga su įrašu apie jos perdavimą Respublikinei bibliotekai. Vienas šioje bibliotekoje saugomas V. Steponaičio asmeninės bibliotekos leidinys vaikams jo buvo užrašytas gimtųjų Sintautų šaulių būrio bibliotekai. Į Ąžuolyno biblioteką pateko 75 knygos, buvusios V. Steponaičio asmeninėje bibliotekoje. Net 4 Ąžuolyno bibliotekoje saugomas knygas V. Steponaitis dovanojo kitam kolekcininkui, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariui Vladui Daumantui. Bibliotekoje taip pat yra autografuoti leidiniai V. Steponaičio dedikuoti tuo metu pulkininkui, vėliau divizijos generolui Zenonui Gerulaičiui, kooperatininkui Petrui Šalčiui, prelatui Adomui Jakštui – Dambrauskui, diplomatui Petrui Klimui. 1937 m. V. Steponaitis išleido 75 numeruotų egzempliorių tiražu knygą „Leidimai ir variantai“. Vienas šios knygos egz. (Nr. 15) dedikuotas Danutei, rašytojų Iliuminatos Giedraitienės ir Antano Giedriaus dukrai, kitas (Nr. 10) XXVII knygos mėgėjų draugijos nariui Antanui Rucevičiui. Kai kuriose V. Steponaičio asmeninės bibliotekos Ąžuolyno bibliotekoje knygose įklijuotas miniatiūrinis ekslibrisas „Ex libris Vytauto Steponaičio“ su Merkurijaus figūra, laikančia dviejų gyvačių apipintą lazdelę ir pinigų kapšą. Po jo kojom guli sulaužytas kalavijas ir romėnų šalmas bei patrankos vamzdis. Rėmelio apačioje data „1923“ ir inicialai „P. G.“. Ekslibrisą 1923 m. sukūrė Paulius Galaunė. Labiau paplitęs V. Steponaičio asmeninės bibliotekos knygų ekslibrisas „V. Steponaičio knygos“, vaizduojantis iš nugaros nuogo vyro figūrą, išskėstomis rankomis ir saulės apšviestą fantastišką vaizdą. Ekslibrisas pieštas dailininko Kazio Šimonio. Taip pat yra leidiniai su dar vienu V. Steponaičio ekslibrisu „V. Steponaičio knygos“, vaizduojančiu žvaigždėto dangaus fone lazda pasirėmusį senelį. Ekslibrisas dailininko Kazio Šimonio.
V. Steponaitis spaudoje bendradarbiavo nuo 1910 m., 1919–1920 m. redagavo žurnalą „Kariškių žodis“, žurnalo „Karys“ antrasis redaktorius, nuo 1921 m. redagavo karybos ir istorijos žurnalą „Mūsų žinynas“, 1925–40 m. tęstinį leidinį „Karo archyvas“. Juose paskelbė savo istorinių tyrinėjimų, ekonomikos ir karo apžvalgų. 1941–43 m. V. Steponaitis buvo žurnalo „Bibliografijos žinios“ redaktorius. Dirbo Gen. Kariuomenės štabo Spaudos ir šveitimo skyriuje, buvo jo literatūros skyriaus vedėju (1920), Karo mokslo valdybos spaudos skyriaus vedėju (1921), Karo mokslo skyriaus viršininku (nuo 1924), Karo mokslo spaudos ir švietimo skyriaus viršininku (nuo 1927), buvo Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų lektoriumi, nuo 1936 m. Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus karinės istorijos dalies viršininkas. 1941–57 m. Respublikinės bibliotekos (būsimos M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos) skyriaus vedėjas, vyr. bibliografas.
Apdovanojimai:
II-os rūšies Vyties kryžiaus 1-o laipsnio ordinas (1926), DLK Gedimino 3-io laipsnio ordinas (1931), Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928), Savanorių medalis (1940), Čekoslovakijos Karo kryžius (1923), Estijos Erelio 3-io laipsnio kryžiaus ordinas (1936), Latvijos Trijų žvaigždžių 3-io laipsnio ordinas (1933).

Bibliografija:
Karas su bolševikais: Ežerėnų operacijos / Karininkas S-tis [Vytautas Steponaitis]. – Kaunas: Krašto apsaugos ministerijos literatūros dalis, 1920.
Ekonominio Rusijos gyvenimo bruožai / V. Stepukas [Vytautas Steponaitis]. – Kaunas: [s. n.], 1921. – („Varpo“ b-vė; Nr. 3).
Amerikiečių lietuvių kariškos aspiracijos XIX amžiaus pabaigoje / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1927.
Iš Kauno gubernatoriaus aarchyvo bylų / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1928. – (Atsp. iš: Karo archyvas, t. 4, 1928).
Naujokų ėmimo rezultatai, 1921–1927 metais / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1928. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1928, Nr. 45).
Baudžiamosios rinktinės Kaunijoje 1905 m. / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], [1929]. – (Atsp. iš: Karo archyvas, 1929, t. 5).
„Kario“ produkcija 1919–1928 m. / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1929. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1929, Nr. 50).
Žygio fiziologija / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1929. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1929, Nr. 50).
Pirmieji kariškojo parengimo kursai pradžios mokyklų mokytojams / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: Vyr. štabo spaudos ir švietimo skyrius, 1929. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1929, Nr. 55).
Gen. Max. Hofmano mintys Lietuvos reikalais / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: Spindulys, 1930. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1930, Nr. 58).
Kariškosios spaudos produkcija: 1919–1928 m. / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: „Spindulio“ sp., 1930.
Karininkai spaudos darbo srityje / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1931. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1931, Nr. 69).
Karo mokslų draugijos Rusijoj / Vyt. Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1931. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1931, Nr. 74).
Suomių karo laivynas / Vyt. Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1931. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1931, Nr. 75).
1920 metų lenkų rusų karas: bibliografija / V. S-tis [Vytautas Steponaitis]. – Kaunas: [s. n.], 1931. – (Atsp. iš: Mūsų žinynas, 1931, Nr. 78).
Vilniaus lietuvių spauda, 1919 – 1928 / Vytautas Steponaitis. – Vilnius: Vilniui vaduoti sąjunga, 1931. – (Vilniui vaduoti s-gos leid.; Nr. 48).
Kun. Gailevičiaus „Metai šventi“ / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1933. – (Atsp. iš: XXVII knygos mėgėjų metraštis, 1933, t. 1).
Bermontiada / [Vytautas] Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1934. – (Atsp. iš: Lietuviškoji enciklopedija, t. 3, sąs. 5, 1934).
Plk. Bartolomiejaus veikimas Lietuvoje 1831 metais / Vyt. Steponaitis. – Kaunas: akc. „Spindulio“ b-vės sp., 1935. – (Atsp. iš: Karo archyvas, 1935, t. 6).
Vinco Jonuškos dienoraštis (1915–1917) / Vincas Jonuška; spaudai parengė Vyt. Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1936.
Leidimai ir variantai / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1937.
Lietuvos bibliografijos pirmas papildymas, 1927–1940 m. / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1944. – (Atsp. iš: Bibliografijos žinios, 1943, Nr. 1-6).
Lituanica: Lietuvių raštai kt. kalbomis / Vytautas Steponaitis. – Kaunas: [s. n.], 1943. – (Atsp. iš: Bibliografijos žinios, 1942, Nr. 6).
Parengta pagal:
Steponaitis Vytautas // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus; Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2007, t. 7, p. 194–195.
XXVII knygos mėgėjai (1930–1940): narystė, santykiai, atmosfera / Alma Braziūnienė // Knygotyra. – 2021, Vol. 76, p. 166-206.

Iliustracijos:
Vytautas Steponaitis. Paso kort. nuotr. 1941 01 04. KRVA, f. 66, ap. 1, b. 150.
Steponaitis Vytautas // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus; Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2007, t. 7, p. 194.

steponaitis_vytautas_lietuvos_kariuomenes_karininkai_t7_2007_p194