Birutė Butkevičienė

butkevicienė_birute_2012

 

Bibliotekininkė, ilgametė Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė, bibliofilė Birutė Butkevičienė (g. 1938 08 20 Joniškyje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimta 1993, joje turėjo ketvirtą numerį, 1995 išrinkta draugijos vicepirmininke, 2001–2004 buvo draugijos pirmininkė, nuo 2024 01 27 – draugijos garbės narė. Parengė išsamią atkurtos Draugijos veiklos apžvalgą „Atkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija“, publikuotą trečiame Draugijos metraščio tome (Kaunas, 2004). 2010 01 27 Draugijos visuotinis susirinkimas, atgaivinant tarpukario draugijos veiklos tradicijas, vyko B. Butkevičienės namuose. Draugijos metraščio penktame tome (Kaunas, 2014) paskelbtas jos straipsnis „Išeivių atminties ženklai“ apie lietuvių išeivijos asmeninių bibliotekų leidinius Vilniaus universiteto bibliotekoje.
B. Butkevičienė, 1962 baigusi Vilniaus universitetą, 1963–1976 dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje bibliotekininke, 1976–1985 – direktoriaus pavaduotoja, 1985–2006 – direktore, po to iki 2008 – direktoriaus pavaduotoja kultūros paveldui. Nuo 1995 buvo Martyno Mažvydo bibliofilų klubo Vilniuje narė, taip pat Lietuvos Kultūros kongreso tarybos, Lietuvos universitetų moterų asociacijos narė.

Apdovanojimai:
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinas (1997)
Lenkijos respublikos Auksinis kryžius už nuopelnus (1999)

Bibliografija:
Vilniaus periodiniai leidiniai, 1760–1918: bibliografinė rodyklė / Jadvyga Kazlauskaitė ; [redakcinė komisija: Birutė Butkevičienė (pirmininkė), Izabelė Černiauskienė, Zofija Milda Petrauskienė, Jurgis Tornau]. – Vilnius: Mintis, 1988.
Vilniaus lietuvių periodiniai leidiniai, 1904–1940: bibliografinė rodyklė / Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ; [sudarė Jadvyga Kazlauskaitė; redakcinė komisija: Birutė Butkevičienė (pirm.), Mirga Griškevičienė (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1988.
Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis / Vilniaus universitetas ; redakcinė komisija: B. Butkevičienė (pirmininkė) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993-2015.
Early books of Lithuania. 16th-18th Century: exhibition catalogue / Vilnius University Library ; [author of exhibition and compiler of the catalogue Alma Braziūnienė; board of editors: Birutė Butkevičienė (chairperson), Domas Kaunas, Irena Krivienė; designer Eugenijus Karpavičius]. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Lietuvos didžiosios bibliotekos = Biggest libraries in Lithuania / Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė Sigita Vikšraitienė, Emilija Banionytė, Birutė Butkevičienė. – Vilnius: Lietuvos technikos biblioteka, 1997.
Mes grįžtame į Lietuvą: [straipsnių rinknys] / Kęstutis Žičkus ; [sudarytojai Banguolis Balaševičius, Birutė Butkevičienė; bibliografiją parengė Petronėlė Grybauskienė]. – Vilnius: Lietuvos aidas, 1997.
Senoji Lietuvos knyga: XVI–XVIII a.; parodos katalogas / Vilniaus universiteto biblioteka ; [parodos autorė ir katalogo sudarytoja Alma Braziūnienė; redakcinė kolegija: Birutė Butkevičienė (pirm.), Domas Kaunas, Irena Krivienė; dailininkas Eugenijus Karpavičius]. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Adomas Mickevičius ir Lietuva: poeto 200-ųjų gimimo metinių jubiliejui skirtos parodos katalogas = Adam Mickiewicz i Litwa / Vilniaus universiteto biblioteka ; [parodos autorius ir katalogo sudarytojas Vytautas Gricius]; [redakcinė kolegija: Birutė Butkevičienė, Irena Krivienė] ; [Įž., pratarmės ir t. t. autorius, redaktorius Birutė Butkevičienė]. – Vilnius: Baltos lankos, [1998].
Vilniaus universiteto biblioteka = Vilnius University Library / Birutė Butkevičienė ; [translated by Vida Urbonavičiūtė]. – Vilnius: Baltos lankos, [1998].
Vytauto Didžiojo universitetas: bibliografijos rodyklė (1918-1944) / Vilniaus universitetas. Biblioteka ; [sudarytojos: … Zofija Milda Petrauskienė (ats. red.) … [et al.]; redakcinė komisija: Birutė Butkevičienė (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: VU l-kla, 1998.
Vilnius University, 1579–1999 / [Alfredas Bumblauskas, Birutė Butkevičienė, Sigitas Jegelevičius, Paulius Manusadžianas, Rolandas Pavilionis, Vygintas Pšibilskis, Eligijus Raila, Dalia Vitkauskaitė]. – Vilnius: Vilnius universitetas, 1999.
Birutė Butkevičienė: (g. 1938 08 20) // Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija ; sudarė Domas Kaunas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 26-28.
Kristina Rickevičiūtė (1922-1984): biobibliografija / Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos etinės kultūros draugija “Ethos” ; [bibliografijos rodykles sudarė Virginija Bagdonavičienė, Nijolė Giniotienė, Zofija Milda Petrauskienė; redakcinė komisija: Birutė Butkevičienė (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos etinės kultūros draugija “Ethos”, 2002.
Бедринский – Бялыницкий = Bedrinskii –Bialynitskii / [составители: В.В. Катушкина, С. Велавичене, Й. Марцинкевичюс, Б. Виткевичене [i.e. Б. Буткевичене] … [et al.] // Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) = International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Российская национальная библиотека ; [составители: И.А. Ковалева … [et al.]. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2003, t. 2.
Lietuviškos spaudos kelias, 1864-1904: parodos katalogas / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytoja Snieguolė Misiūnienė; redakcinė kolegija: Birutė Butkevičienė (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Mylėsi Lietuvą iš tolo … / Vaclovas Dargužas ; daktaro Vaclovo Dargužo atsiminimus užrašė ir knygą parengė Janina Irena Survilaitė ; [Įž., pratarmės ir t. t. autorius Birutė Butkevičienė]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Vilniaus universiteto bibliotekos mecenatas / Birutė Butkevičienė // Mylėsi Lietuvą iš tolo … / Vaclovas Dargužas ; daktaro Vaclovo Dargužo atsiminimus užrašė ir knygą parengė Janina Irena Survilaitė ; [Įž., pratarmės ir t. t. autorius Birutė Butkevičienė]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 111-113.
Universitas Vilnensis, 1579-2004 / [Alfredas Bumblauskas, Birutė Butkevičienė, Sigitas Jegelevičius, Paulius Manusadžianas, Vygintas Pšibilskis, Eligijus Raila, Dalia Vitkauskaitė]. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004.
Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės…: atsiminimai apie Levą Vladimirovą / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytoja Audronė Glosienė; redaktorių kolegija: Audronė Glosienė (pirm.) … [et al.] ; [viena str. aut. Birutė Butkevičienė]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Vilniaus universiteto biblioteka = Vilnius University Library / Birutė Butkevičienė ; [vertėjos: Gražina Cijūnėlytė, Vida Urbonavičiūtė]. – 2-asis papild. leid. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Knygos didybė: [pokalbis su VU Mokslinės bibliotekos direktore B. Butkevičiene / kalbėjosi Elena Sliesoriūnienė]. – Vilnius: Knygiai, 2006, p. 227-230.
Valentinas Gustainis: biobibliografijos rodyklė (1918-2005) / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytoja] Ligija Vanagaitė; [redaktorių kolegija: Birutė Butkevičienė (pirmininkė), Osvaldas Janonis (ats. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006.
Brolių Biržiškų fenomenas / Birutė Butkevičienė // Karinis rengimas ir ugdymas Lietuvoje: mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys, skirtas karo pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko 120-osioms gimimo metinėms = Military training and development in Lithuania / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Nijolė Janulaitienė, Bronius Puzinavičius]. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2007, p. 24-33.
…Reprezentuoti atmintį. Ir universitetą / Birutė Butkevičienė // Vilniaus universiteto biblioteka / Vilniaus universitetas ; redakcinė kolegija: Nijolė Giniotienė (red.) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 6-7.
Romanas Plečkaitis: bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Filosofijos istorijos ir logikos katedra ; sudarė Angelė Putelienė ir Salomėja Peciulkienė; redkolegija: Birutė Butkevičienė, Juozas Marcinkevičius, Snieguolė Misiūnienė, Zenonas Norkus, Birutė Railienė. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2007.
В – Временная = V – Vremennaia / [составители: Н.И. Елисейкина, С. Велавичене, Й. Марцинкевичюс, Б. Виткевичене [i.e. Б. Буткевичене] … [et al.] // Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) = International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Российская национальная библиотека ; [составители: И.А. Ковалева … [et al.]. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2008, t. 3, ч. 1.
Временник – Вячеслов = Vremennik – Viacheslov / [составители: Н.И. Елисейкина, С. Велавичене, Б. Виткевичене [i.e. Б. Буткевичене], Й. Марцинкевичюс … [et al.] ; редактор тома Е.К. Соколинский] // Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) = International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Российская национальная библиотека ; [составители: И.А. Ковалева … [et al.]. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2009, t. 3, ч. 2.
(Гаагская – Гютман) = (Gaagskaia – Giutman) / [составители: Н.И. Елисейкина, С. Велавичене, Й. Марцинкевичюс, Б. Виткевичене [i.e. Б. Буткевичене] … [et al.] ; редактор Е.К. Соколинский] // Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) = International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Российская национальная библиотека ; [составители: И.А. Ковалева … [et al.]. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2012, t. 4.
(Да – Дяо) = (Da – Diao) / [составители: Н.И. Елисейкина, С. Велавичене, Б. Виткевичене [i.e. Б. Буткевичене], Й. Марцинкевичюс … [et al.] ; [редактор Е.К. Соколинский] // Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) = International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Российская национальная библиотека ; [составители: И.А. Ковалева … [et al.]. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2014, t. 5.
Alma mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija / parengė Alfredas Bumblauskas, Birutė Butkevičienė, Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Inga Leonavičiūtė, Eligijus Raila, Loreta Skurvydaitė, Arūnas Streikus, Tomas Vaiseta, Dalia Vitkauskaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
Alma Mater Vilnensis: a short history of the university / [Alfredas Bumblauskas, Birutė Butkevičienė, Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Inga Leonavičiūtė, Eligijus Raila, Loreta Skurvydaitė, Arūnas Streikus, Tomas Vaiseta, Dalia Vitkauskaitė] ; [edited by Loreta Skurvydaitė] ; [translated by Birutė Ryvitytė, Aldona Matulytė]; [reviewed by Saulius Kaubrys, Šarūnas Liekis]. – Vilnius: Vilnius University Press, 2020.

Straipsniai periodikoje:
Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos redakcinės kolegijos narių kreipimasis: [Dėl Lietuvos knygų rūmų likimo] / V. Merkys, D. Kaunas, B. Raguotis, L. Vladimirovas, V. Žukas, K. Trečiakauskas, J. Malašauskienė, B. Butkevičienė // Lietuvos aidas. – 1993, vas. 22.
Atkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija / Birutė Butkevičienė // Knygotyra. – 2002, t. 38, p. 133–146.
Vilniaus universiteto bibliotekos fondų skaitmenizavimas / Birutė Butkevičienė // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Renaldas Gudauskas … [et al.]: Biblioteka yra visas pasaulis: tomas skiriamas prof. Levo Vladimirovo 90-mečiui; to the 90th anniversary of professor Levas Vladimirovas = The library is the whole world. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, t. 20, p. 153-158.
Dovana Vilniaus universiteto bibliotekai: [Vilniaus universiteto bibliotekai padovanoti devyni XVII-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai iš kolekcininko Tomaszo Niewodniczanskio rinkinių] / Birutė Butkevičienė // Literatūra ir menas. – 2003, gruod. 5, p. 9.
Mindaugas – Lietuvos karalius / Birutė Butkevičienė, Vytautas Gricius // Mokslas ir gyvenimas. – 2003, Nr. 7, p. 3-5, 32-33.
Atkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija / Birutė Butkevičienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3, p. 9-15.
Bibliotekoje šventė: šiemet pirmoji, bet ne paskutinė: [pokalbis su Vilniaus universiteto bibliotekos direktore B. Butkevičiene] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. 2004, geg. 6-19 (Nr. 9), p. 14-15.
Lietuviškos spaudos draudimo 100-metis Vilniaus universiteto bibliotekoje / Birutė Butkevičienė // Mokslas ir gyvenimas. – 2004, Nr. 10, p. 4-7.
Valstybinės reikšmės bibliotekos žinių visuomenės raidoje / Birutė Butkevičienė, Salvinija Kocienė, Jadvyga Kuolienė, Juozas Marcinkevičius, Sigita Vikšraitienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 10, p. 2-4.
Didžiojo Vilniaus seimo atbalsiai lietuviškoje periodinėje spaudoje / Birutė Butkevičienė, Audronė Matijošienė // Knygotyra. – 2006, t. 47, p. 277-289.
Papildytas bibliotekos kultūros paveldo fondas: [Apie Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondą papildžiusias naujas knygas] / Birutė Butkevičienė // Universitas Vilnensis. – 2007, spalis (Nr. 8), p. 6.
Metų bibliotekininkės apie praeitį ir dabartį / [Lietuvos bibliotekininkų, pasižymėjusių 2007 m. Metų bibliotekininko konkurse, pasisakymai, vienas jų B. Butkevičienės] // Tarp knygų. – 2007, Nr. 12 (gruodis), p. 7–9.
Išeivių atminties ženklai / Birutė Butkevičienė // Lietuvos aidas. – 2013, geg. 4, p. 4.
Birutė Butkevičienė: dešimtmečiai meilės knygai, bibliotekai, žmonėms: [pokalbis su buvusia Vilniaus universiteto bibliotekos direktore / kalbėjosi Elona Varnauskienė] // Tarp knygų. – 2014, Nr. 3 (kovas), p. 29-32.
Išeivių atminties ženklai / Birutė Butkevičienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 338-342.

Iliustracijos:
Birutė Butkevičienė. Vilnius. 2012.
V. A. Gocentas, B. Butkevičienė, D. Poškienė XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitiniame susirinkime. Vilnius. Signatarų namai. 2016 01 27.
Birutė Butkevičienė su XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininke Dalia Poškiene savo namuose Vilniuje. 2023 08 09.

butkeviciene_birute_2016_01_27_su_gocentu_poskiene_vilnius_signataru_namai butkeviciene_birute_2023_08_09_su_dposkiene