Domas Akstinas

cof
Kultūrologas, galerijos Karužiškėje įkūrėjas, rezistencinio paveldo “Atmintis” įkūrėjas, vadovas, kolekcininkas, knygų leidėjas Domas Akstinas (1938 01 01 Varėnos rajone – 2024 03 06 Telšiuose) į atkurtą XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2002. Dar nebūdamas Draugijos nariu dalyvavo jos veikloje: rengė parodas, skaitė paskaitas, supažindino su „Atminties“ leidyklos leidiniais ir savo pogrindžio spaudos kolekcija. Draugijoje turėjo keturioliktą numerį. 1995 XXVII knygos mėgėjų draugijos organizuotoje knygos šventėje leidykla „Atmintis“ gavo paskatinamąjį prizą geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkurse, o 1997 draugijos surengtoje knygos šventėje D. Akstinui įteiktas paskatinamasis prizas už metų darbus ir nuopelnus knygai. Draugijos metraščio trečiame tome pasirodė jo straipsnis „Pogrindžio atvirukai“, o ketvirtame tome D. Akstinas paskelbė straipsnį „Knygų ir žmonių likimai“ apie pogrindžio spaudos leidėjus ir platintojus: kunigą Kastytį Joną Matulionį, Adelės Dirsytės maldaknygę, pogrindinę „ab“ spaustuvę ir kt. 2009 buvo surengta Draugijos paroda „Ekslibrisai – bibliotekų įamžintojai“ iš D. Akstino ir S. Jurskytės rinkinių. Draugijos nariai dažnai svečiavosi D. Akstino atkurtame dvare – sodyboje Karužiškėje, kur susipažindavo su D. Akstino parengtomis parodomis, pvz. 2009 06 27 susipažinta su paroda „Karužiškės medžiai, akmenys, žmonės – Lietuvai“, o 2011 08 06 pristatyta paroda apie A. Jurskio gyvenimą ir veiklą, gražūs renginiai su parodomis Karužiškėje taip pat vyko 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, juose dalyvavo Draugijos nariai, ten bujoja XXVII knygos mėgėjų draugijos pasodintas raudonlapis ąžuolas ir liepa. 2011 Druskininkų muziejuje veikė D. Akstino dovanotų portretų, atvirukų kolekcijos paroda. 2012 Seimo rūmuose eksponuota paroda „Gražinos Didelytės Lietuva: nuo Gedimino sapno iki dabarties“ iš D. Akstino rinkinių bei D. Akstino ir J. Sajausko paroda, skirta Didžiųjų netekčių metams. 2013 m. knygos šventėje buvo pristatyta D. Akstino ir V. Staniulio paroda „Atgimę paminklai pasakoja“.
Veiklą Kaune Domas Akstinas pradėjo 1991 surengdamas pirmąją pogrindžio leidinių parodą. Po to surengė apie 100 įvairių lietuvybę, kultūrą puoselėjančių renginių. Jį domino filosofija, Lietuvos istorija, dailė, literatūra, bendravo su dailininkais K. Šimoniu, P. Sergejevičiumi, R. Krasninkevičiumi, G. Didelyte bei kitais ir rinko jų darbus. Sukaupė per du tūkstančius pogrindžio leidinių kolekciją. Iš pradžių knygas persirašinėjo mašinėle, persifotografuodavo, vėliau kopijuodavo dauginimo aparatu. Pogrindžio spaudinių ir jų kopijų nemažą rinkinį dovanojo Kauno apskrities viešajai bibliotekai (dabar Kauno Ąžuolyno biblioteka). Jo žmona S. Jurskytė taip pat padovanojo Kauno apskrities viešajai bibliotekai apie 4 tūkst. vienetų savo tėvo A. Jurskio (1894–1966) rankraščių, jo vertingą knygų ir periodikos asmeninę biblioteką.
D. Akstinas rūpinosi rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ leidyba 1993–2006 m. Šios bendrijos buvo išleista 110 knygų bei brošiūrų, 137 atvirukai ir 144 lankstinukai. D. Akstinas taip pat prisidėjo prie Prano Mikalauskio Antalkio pogrindinės savilaidos (grožinės kūrybos ir „Katakombų“ žurnalo) bei pogrindžio leidybos sklaidos.
D. ir S. Akstinų iniciatyva Karužiškėje pasodinta 50 ąžuolų giraitė Lietuvos spaudos platintojams ir 75 ąžuolai Lietuvos radijo įkūrėjui A. Jurskiui atminti.

Apdovanojimai:
Kauno burmistro Jono Vileišio medalis (2012)
Kauno m. savivaldybės 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas (2013)
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (2019)

Bibliografija:
Arkivyskupas Mečislovas Reinys, 1884-1953 / Domas Akstinas. – [Kaunas]: Atmintis, 1994.
Draugiški šaržai / Leonas Juozonis; parengė Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 1997.
Kun. Deimanto Brogio pogrindžio spaudos rinkinio katalogas / sudarė D. Akstinas ir I. Griškonytė; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. – Kaunas: Atmintis, 1997.
Adomas Varnas, 1879–1979: [dailininkas] / Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 1999.
Alfonsas Jurskis, 1894–1966: [inžinierius, pirmosios lietuviškos radijo stoties kūrėjas] / Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 1999.
Juozas Gražys: [1909–2000]: [antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis] / Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 1999.
Krikščioniškojo gėrio sėjėjas: [monsinjoras Vytautas Kazlauskas, g. 1919] / Domas Akstinas. – [Kaunas]: Atmintis, 1999.
Jūs manieji: laiškai / Adelė Dirsytė; Leidėjo žodis / Domas Akstinas, p. 92–93. – Kaunas: Atmintis, 2000.
Kunigas Jonas Kastytis Matulionis: [g.1937] / Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 2000.
Mykolas Krupavičius, 1885-1970 / Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 2000.
Alyva sielos žibintui / Domas Akstinas // Į laisvę. – 2001, Nr. 133, p. 95–100: [trumpai apie str. autorių p. 117].
Gyvasties ženklai: partizanų ir tremtinių atvirukai / teksto aut. Domas Akstinas. – [Kaunas: Atmintis, 2001].
Kalno paslapties aidas: [pristatoma 1981–1990 m. Kauno raj., Salių kaime veikusi pogrindinė spaustuvė „ab“] / Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 2001.
Malda prašant paskelbti palaimintąja Adelę Dirsytę / Maldos aut. Domas Akstinas. – [Kaunas]: Atmintis, [2001].
Mykolas Krupavičius ir Lietuva / Domas Akstinas // Po Nemuniją, po ežeriją: [istorinės apybraižos, apsakymai, publikacijos / sudarė Albinas Slavickas; redakcinė komisija: Vytautas Ažušilis … [et al.]. – Kaunas: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001, p. 315–320.
Brigados generolas Klemensas Popeliučka, 1892-1948 / Domas Akstinas. – [Kaunas]: Atmintis, 2002.
Juozas Karnauskas-Nemunėlis, 1929–1948: [antisovietinės rezistencijos dalyvis] / Domas Akstinas. – [Kaunas]: Atmintis, 2002.
Pogrindžio spauda- pasipriešinimo okupacijai pėdsakai / Domas Akstinas // XXI amžius. – 2002, birž. 28, p. 1, 12.
Meilė ir auka. Adelė Dirsytė / Dominikas Petras Akstinas; [trumpos žinios apie autorių, p. 537] // Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir laiką / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004, p. 32-35.
Pogrindžio atvirukai / Domas Akstinas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 160–165.
“Kauno antikvariate dirbo ekspertas…” / Dominikas Petras Akstinas // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007, p. 30-31.
Jūs manieji: laiškai / Adelė Dirsytė; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Domas Akstinas. – Kaunas: Atmintis, 2009.
Knygų ir žmonių likimai / Domas Akstinas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 2010, t. 4, p. 216–224.

Parengta pagal:
Dominikas Petras Akstinas / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1999.
Lietuvos pogrindžio spauda 1940–1990 metais: [Apie Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomą pogrindžio spaudinių ir jų kopijų rinkinį, kurį dovanojo kultūrininkas Domas Akstinas] / Ilona Griškonytė // Tremtinys. – 2006, geg. 4, p. 4.
Snieguolė ir Domas Akstinai: žydėkime, kur pasėti: [pokalbis su iš JAV į Lietuvą grįžusiais S. ir D. Akstinais apie jų kultūrinę veiklą Lietuvoje] / kalbėjosi Edita Gruiniūtė // Šeimininkė. – 2009, lapkr. 25 – gruod. 1 (Nr. 47), p. 11.
Karūžiškės paslaptis: Lietuvos laisvė sujungė likimus po 50 metų / Alvydas Januševičius. 2016 07 06 // https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/karuziskes-paslaptis-lietuvos-laisve-sujunge-likimus-po-50-metu-56-650761
Dominikas Petras Akstinas (1938–2024): [kultūrologas, rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ įkūrėjas, kolekcininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, knygų leidėjas]; [nekrologas] / XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos universitetų moterų asociacija // Kauno diena. – 2024, kovo 8, p. 14.
Netekome visuomenininko, pogrindinės spaudos leidėjo ir platintojo Dominyko Petro Akstino. XXVII knygos mėgėjų draugijos, Lietuvos universitetų moterų asociacijos pranešimas. 2024 03 08 // https://alkas.lt/2024/03/08/netekome-visuomenininko-pogrindines-spaudos-leidejo-ir-platintojo-dominyko-petro-akstino

Iliustracijos:
Domas Akstinas. V. Čapliko ir G. Didelytės knygos sutiktuvės KAVB. Kaunas. 2013 // https://galerija.kvb.lt/picture.php?/8973/category/1155
Domas Akstinas …: [nuotrauka prie straipsnio apie žemaitiškų knygų dieną „Sujudimas Požerėje“]. 2014 // https://kestutis-galerija.blogspot.com/2014/07/sujudimas-pozereje.html
Nuotr. prie nekrologo: Dominikas Petras Akstinas (1938–2024): [kultūrologas, rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ įkūrėjas, kolekcininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, knygų leidėjas]; [nekrologas] / XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos universitetų moterų asociacija // Kauno diena. – 2024, kovo 8, p. 14.

akstinas_domas_2014_sujudimas_pozereje_kksiaulycio_foto akstinas_domas_vcapliko_ir_gdidelytes_knygos_sutiktuves_kavb_2013