Ingrida Korsakaitė

korsakaite_ingrida

Dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, visuomenės veikėja.Ingrida Korsakaitė (g. 1938 10 31 Biržuose) į XXVII knygos mėgėjų draugiją buvo priimta 1999, joje turėjo aštuntą numerį. 2009 iš XXVII knygos mėgėjų draugijos pasitraukė.
I. Korsakaitė literatūrologo, vertėjo Kosto Korsako ir rašytojos, vertėjos Halinos Korsakienės dukra. 1956 baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1961 Leningrado Iljos Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutą. 1961–1987 LSSR MA Istorijos instituto Menotyros sektoriaus bendradarbė, 1982–1985 Dailės istorijos skyriaus vadovė. 1970 menotyros mokslų kandidatė.
1987–1990 Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Kultūrologijos ir menotyros, 1990–1999 Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dailės istorijos skyriaus mokslinė bendradarbė. 1988 stažavosi Miunchene, 1991 Čikagoje. Nuo 1995 Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA), Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) narė. 1995–1998 Lietuvos dailės istorikų draugijos pirmininkė. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė. Dukra rašytoja Jurga Ivanauskaitė.

Apdovanojimai:
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (1997)
Martyno Mažvydo premija (su Aurelija Rabačiauskaite) (2001)
Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos padėkos raštas už indėlį į Lietuvos dailininkų sąjungos veiklą (2005)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2008)
Suteiktas VDA garbės daktaro vardas (2018 11 30)
Bibliografija:
Bibliografijos fragmentai iš: Ingrida Korsakaitė: bibliografijos rodyklė / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vaikų literatūros centras, IBBY Lietuvos skyrius; [sudarė Ona Kaladienė]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008:
Ионас Кузминскис / И. Корсакайте. – Москва: Советский художник, 1964.
Jonas Kuzminskis / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1966.
Gyvenimo žingsniai: jubiliejinė grafika: estampų aplankas / įžanginis straipsnis Ingridos Korsakaitės. – Vilnius: Vaga, 1967.
Iš lietuvių kultūros istorijos. – T. 5: Tarybinio meno keliu / red. kolegijoje Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Mintis, 1968.
Lili Janina Paškauskaitė. Raižiniai: estampų aplankas / įžanginis straipsnis Ingridos Korsakaitės. – Vilnius: Vaga, 1968.
Antano Kučo grafikos darbų paroda: katalogas = Антанас Кучас. Выcтавка графики / [katalogą sudarė ir apipavidalino autorius; atsakingas redaktorius P. Gudynas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1969.
Gyvybinga grafikos tradicija / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1970.
Tarybinė lietuvių grafika: medžiaga lektoriui / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija, 1971.
Arūnas Tarabilda: monografija / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1971.
Альбина Макунайте: графика / И. Корсакайте. – Москва: Советский художник, 1972.
Antanas Gudaitis: piešiniai / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1973.
Mstislavas Dobužinskis. Vilniaus vaizdai: reprodukcijos / sudarytoja ir įžanginį straipsnį parašė Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1975.
Rimtautas Gibavičius: albumas / įžanginis straipsnis Ingridos Korsakaitės. – Vilnius: Vaga, 1978.
Aldona Skirutytė: albumas / sudarytoja ir įžanginį straipsnį parašė Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1980.
Искусство Прибалтики: статьи и исследования / [редакционная коллегия: И. Корсакайте, Р. Лаце, И. Соломыкова (составитель)]. – Таллин: Кунст, 1981.
Juozas Galkus: plakato parodos katalogas / Juozas Galkus; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982.
Aspazija Surgailienė: estampai, knygų iliustracijos; parodos katalogas / [katalogą sudarė autorė]; [teksto autorė I. Korsakaitė]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1983.
XX a. lietuvių dailės istorija: 1900–1940 m. / atsakingoji redaktorė ir bendraautorė / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1982–1989, t. 1-3.
Antanas Gedminas: straipsniai, atsiminimai / red. kolegija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Vaga, 1984.
Arūnas Tarabilda: grafikos parodos katalogas / Lietuvos TSR kultūros ministerija. Lietuvos TSR dailininkų sąjunga, Lietuvos TSR dailės fondas; [sudarytojas R. Tarabilda]; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės fondas, 1984.
Ada Skliutauskaitė: parodos katalogas / Įž., pratarmės ir t. t. autorius Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: LTSR dailės fondas, 1988.
Stasys Krasauskas: albumas / parengė ir įžanginį straipsnį parašė Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1988.
Vytautas Kairiūkštis: straipsniai, paskaitos, dokumentai, laiškai, amžininkų aatsiminimai / parengė Romana Brogienė; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Vaga, 1989.
Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai / sud. Pillė Veljetaga; red. kolegija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Academia, 1992.
Žmogus ir aplinka XX a. Lietuvos dailėje: straipsnių rinkinys / sudarytoja Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Academia, 1992.
Stasys Eidrigevičius. Retrospektyva. 1973-1993: albumas / įžanginį straipsnį parašė Ingrida Korsakaitė. – Warszawa: [s. n.], 1993.
Rimtautas Gibavičius: albumas / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995. – Vilnius: [Danielius], 1996.
Lietuvos dvarų kultūra: [konferencijos tezės] / sudarytoja Ingrida Korsakaitė.
Viktoras Petravičius: grafika / Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998.
Lietuviški elementoriai / Aurelija Rabačiauskaitė, Ingrida Korsakaitė. – Kaunas: Šviesa, 2000.
Art books in Lithuania / [Lithuanian Publishers Association; compiled by Ingrida Korsakaitė; translated by Andrius Užkalnis]. – Vilnius: Sapnų sala, 2002.
Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo / Stasys Goštautas, Ingrida Korsakaitė, Viktoras Liutkus, Laima Laučkaitė, Elona Lubytė, Genovaitė Kazokienė. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.
Kas kiemely daros / Kazys Jakubėnas; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2003, kn. 1.
Į saulėtekį ir dainą / Janina Degutytė; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2003, kn. 2.
Lietuviški elementoriai: 2004: [metų kalendorius] / sudarytoja Ingrida Korsakaitė. – Kaunas: Šviesa, 2003.
XXVII knygos mėgėjai ir lietuvių knygos menas / Ingrida Korsakaitė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, p. 83-105.
Kur ta ugnelė / Salomėja Nėris; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2004, kn. 3.
Čiampar vampar / Leonardas Žitkevičius; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kr. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005, kn. 4.
Juozas Galkus. Plakatas. Tapyba. Heraldika / sudarytoja ir įžanginį straipsnį parašė Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Šimtą metų aš gyvensiu / Vytė Nemunėlis: [Bernardas Brazdžionis]; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006, kn. 5.
Be pipirų man skaniau / Jonas Minelga; red. komisija Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007, kn. 6.
Viršvalandžiai / Jurga Ivanauskaitė; parengė Ingrida Korsakaitė – Vilnius: Tyto alba, 2007.

Parengta pagal:
Bibliofilai apie asmenines bibliotekas: [į anketos klausimus atsako ir Ingrida Korsakaitė] / VU Knygotyros katedra; Martyno Mažvydo bibliofilų klubas; XXVII knygos mėgėjų draugija; sud. Domas Kaunas. – Vilnius: VU leidykla, 2001, p. 78-81.
Mergaitė iš mamos knygos viršelio: dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė atsako į Almos Valentinienės klausimus // Rubinaitis. – 2005, Nr. 4, p. 23-28: nuotr.
Ingrida Korsakaitė / Irena Dobrovolskaitė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10, p. 629.
Korsakaitė, Ingrida // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas: Neolitas, 2007, p. 231: nuotr.
Korsakaitė Ingrida // Asmenybės, 1990 – 2015: Lietuvos pasiekimai: istoriją kuria žmonės … – Kaunas: VŠĮ „Leidybos idėjų centras“, 2015, p. 621.
Dekretas dėl apdovanojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu. 1997 02 10 // https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.35625

Iliustr.:
Ingrida Korsakaitė: Foto Algimantas Žižiūnas. 2020 // https://www.vle.lt/straipsnis/ingrida-korsakaite/
Ingridos Korsakaitės Ex libris. Dail. P. Upitis // Laikas gyvena knygose / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019, p. 56.

korsakaite_ingrida_ex_libris_dail_pupitis_laikas_gyvena_knygose_p56