Juozas Tumas-Vaižgantas

vaizgantas_4des_merkelio_knygos_iklij

Kunigas, rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, tautinio sąjūdžio veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 09 20 Maleišiuose, Svėdasų valsč., Ukmergės apskr. – 1933 04 29 Kaune) buvo vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjų, jos iždininkas iki mirties, labai mylėjo knygas bei turėjo vertingą asmeninę biblioteką, kurioje buvo sukaupęs apie 4 tūkstančius leidinių. Nuo 1899 m. J.Tumas-Vaižgantas turėjo savo asmeninės bibliotekos antspaudą „Kunigo Juozo Tumo kningynas“, kurį vėliau pakeitė nežinomo autoriaus ekslibrisas „Ora et labora unitis viribus. Kun. Juozapo Tumo“ („Melskis ir dirbk bendrom jėgom. Kun. Juozapo Tumo“), o nuo 1919 m. Pauliaus Galaunės sukurtas ekslibrisas. Draugijoje turėjo penkioliktą numerį.
J.Tumas-Vaižgantas savo asmeninę biblioteką rinko ne pramogai ir ne bibliofilinių poreikių tenkinimui, o moksliniais tikslais, tačiau jam rūpėjo ir estetinė knygos išvaizda. Todėl, vos tik susikūrus XXVII knygos mėgėjų draugijai, įsitraukė į jos veiklą, buvo jos narys Nr. 15 1931–1933 m. Deja, nesulaukė nei savo straipsnio „Dvejopa bibliofilybė“ Draugijos metraščio pirmame tome, išleistame 1933 m., nei kitų gražių XXVII knygos mėgėjų draugijos leidinių. Po jo mirties pasirodė ir šios Draugijos išleisti fragmentai iš Vaižganto „Pragiedrulių“, pavadinti „Milžinų dvasios“ (1935).
Pirmą savo asmeninę biblioteką, kauptą 1888-1893 m. Kauno kunigų seminarijoje, J.Tumas buvo priverstas atiduoti seminarijos vyresnybei ir ji buvo sunaikinta. Nuo 1894 m. vėl rinko asmeninę biblioteką iš naujo. 1899 m. jo asmeninės bibliotekos sąraše „Inventorius Kningyno kunigo Juozapo Tumo. 1899 m.“ buvo 433 knygos (dar kažkiek spaudos draudimo laikotarpio leidinių į sąrašą buvo neįrašyta dėl atsargumo). Didžioji dalis šių knygų buvo konfiskuota caro žandarų bei dingo kilnojantis. 1907 m. dalį sukauptų knygų (414 lituanistikos leidinių) J.Tumas-Vaižgantas dovanojo Lietuvių mokslo draugijos bibliotekai, o kiti sukaupti iki pirmojo pasaulinio karo leidiniai paliko Petrapilyje.
1918 m. gegužės mėn. grįžęs į Lietuvą savo asmeninę biblioteką formavo faktiškai iš naujo. Vėl surinko apie 2500 knygų ir periodinių leidinių, kurių dalį vėl dovanojo įstaigų, kuriose dirbo, bibliotekoms: 552 leidinius padovanojo Lietuvos universiteto bibliotekai, dar kažkiek paliko Kauno Vytauto bažnyčiai, kurios rektoriumi buvo 1920–1932 m. (ant šių savo knygų dėjo antspaudą „Vytauto bažnyčios Kaune Rektoris“). Dar 1923 m. savo asmeninę biblioteką buvo užrašęs Lietuvos universiteto Rašliavos muziejui, kuris iš pradžių buvo jo bute, o vėliau Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultete. 1933 m. jo asmeninėje bibliotekoje buvo 1879 knygos ir periodiniai leidiniai. Visą šią biblioteką J.Tumas-Vaižgantas prieš mirtį testamentu užrašė VDU. 1934 m. jos pateko į VDU įsteigtą Vaižganto muziejų (buvo dedamas spaudas „Vaižganto muziejus“, kuris daugelyje atvejų užklijuotas spaudu „Kauno universiteto biblioteka“, bei kitu spaudu „Vytauto Didž. Univ. Biblioteka“). Šis muziejus VDU veikė iki 1941 m., po to vientisos Vaižganto knygų kolekcijos nebeliko. Kai kurie šios kolekcijos leidiniai pateko į dabartinę KTU biblioteką, o kitą dalį Lietuvos nacionalinė biblioteka paliko Kauno sritinei bibliotekai, dabartinei KAVB (Faktai apie Vaižganto asmeninės bibliotekos suformavimą bei jos klajones panaudoti iš: Vaižgantas ir knyga / A. Merkelis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. Kaunas, 1937, p. 9–18; Vaižgantas // Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997, p. 382–383).
Kauno Ąžuolyno bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre yra saugoma 106 pavadinimų, 111 egz. Vaižganto asmeninės bibliotekos knygų. Iš jų 13 leidinių dovanoti Juozui Tumui-Vaižgantui su autorių autografais ir 6 J.Tumo-Vaižganto įvairiems asmenims dovanotos knygos bei viena jo knyga užrašytą Kauno jėzuitų gimnazijai.

Apdovanojimai:
Gedimino 2-o laipsnio ordinas (1928).
Vytauto Didžiojo 2-o laipsnio ordinas (1932).
Latvijos Trijų Žvaigždžių 2-o laipsnio ordinas (1932).

Bibliografija:
Vaižganto raštai. – T. 1: Vilniaus laikotarpis, 1918–1919. – D. 1: Vokiečių okupuotan Vilniun sugrįžus 1918 metais. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922.
Vaižganto raštai. – T. 2: Vilniaus laikotarpis, 1918–1919. – D. 2: Lenkų okupuotame Vilniuje 1919 metais: straipsniai. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922.
Vaižganto raštai. – T. 3: Kauno laikotarpis. – D. 1: Steigiamajame Kaune 1920 – 1921 m.: publicistika. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922.
Vaižganto raštai. – T. 4: Vilniaus ir Kauno laikotarpis, 1918–1921 m. – D. 2: Aplink nepriklausomybės veikėjus: publicistika. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922.
Vaižganto raštai. – T. 5: Mišrieji vaizdai. – D. 1: Karo vaizdai; Scenos vaizdai: beletristika. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922.
Vaižganto raštai. – T. 6: Mišrieji vaizdai. – D. 2: Alegorijų vaizdai; Šiaip jau vaizdai: beletristika. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1923.
Vaižganto raštai. – T. 7: Pragiedruliai: Gondingos kraštas. – D. 1: vaizdai kovos dėl kultūros. – Kaunas: „Švyturio“ b-vės leidinys, 1923.
Vaižganto raštai. – T. 8: Pragiedruliai: Gondingos kraštas. – D. 2: vaizdai kovos dėl kultūros. – Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1926.
Vaižganto raštai. – T. 9: Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros. – T. 2: Vaduvų kraštas. – Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1926.
Vaižganto raštai. – T. 10: Mišrieji vaizdai. – D. 3:Dėdės ir dėdienės: beletristika. – Kaunas; Marijampolė: Dirva, 1929.
Vaižganto raštai. – T. 11: Mūsų literatūros istorija: ketvirtas būrys veikėjų: tremtiniai, romantininkai. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1929.
Vaižganto raštai. – T. 12: Mūsų literatūros istorija: penktas būrys veikėjų: aušrininkai, šviesininkai. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1929.
Vaižganto raštai. – T. 13: Mūsų literatūros istorija: šeštas būrys veikėjų: beletristai. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1929.
Vaižganto raštai. – T. 14: Mūsų literatūros istorija: sekmas būrys veikėjų: publicistai. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1929.
Vaižganto raštai. – T. 15: Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros. – T. 3: Šeimos vėžiai. –Kaunas: Žinija, 1929, d. 1.
Vaižganto raštai. – T. 16: Rygos ir Petrapilio laikotarpis, 1915 – 1917: publicistika. – T. 5: Su bėgliais ir tremtiniais. –Kaunas: Spindulio sp., 1929.
Vaižganto raštai. – T. 17: Kelionių vaizdai: Galicijoje, Amerikoje, Prancūzijoje, Italijoje. –Kaunas: Spindulio sp., 1931.
Vaižganto raštai. – T. 18: Mišrieji vaizdai. – D. 4: Iš kaimo buities: beletristika. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938. – (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr. 703).
Vaižganto raštai. – T. 19: Mūsų literatūros istorija: ašmas būrys veikėjų: naujieji literatūros nuotykiai. –Kaunas: Typolito sp., 1933.
Gydymas nuo patrakimo ir nuo raupų įcziepijimu / [Vaižgantas]. – Tilžė: [„Tėvynės sargas“], 1898.
Patarmės rodos prideraczio elgimos / [Vaižgantas]. – Tilžė: [„Tėvynės sargas“], 1898.
Vaizdeliai / Vaišgantas [Vaižgantas]. – Tilžė: Tėvynės sargas, 1902.
Scėniškieji vaizdeliai / Vaižgantas. – Peterburgas: Lietuviškas teatrališkasis kningynas, 1906. – (Lietuviškas teatrališkasis kningynas; Nr. 3).
Ten gera, kur mūsų nėra arba neapleiskime Tėvynės !: Pasakojimai, kaip mūsų išeiviams sekasi Amerikoje / Juozas Tumas. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1912. – (Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 122).
Scenos vaizdeliai: monologai ir dialogai / Juozas Tumas – Vaižgantas. – Ryga: K. Narkevičiaus ir P. Janulevičiaus sp., 1915.
Alegorijų vaizdai / Juozas Tumas Vaižgantas. – Petrapilis: [s. n.], 1916.
Lietuvos „žodis“: šių dienų apsakymėlis; Kvailių ašaros: senųjų laikų apsakymėlis; Apie asilus: pamoka / Juozas Tumas – Vaižgantas. – Petrapilis: Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti spaustuvė, 1916.
Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros / Vaižgantas. – Vilnius: „Švyturio“ b-vė, 1918; 1920, kn. 1, d. 1-2; kn. 2: Vaduvų kraštas.
Aplink Baltiją: Kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten būti. – Vilnius: [s. n.], 1919.
Politikos ar visuomenės kunigų darbas / Vaižgantas. – [Kaunas]: [s. n.], [1919]. – (Atsp. iš: Nepriklausomoji Lietuva, 1919, Nr. 92, 93, 95, 96).
Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei, 1916 – 17 m. / Vaižgantas. – Vilnius: [s. n.], 1919.
Kun. Juozapas – Silvestras Dovydaitis – Šiaulėniškis Senelis, 1825 – 1882: paskaita / J. Tumas. – Marijampolė: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1924.
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas. – D. 1: Aušrininkų grupė: J. A. Vištelis, M. D. Silvestravičius, T. Žičkus, J. Myliauskas; D. 2: Aušrininkų grupė: P. Vileišis, Mykolas ir Matas Mežiniai, St. Dagilis, Sil. Gimžauskas / J. Tumas. – Kaunas: J. Stauskaitė, 1924.
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas: „Apžvalgos“ grupė. Jonas Maironis-Mačiulis / J. Tumas. – Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1924.
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas: Antanas Baranauskas, 1835–1902 / J. Tumas. – Kaunas: „Vaivos“ bendrovė, 1924. – (Mokslo knygynėlis; Nr. 4).
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas: L. Ivinskis. Kovotojai / J. Tumas. – Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1924.
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas: broliai Juzumai – Juzumavičiai ir Kazimieras Skrodzkis / J. Tumas. – Kaunas: „Vaivos“ bendrovė, 1924. – (Mokslo knygynėlis; Nr. 6).
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas: Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir broliai Juškos – Juškevičiai / J. Tumas. – Kaunas: „Minties“ bendrovė, 1924. – („Minties“ b-vė; Nr. 2).
Lietuvių literatūros paskaitos: Draudžiamasis laikas: „Šviesos“ grupė / J. Tumas. – Kaunas: „Vaivos“ bendrovė, 1924.
Vincas Kudirka – Vincas Kapsas / J. Tumas. – Kaunas: „Varpo“ b-vė, 1924. – („Varpo“ b-vės leid.; Nr. 45).
„Apžvalga“ ir apžvalgininkai: „Apžvalgos“ 35 m. sukakčiai atminti / J. Tumas. – Kaunas: [s. n.], 1925.
Jaunam veikėjui: 20 feljetonų / Vaižgantas. – Kaunas: „Švyturio“ b-vės sp., 1925.
Jaunam veikėjui – kunigėliui: Fratres, sobrii estote! / Vaižgantas. Kaunas: [s. n.], 1925. – (Lietuvių katalikų „Blaivybės“ d-jos leid.; Nr. 27; Iš Vaižganto kn. „Jaunam veikėjui“).
Lietuvių literatūros draudžiamojo laiko paskaitos: Antanas Vienažindys, Antanas Kriščiukaitis, Ksaveras Sakalauskas, Martynas Jankus / J. Tumas. – Kaunas: [s. n.], 1925.
Mikutis – gamtininkas: iliustruota vaikams knygelė / surinko Vaižgantas; iliustravo J. J. Burba. – Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1926.
Kanauninkas Petras Legeckas ir jo gyvenimo nuotykiai / J. Tumas. – Marijampolė: Dirva, 1930. – („Šaltinio“ knygynėlis; Nr. 19).
Jaunosios Antano Smetonos dienos: 25 (1906–1931) metams jo rašto darbo paminėti / Vaižgantas. – Kaunas: „Spindulio“ sp., 1931. – (Ž. Ū. Akademijos lietuvių studentų tautininkų „Jaunosios Lietuvos“ leid.; Nr. 2).
Rimai ir Nerimai; Ponas direktorius / Vaižgantas. – Kaunas: Spaudos fondas, 1933. – (Pigusis knygynėlis; Nr. 8).
Vaižganto gyvulėliai: iš jo raštų / Vaižgantas. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1933. – (Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 558).
Milžinų dvasios: fragmentai iš Pragiedrulių / Vaižgantas; A. Kučo iliustracijos. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1935.
Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros / Vaižgantas. – 4-asis leid. – Kaunas: Valstybinė leidykla, 1942, t. 1: Gondingos kraštas, d. 1.
Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros / Vaižgantas. – 3-iasis leid. – Kaunas: Valstybinė leidykla, 1942, t. 2: Gondingos kraštas, d. 2; t. 3: Vaduvų kraštas.
Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros / Vaižgantas. – 2-asis leid. – Kaunas: Valstybinė leidykla, 1944, t. 4: Šeimos vėžiai.
Dėdės ir dėdienės / Vaižgantas. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945.
Pragiedruliai / Vaižgantas. – Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948, t. 1: Gondingos kraštas.
Pragiedruliai / Vaižgantas. – Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948, t. 2: Gondingos kraštas.
Pragiedruliai / Vaižgantas. – Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948, t. 3: Vaduvų kraštas.
Dėdės ir dėdienės / Vaižgantas. – Kassel-Mattenberg: Aistia, 1949.
Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei: 1916 – 17 m. / Vaižgantas. – Fotogr. leid. – Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1969.
Apie J. Tumą – Vaižgantą:
Kun. Tumo – Vaižganto gyvenimas ir darbai / Liudas Gira. – Kaunas: [s. n.], 1930.
Juozas Tumas Vaižgantas / A. Merkelis. – Kaunas: Akc. „Pažangos“ b-vės leidinys, 1934, t. 1.
Juozas Tumas Vaižgantas / A. Merkelis. – Čikaga: J. Karvelis, 1955, t. 1.
Vaižgantas: [monografija] / Aldona Vaitiekūnienė. – Vilnius: Vaga, 1982.
Vaižgantas:: literatūrologijos habilitacinis darbas [santrauka]; humanitariniai mokslai: 3H literatūrologija / Aldona Vaitiekūnienė. – Vilnius: [Vilniaus pedagoginis universitetas], 1995.
Neužmirštamas Vaižgantas: atsiminimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

Iliustracijos:
[Juozas Tumas – Vaižgantas] / [V. K. Jonyno pieštas portr.] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1933, įklij.
Kan. J. Tumas atsisveikina su Vytauto bažnyčia // Naujas žodis. – 1933, Nr. 4, virš.
Kan. Dr. Juozas Tumas Vaižgantas // Juozas Tumas Vaižgantas / A. Merkelis. – Kaunas: Akc. „Pažangos“ b-vės leidinys, 1934, t. 1, įklij.

vaizgantas_1933_atsisveikina_su_vytauto_bazn_naujas_zodis_nr4_virs              vaizgantas_1933_metrastis_jonyno