Antanas Buračas

buracas_antanas_2020_delfi_nuotr_01

Ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras Antanas Buračas (g. 1939 06 17 Kaune) buvo vienas pirmųjų atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos narių, Draugijoje turėjęs trečią numerį, antrasis atkurtos Draugijos pirmininkas, pakeitęs 1993–1995 pirmininku buvusį V. Raudeliūną ir vadovavo draugijai iki 1998, jam vadovaujant Draugijos Knygos šventės, organizuojamos lietuviškos spaudos atgavimo dieną, tapo tradicinėmis. Draugijos nariu buvo iki 2009.
1962 baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, A. Buračas dėstė Kauno politechnikos institute ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1967–1991 Ekonomikos instituto įvairių grupių ir sektorių vadovas. 1969–1985 ir 1995–1999 dėstė Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, 1973–1974 – Londono universiteto Karalienės Marijos koledže, 1990–2006 – Vytauto Didžiojo universitete (Atkuriamojo senato narys), 2006–2011 – Mykolo Romerio universitete (Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjas), 2010–2013 – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje, 2010–2015 – Lietuvos edukologijos universitete (iki 2011 Vilniaus pedagoginis universitetas), nuo 2019 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje.
1991–1992 Lietuvos banko valdytojo konsultantas ir Mokslo centro direktoriaus pavaduotojas (rengė lito įvedimo dokumentus). 1969–1982 Rytų Europos programos Prognozavimo metodai ir modeliai planinėje ekonomikoje organizacinio komiteto narys, 1982–1986 Tarptautinės sociologų asociacijos tyrimo komiteto Logika ir metodologija valdybos narys, 1982–1988 UNESCO programos Žmogus ir biosfera Lietuvos nacionalinio komiteto viceprezidentas, 1982–1991 Lietuvos mokslų akademijos Mokslo ir technikos informacijos tarybos pirmininkas, 1987–1996 Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas, Nepriklausomas tarptautinių finansų ir investicijų ekspertas (nuo 1991), 1993–1996 Lietuvos Žinijos draugijos pirmininkas, 1995–2004 Valstybinės nostrifikacinės komisijos socialinių mokslų srityje pirmininkas, 1999–2002 PHARE Projekto Pinigų ir valiutų strategijos plečiantis Europos Sąjungai Baltijos šalių grupės vadovas, Pasaulio inovacijų fondo narys (nuo 2001), 2007–2012 tarptautinio mokslinio žurnalo Intelektinė ekonomika vyriausiasis redaktorius.
1988–1992 Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Socialinių reikalų komisijos pirmininkas, Pirmojo ir Antrojo Seimo valdybos narys. 1989–1990 SSRS liaudies deputatų suvažiavimo ir Aukščiausiosios Tarybos narys. Pasaulio lietuvių vienybės Gotlando komunikato (1989) vienas iniciatorių. 1989–1993 Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos vienas steigėjų ir vadovų, Pasaulio lietuvių mokslo, kultūros ir švietimo centro tarybos narys. 1996–2001 Konstitucinės saugos visuomeninės komisijos pirmininkas.
Daugiau kaip 80 knygų autorius ar vienas autorių, redaktorius.
Svarbiausi veikalai: Asmeninių išlaidų modeliavimas išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse (1975, rusų kalba), Visuomeninės reprodukcijos regioninis modeliavimas (su kitais, dvi knygos 1978, 1980, rusų kalba), Anglų–lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynas (1980), Socialinės infrastruktūros regioninė plėtra (su kitais, dvi knygos 1984, 1985, rusų kalba), Socialinės plėtros kriterijų metaekonominis pagrindimas (1986, anglų kalba), Regioninės plėtros ekologinė reprodukcija (1989, anglų kalba), Lietuvių-anglų-lietuvių biznio, bankų, biržos terminų žodynas‑žinynas (su B. Svecevičiumi, 1994), Lietuvos ekonominės reformos: Praktika ir perspektyvos (su kitais, 1997, anglų kalba), Enciklopedinis bankininkystės ir komercijos žinynas (dalis 1: Lietuvių–anglų kalbų aiškinamasis bankinių ir komercinių terminų žodynas, 1997, dalis 2: Pasaulio valiutų ir monetų žinynas, 1999, dalis 3: Internetinė finansų ir investicijų informacija, 2006, dalis 4: Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos, 2010), Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII amžiaus faksimilės (su V. Užtupu, 2004), anglų-lietuvių-prancūzų-rusų-vokiečių kalbų žodynas Statistikos terminai (2008), Sąjūdžio vertybės ir jų likimai (su kitais, 2013), Finansų sistemos daugiakriteris vertinimas ir stabilumo analizė (su A. Žvirbliu ir Ilídio Tomásu Lopesu, 2013, anglų kalba), Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis (su kitais, 2016).
Knygos „Kryždirbystė Lietuvoje“ (1999), pelniusios ypatingą UNESCO įvertinimą, atsakingasis redaktorius ir vienas sudarytojų.

Apdovanojimai:
Albino Rimkos premija (2011)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000)

Svarbiausių mokslo veikalų, tematinių rinkinių bibliografija:
English-Lithuanian dictionary of economic terms for studens = Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynas-minimumas / A. Buračas; The Ministry of High and Special Secondary Education of the Lithuanian SSR, Vilnius State University, Institute of Economics of the Lithuanian Academy of Sciences. – Vilnius: LTSR Aukštojo ir spec. vid. mokslo m-ja, 1975.
Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynas / A. Buračas. – Vilnius: Mokslas, 1980.
Kaupimas ir ekonominis augimas. Augimo šaltiniai ir efektas socialinėje visuomenėje: teminė metodinė medžiaga / A. Buračas, V. Gavelis. – Vilnius: [Lietuvos TSR Mokslų akademija. Ekonomikos institutas], 1985.
Formation of regional strategy of macroeconomic management of ecological reproduction: Unesco international research project “Man and biosphere”. / Antanas Buračas, Aleksandras-Vytautas Rutkauskas; Unesco programme on Man and Biosphere. Lithuanian national committee; Lithuanian academy of sciences. Institute of economics; IIASA; Bulgarian academy of sciences. – Vilnius: [s.n.], 1985.
Metaeconomic institutionalization of conceptual criteria of social development / World congress of international sociological association, New Delhi (India) / A. Buračas. – Vilnius: Ekonomikos institutas, 1985.
Vartojimas ir laisvalaikis / Lietuvos TSR mokslų akademija. Ekonomikos institutas, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas; A. Buračas, A. Mitrikas, A. Trepuila. – Vilnius: Mintis, 1986.
Metaeconomic institutionalization of conceptual criteria of social development / Antanas J. Buračas; International Economic Association, Lithuanian Academy of Sciences. – New Delhi: World Congress of International Sociological Association, 1986.
Resource management and regional reproduction: proceedings of international workshop / International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Polish Academy of Sciences; editors: L. Kairiūkštis, A. Buračas, A. Straszak. – Laxenburg, 1987, vol. 2.
Politinė ekonomija ir ideologinės koncepcijos: pagrindinės nemarksistinės XX a. kryptys / A. Buračas, V. Česnavičius. – Vilnius: Mintis, 1988.
Pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų dokumentai / A. Buračas. – Vilnius: Žinija, 1989.
Ecologicalsustainability of regional development: proceedings of workshop, Vilnius, June 22–26, 1987 / International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Polish Academy of Sciences; editors: L. Kairiūkštis, A. Buračas, A. Straszak. – Warszaw: [S. n.], 1989.
Resource management and regional reproduction =Региональное управление воспроизводством и природопользование / International programme „Man and biosphere“, International Institute for Applied Systems Analysis, Lithuanian national committee. Project „Regional resource management“, Lithuanian academy of sciences. Institute of economics; редакционная коллегия: А. Бурачас (отв. редактор), … [et al.]. – Vilnius, 1989: [Ekonomikos institutas], 1989.
Lietuvių-anglų-lietuvių biznio, bankų, biržos terminų žodynas-žinynas / Antanas Buračas, Bronius Svecevičius. – Vilnius: Žodynas, 1994.
Bankininkystės ir komercijos terminų aiškinamasis žodynas = Reference dictionary of banking and commerce / Antanas Buračas; Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. – Vilnius-Kaunas: [i.e. Vilnius]: [Vilniaus universitetas], 1997-1999, t. 1-2.
Lithuanian economic reforms: practice and perspectives / editor-in-chief A. Buračas; editors of the English edition: Dean M. Larson, J. P. Kairys. – Vilnius: Margi raštai, 1997.
Kryždirbystė Lietuvoje / Balys Buračas (sudarė Antanas Buračas, A. Stravinskas). –Vilnius: Valstybės žinios, 1998.
Tarp fizikos ir teologijos: rinktiniai straipsniai ir pokalbiai / Česlovas Kavaliauskas; vienas sudarytojų A. Buračas. – Vilnius: Aidai, 1998.
Pažadėtoji žemė: poezija / Česlovas Kavaliauskas (sud. Antanas Buračas, iliustr. Gražina Didelytė). – Vilnius: Valstybės žinios, 2000.
Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII amžiaus faksimilės / Antanas Buračas, Vilius Užtupas . – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.
Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas (sudarė David W. Pearce; vertė, redagavo ir konsultavo Antanas Buračas, H. Pragarauskas, konsultavo J. Čičinskas, J. Mackevičius. – Vilnius: TEV, 2006.
Internetinė finansų ir investicijų informacija / Antanas Buračas. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Statistikos terminai: anglų-lietuvių-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos: žodynas / Antanas Buračas. – Vilnius: MRU leidybos centras, 2008.
Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai: apie Česlovą Kavaliauską (sud. Antanas Buračas). – Vilnius: Mokslo aidai, 2008.
Enciklopedinis bankininkystės ir komercijos žinynas = The reference dictionary of banking and commerce / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas / Antanas Buračas. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1997– T. 2: Pasaulio valiutų ir monetų žinynas: numizmatikos terminai, pinigų kodai, grynis = Reference dictionary of world currencies and coins. – Vilnius: Vilniaus universitetas; Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. T. 3. Internetinė finansų ir investicijų informacija. – Vilnius: MRU, 2006; T. 4. Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos. – Vilnius: MRU, 2010.
Knygų ir idėjų gyvenimai / prof. habil. dr. Antanas Buračas // Diagnozė: bibliofilija: esė, straipsniai / autorius ir sudarytojas Vidmantas Staniulis. – Kaunas: [V. Staniulio knygynas], 2010, p. 126-129.
Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos / Antanas Buračas. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.
Eschatologija žmogui ir pasauliui: straipsnių rinkinys / Česlovas Kavaliauskas (sud. Antanas Buračas, Ingrida Gudauskienė, Mindaugas Ragaišis, Saulius Rumšas). – Vilnius: Edukologija, 2011.
Metaeconomics approach & intellectual resources evaluation. Multiple objective methods: integrating into decision making. / A. Buračas, A. Žvirblis. – Saarbrücken (Germany): LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2012.
Multiple Criteria Evaluation of Entrepreneurship Development in Newly EU Countries / A. Buračas, A. Žvirblis. – Saarbrücken (Germany): LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2012.

Parengta pagal:
Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė / sudarytojai Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė. – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009.
Prof. habil. dr. Antanas Buračas. Lietuvos edukologijos universitetas // http://www.vpu.lt/Contacts.aspx?did=104&cid=2125

Iliustracijos:
Antanas Buračas (g. 1939 m. birželio 17 d. Kaune) – vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų; politekonomijos, tarptautinių finansų ir investicijų specialistas, metaekonomikos tyrėjas. Delfi portalo nuotr. 2020 // https://m.delfi.lt/temos/antanas-buracas
Antanas Buračas. Laimono Jankausko ir Delfi portalo nuotr. 2020 09 21 // https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/specialus-interviu/prie-sajudzio-istaku-stovejes-akademikas-buracas-apie-nesvaria-politika-skurda-ir-dvieju-greiciu-lietuva-85273575
Antanas Buračas. Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui nuotr. LPS. 1989 // https://lietuvai.lt/wiki/Antanas_Bura%C4%8Das

buracas_antanas_LPS_1989_enciklop_lietuvai_ir_pasauliui_nuotr_01

buracas_antanas_2020_delfi_nuotr_02