Albinas Vaičiūnas

vaiciunas_albinas_2023_27_knygos_megejai_lt_nekrologas

Lietuvos kultūros istorikas, literatūros tyrinėtojas ir kritikas, spaudos darbuotojas, pogrindinės spaudos bendradarbis, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, Sūduvos krašto etnokultūros, istorijos puoselėtojas Albinas Vaičiūnas (1933 07 15 Gegužiuose, Paežerėlių valsčiuje – 2023 06 09 Vilniuje, palaidotas Ilguvos kapinėse Šakių rajone) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 1993, buvo jos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, pirmasis atkurtos Draugijos metraštininkas, valdybos narys ir Draugijos pirmininkas 1998–2001. Draugijoje turėjo dvidešimt pirmą numerį. Bibliofiline veikla užsiėmė dar iki XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo, 1970 kartu su R. Šalūga įsteigė Martyno Mažvydo bibliofilų klubą Vilniuje.
Mokydamasis Kriūkų gimnazijoje 1950 su kitais įkūrė pogrindinę pasipriešinimo organizaciją – Lietuvos jaunimo vyčių sąjungą. Šios sąjungos nelegaliame laikraštyje „Laisvės keliu” skelbė straipsnius patriotine tematika. 1951 buvo suimtas ir nuteistas 25 m. kalėti. Kalintas Vorkutos lageriuose. 1956 grįžo į Lietuvą. Dirbo turistinėse organizacijose, knygų prekyboje. Lietuvos radijui rengdavo laidas apie knygų naujienas.
1989–2013 Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkas. Nuo 1993 Prano Vaičaičio draugijos pirmininkas. Taip pat buvo Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys. 1994–2001 – Beatričės Grincevičiūtės memorialinio muziejaus Vilniuje direktorius.
Periodikoje paskelbė straipsnių apie Sūduvos, Zanavykijos istoriją, jų žymius žmonės, recenzijų, kritikos ir kultūros straipsnių, atsiminimų. Šį nuoširdų ir šiltą žmogų zanavykai vadino krašto ambasadoriumi ir kalbančiąja enciklopedija. 2008 sudarė ir išleido savo veiklos bibliografiją.
Nuo 1991 jis buvo Lietuvos žurnalistų draugijos narys, nuo 2015 – Garbės narys.

Apdovanojimai:
Šakių rajono garbės pilietis (1999)
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis (2003)
Lenkijos Aukso kryžiaus ordinu (2005)
Marijampolės apskrities garbės ženklas (2008)
Medalis „Už nuopelnus Vilniui ir tautai” (2013)

Bibliografija
Knygos:
Lietuvos TSR turistinės bazės / A. Vaičiūnas. – Vilnius: Mintis, 1970.
Туристские базы Литовской ССР / А. Вайчюнас. – Вильнюс: Минтис, 1970.
Amžininkų atsiminimai apie Ilguvą / Vilniaus turistų klubas; sudarė Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: [s.n.], 1987.
Kriūkų apylinkės praeitis / Albinas Vaičiūnas. – Kriūkai: Kriūkų apyl. tarybos vykd. k-tas, 1989.
Varpininkas Jonas Kriaučiūnas / A. Vaičiūnas. – Kriukai, Šakių r.: [s.n.], 1989.
Kriūkų valsčiaus žmonės / Albinas Vaičiūnas. – Kriūkai: [s.n.], 1991.
Šaukiu, o Nemune: [eilėraščiai] / Pranas Lembertas; [parengė Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: [Viltis], 1992.
Ilguva: Šakių dekanatas, Vilaviškio parapija / parengė A. Vaičiūnas; įžanga A. Civinsko. – Vilnius: Leidybos centras, 1994.
Pirmoji Ilguvos bažnyčia: [bukletas] / Albinas Vaičiūnas. – [Ilguva (Šakių raj.): s.n.], 1995.
Zanavykų dainų šventė, 1930–1995: jubiliejinė dainų šventė, skirta pirmosios Zanavykų dainų šventės 65-mečiui paminėti, Šakiai, 1995 m. gegužės 20-21 d. / [parengė A. Kasparevičienė ir A. Vaičiūnas]. – Vilnius: [s.n.], 1995.
Profesoriui filologijos daktarui Juozui Pikčilingiui 70: [bukletas] / parengė Albinas Vaičiūnas. – [Šakiai]: Albinas Vaičiūnas, 1996.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai 25 / [lankstinuką parengė ir išleido Rimvydas S. Butautas ir Albinas Vaičiūnas]. – [s.l.]: R. Butautas, A. Vaičiūnas, [1997].
Širdis skambėjo dainomis / Pranas Lembertas; sudarytojas Albinas Vaičiūnas. – 2-asis leid. – Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla, 1997.
1998 metų Kriūkų kalendorius / sudarytojas Albinas Vaičiūnas; [žemėlapį sudarė Gražina Narbutienė]. – Marijampolė [i.e. Vilnius]: Ramona [i.e. A. Vaičiūnas], 1998.
Knygų parodos katalogas: Kriūkams – 410, 1999 m. liepos 25 d.; [Kriūkų autorių leidiniai] / [parengė] Albinas Vaičiūnas. – [Vilnius: A. Vaičiūnas, 1999].
Tautos dainų genezė / Stasys Šilingas; [parengė Albinas Vaičiūnas; knygelė iliustruota Kazio Šimonio užsklandomis]. – Vilnius: Viliaus Užtupo l-kla, 1999.
Palikę Sintautų žemę: pasaulio sintautiškių suvažiavimas, 2000 m. rugpjūčio 18–20 d., Sintautai; [išeivių iš Sintautų valsčiaus trumpos biografijos] / sudarė Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: A. Vaičiūnas, 2000.
Smuikininkui, dirigentui, kompozitoriui Emiliui Mlynarskiui 130: (1870–1935) / [teksto autorius Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: B. Grincevičiūtės muziejus, 2000.
Sociologijos daktaras, ateitininkas, žurnalistas Pranas Dielininkaitis, 1902–1942: 2002 m. lapkričio 30 d., Kudirkos Naumiestis; [gimimo 100-ųjų ir mirties 60-ųjų metinių minėjimo programa ir trumpa biografija / teksto autoriai Juozas Ambrazevičius, Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: A. Vaičiūnas, 2002.
Juozas Pikčilingis / [teksto autorius Albinas Vaičiūnas]. – Kaunas: Atmintis, 2003.
Kriūkų autorių knygos: bibliografija / Albinas Vaičiūnas. – 3-iasis papild. leid. – Kriūkai [Šakių r.]: [A. Vaičiūnas], 2003.
Ilguva amžininkų atsiminimuose: [straipsnių rinkinys] / sudarė Albinas Vaičiūnas. – [2-asis papild.leid.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2004.
Mūsų krašto Sūduva / Albinas Vaičiūnas // Etnokultūrinės vertybės ugdymo procese integruojantis į Europos Sąjungą: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 28 d. / Marijampolės kolegija. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas; [sudarytoja Nijolė Vasylienė]. – Marijampolė: Marijampolės kolegijos Leidybos centras, 2005, p. 62-64.
Stasio Šilingo gyvenimo kelias / Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2005.
Sūduvos 2005 metų datos, idėjos, darbai / Vytautas Jonas Gaulia, Albinas Vaičiūnas. – Marijampolė: Marijampoliečių bendrija, 2005.
Gerdžiūnų Petro Dumčiaus pagrindinė mokykla / [sudarytojai Albinas Vaičiūnas, Arimantas Dumčius, Aldona Sadlauskienė]. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2006.
Kazys Germanas, 1897–1980: svarbesnės gyvenimo ir veiklos datos / [parengė Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: [A. Vaičiūnas], [2007].
Pranas Lembertas: svarbesnės gyvenimo ir kūrybos datos / Lietuvai pagražinti draugija; [parengė Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: Lietuvai pagražinti draugija, 2007.
Albinas Vaičiūnas publicistikos, žurnalistikos ir knygų platinimo baruose: [bibliografijos rodyklė / sudarė Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: [A. Vaičiūnas], 2008.
Ilguva amžininkų atsiminimuose: [straipsnių rinkinys] / sudarė Albinas Vaičiūnas. – 3-iasis papild. leid. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
Sūduvos švietėjui, knygnešiui, mokytojui Petrui Dumčiui 150 / Albinas Vaičiūnas. – Eiciūnai-Gerdžiūnai [i.e. Kaunas]: A. Dumčius, [2008].
Stasys Tamulaitis, 1909–1982: rašytojas, pedagogas publicistas / [Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2009.
Paežerėliai: praeitis,bažnyčia,parapija,žmonės / Albinas Vaičiūnas; redagavo Benjaminas Kondratas. – Vilnius: [s.n.], 2010.
Šalele mano: [dainų tekstai] / Leonas Pranulis; Įž., pratarmės ir t. t. autorius AlbinasVaičiūnas. – Vilnius: Baltijos idėjų grupė ir partneriai, 2010.
Ilguvos bažnyčiai 200 metų / [Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: Versmė, 2014.
Motiejus Brundza: lietuviško elementoriaus autorius / Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: Versmė, 2014.
Sūduvos partizanai Baltrušaičiai / Albinas Vaičiūnas. – Šilavotas-Vilnius [i.e. Vilnius]: Versmė, 2015.
Kriūkų krašto poetai / Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: Versmė, 2016.
Kriūkų valsčiaus knygnešių ąžuolynui 10 metų / Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: Versmė, [2016].
Kriūkų seniūnijos piliakalniai / Albinas Vaičiūnas. – Vilnius: Versmė, 2017.
Mūsų kaimas Gegužiai / Albinas Vaičiūnas. – 2-asis papild. leid. – Vilnius: Versmė, 2017.
Parengta pagal:
Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas / Prano Vaičaičio draugija; [sudarytoja Gražina Gerulaitytė-Narbutienė]. – Marijampolė: Ramona, 1998.
Albinas Vaičiūnas publicistikos, žurnalistikos ir knygų platinimo baruose: [bibliografijos rodyklė / sudarė Albinas Vaičiūnas]. – Vilnius: [A. Vaičiūnas], 2008.
Atsisveikiname su spaudos darbuotoju, pogrindinės spaudos bendradarbiu, kultūros istoriku Albinu Vaičiūnu / Vytautas Žeimantas: [Lietuvos žurnalistų sąjunga]. 2023 06 11 // http://www.lzs.lt/lt/naujienos/tylos_minute/mire_spaudos_darbuotojas_pogrindines_spaudos_bendradarbis_kulturos_istorikas_albinas_vaiciunas.html
Albinas Vaičiūnas 1933.06.15–2023.06.09 / XXVII knygos mėgėjų draugija // https://27knygosmegejai.lt/2023/06/12/albinas-vaiciunas-1933-06-15-2023-06-09/

Iliustr.:
Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas. Vytauto Visocko nuotr. 2009 08 10 // https://slaptai.lt/is-lietuvai-pagrazinti-draugijos-renginiu-2/
Ž. Driskuvienė (dešinėje), A. Vaičiūnas ir D. Červokienė pakeliui į Saldutiškį. 2013 05 30 // Saldutiškis / vyr. red., sudarytoja J. Baltrukaitienė; red. P. Jonušas. – Vilnius: Versmė, 2019, p. 1348.
Albinas Vaičiūnas 1933.06.15–2023.06.09 // https://27knygosmegejai.lt/2023/06/12/albinas-vaiciunas-1933-06-15-2023-06-09/

vaiciunas_albinas_2009_kulturos_istorikas_vytauto_visocko_nuotr_slaptai_lt vaiciunas_albinas_2013_05_30_su_zdriskuviene_dcervokiene_saldutiskis_vilnius_versme_2019_p1348