Saulius Paulius Bytautas

Bytautas_saulius_paulius_2022_04_15_nuotr_prie_seskevicienes_str

Teologijos mokslų daktaras, kunigas pranciškonas, šaulys, įvairių organizacijų kapelionas Saulius Paulius Bytautas (g. 1957 11 20 Telšiuose) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2017 01 27, Draugijoje turi dešimtą numerį. S. P. Bytautas iš karto aktyviai įsijungė į Draugijos veiklą, buvo jos valdybos narys. 2018 04 29 prieš XXVII knygos mėgėjų draugijos akciją „Sodinu obelėlę – puošiu Lietuvą, gerbiu Motinų atminimą“ Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios sodelyje aukojo mišias ir dalyvavo akcijoje. 2019 jubiliejinė XXV knygos šventė „Laikas gyvena knygose“ S. P. Bytauto pastangomis surengta tuo metu Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijono darbo vietoje, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje, jos konferencijų salėje. S. P. Bytautas aktyviai prisidėjo prie šios knygos šventės ir jos konferencijos „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“ rengimo bei šventės svečio, XXVII knygos mėgėjų draugijos garbės nario, LR Prezidento Gitano Nausėdos priėmimo. Jis ne kartą laikė mišias Draugijos renginiuose, kuriuose buvo pagerbiami anapilin išėję draugijos nariai, dalyvavo ir laikė mišias Draugijos narių laidotuvėse, šventino Draugijos narių iniciatyva pastatytus paminklus, atminimo lentas, dalyvavo daugelyje su XXVII knygos mėgėjų draugijos narių veikla susijusių renginių. 2020 06 27 Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Kaune buvo surengta konferencija , skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo 27-osioms metinėms ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. S. P. Bytautas ne tik prisidėjo prie šios konferencijos organizavimo, bet ir skaitė joje pranešimą. Šv. Jurgio konvente 2020 birželio – rugsėjo mėn. jis taip pat padėjo organizuoti literatūrines popietes, kurias kuravo Draugijos narys A. Pakėnas. 2020 09 27 Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje įvyko XXVII knygos mėgėjų draugijos remiamas literatūrinis renginys „Prisiminimų ir svajonių poetas (Vladas Šlaitas)“, kuriame taip pat dalyvavo S. P. Bytautas. Šv. Jurgio bažnyčioje veikė Draugijos organizuotos parodos: „Vidmantui Staniuliui atminti (1951–2021)“ ir „XXVII knygos mėgėjų draugijai – 90“, 2021 birželio – rugpjūčio mėn. ten veikė parodos iš dailininko, architekto J. Lukšės piešinių rinkinio, vėliau paroda iš R. Vainoro kolekcinių rinkinių „Kovojanti Lietuva“, dr. R. A. Dobrovolskio paroda „Lietuvis ir kryžiai“. 2021 05 07 Šv. Jurgio bažnyčioje Kaune taip pat vyko tradicinė Draugijos organizuojama XXVII knygos šventė „Laikas gyvena knygose“, prie kurios organizavimo daug prisidėjo S. P. Bytautas. 2022 Šv. Jurgio bažnyčioje į Draugijos valdybą vėl išrinktas S. P. Bytautas aukojo mišias už mirusius draugijos narius, buvo pristatyta XXVII knygos mėgėjų draugijos, Pasaulio lietuvių centro ir Lietuvai pagražinti draugijos parengta knyga „Tautos kuriama Lietuva“, skirta Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui. Draugijos metraščio septintame tome paskelbtas S. P. Bytauto straipsnis „Lietuvių pranciškonų misijos Sovietų Sąjungoje 1984 – 1993 metais“.
Baigęs vidurinę mokyklą Telšiuose, mokėsi Plungės statybos technikume, dirbo statybinėse organizacijoje. 1981 įstojo į Kauno kunigų seminariją, po metų – į Pranciškonų ordiną, dalyvavo antisovietinėje veikloje, platino religinę ir politinę literatūrą. 1986 baigęs seminariją, davė ir amžinuosius vienuolio įžadus. Pirmiausia dirbo vikaru Skuode, o po pusmečio buvo paskirtas tarnystei į Sibirą – tarnavo misijose Novosibirske, Tomske, Altajaus krašte. 1992 grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Vytauto Didžiojo bažnyčios Kaune rektoriumi, vėliau dirbo Plungės ir Kretingos parapijose.
Kunigas pranciškonas S. P. Bytautas, Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigęs ketverių metų doktorantūros studijas, 2011 apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių pranciškonų (OFM) identiteto raiška pastoracinėje veikloje 1940–1990 metais“. Bažnytinės teisės studijas tęsė Lenkijoje, Liublino Šv. Jono Pauliaus katalikiškame universitete. Nuo 2014 iki 2022 Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas.
Daug prisidėjo prie vienos seniausių gotikos bažnyčių Kaune atkūrimo. Jam vadovaujant vienuolynui, buvo atkurti 6 Jurgio Kankinio bažnyčios altoriai, atkurtos XVIII a. Kryžiaus kelio stotys, sutvarkyta zakristija su sienine tapyba, vienuolyno refektorius su XVII a. pirmos pusės freskomis, restauruotos monogramos, sumontuoti 22 vitražai.
Nuo 2022 S. P. Bytautas paskirtas klebonu, broliu pranciškonu į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijos parapiją.

Apdovanojimai:
Apdovanotas VšĮ LDK Atminties rūmai įsteigtu Šv. Jurgio I laipsnio ordinu (2017)
Kauno m. savivaldybės 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas (2018)

Bibliografija:
Žirgo reikšmė ir simbolika graikų antikiniame pasaulyje, Senajame ir Naujajame testamentuose / Saulius Bytautas // Žemaičių žemė. – 2006, Nr. 3, p. 30–33.
Išskirtiniai Pacų nuopelnai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrai / Saulius Bytautas // Lietuvos bajoras. – 2006, Nr. 11, p. 47–49.
Kaip suprantama religijos laisvė Romos katalikų Bažnyčios ir Europos Sąjungos dokumentuose / Saulius Bytautas // Soter. – 2006, Nr. 20, p. 117–129.
Šv. Arkangelas Mykolas krikščioniškoje tradicijoje ir bažnyčios tėvų raštuose / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2006, gruod. 15, p. 2; gruod. 29, p. 1, 8.
Krikščionybės vieta ES dokumentuose / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2007, rugpj. 11, p. 2.
Lotyniškas Lietuvos krikštas. Valstybės kelias į Vakarų Europą / Saulius Bytautas, Kęstutis Žemaitis // Soter. – 2007, Nr. 24, p. 135–143.
Šv. Pranciškus – Bažnyčios statytojas / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2007, rugs. 8, p. 2, 6.
Lietuvių pranciškonai / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2007, lapkr. 17, p. 8–9.
Lietuviai pasauliečiai pranciškonai JAV ir Kanadoje 1940–1990 m . Katalikybės ir lietuviškų tradicijų puoselėtojai emigracijoje / Saulius Bytautas // Soter. – 2008, Nr. 26, p. 123-136.
Lietuvių pranciškonų OFM pastoracinė veikla Kanadoje 1949-1956 / Saulius Bytautas // Tiltai. – 2008, Nr. 38: Krikščionybė, kultūra, visuomenė, p. 52-65.
Lietuvos pranciškonai (bernardinai) Baltarusijoje / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2008, vas. 9, p. 5-6.
„Svarbu išmokti gyventi taip, kaip skelbi“: [pokalbis su Plungės parapijos kunigu Sauliumi Bytautu / kalbėjosi] Vida Turskytė // Plungė. – 2008, birž. 27, p. 4.
Gavėnia – dvasinio praturtėjimo metas / Saulius Bytautas OFM // Žemaičių saulutė. – 2009, vas. 21, p. 2.
Prisikėlęs Jėzus – žmonijos egzistencijos ir būties kertinis akmuo / Saulius Paulius Bytautas // Trimitas. – 2009, Nr. 4, p. 28.
Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme: [pokalbis su kunigu licenciatu pranciškonu S. Bytautu] / kalbino Vida Turskytė // Žemaičių saulutė. – 2009, spal. 3, p. 5.
Šv. Kalėdų prasmė mūsų gyvenime / Saulius Paulius Bytautas // Trimitas. – 2009, Nr. 12, p. 40.
Gavėnios metas – atsinaujinimas dieviškoje tiesoje / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. 2010, vas. 27, p. 5.
Jėzus savo malone nuolat gimsta mumyse / Saulius Paulius Bytautas // Trimitas. – 2010, Nr. 6, p. 22.
Rokitai ir Kęstaičiai: [straipsnių rinkinys / sudarytojas Povilas Šverebas]: [vienas straipsnių autorių Saulius Bytautas]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.
Rokitų vienuolijos Lietuvoje 1705–1886 m.: Kęstaičių vienuolyno akutalijos 1854-1861 m. / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2010, lapkr. 6, p. 2.
Expression of identity of pastoral activities Lithuanian franciscans in 1940-1990: summary of doctoral dissertation; humanitarian sciences, theology (02 H) = Lietuvių pranciškonų (OFM) identiteto raiška pastoracinėje veikloje 1940-1990 metais / Saulius Bytautas; Vytautas Magnus University. – Vilnius: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Dievas visada su mumis / Saulius Paulius Bytautas // Trimitas. – 2011, Nr. 12, p. 28.
Ačiū, kad skleidėte tikėjimo žodį: [pokalbis su kunigu pranciškonu / kalbėjosi] Vida Turskytė // Plungė. – 2012, bal. 6, p. 7.
Br. Saulius Paulius Bytautas: “Daug ko iš Plungiškių išmokau”: [pokalbis su kunigu pranciškonu Sauliumi Pauliumi Bytautu / kalbėjosi] Inga Jarmoškaitė // Plungės žinios. – 2012, bal. 17, p. 1, 5.
Jono Dunso Škoto mokymo įtaka lietuvių pranciškonų teologinės minties raidai / Saulius Bytautas // Acta historica Universitatis Klaipedensis. – 2013, t. 27, p. 23-35.
Lietuvių pranciškonų teologinės minties raida Jono Duns Skoto mokymo įtakoje / Saulius Bytautas // Žemaičių saulutė. – 2014, birž. 27, p. 4-5.
Prisikėlimo tiesa / Saulius Paulius Bytautas // Draugas. – 2015, bal. 2-4, p. 1.
Kiekvienas savo širdies kertelėje turime Dievą: [pokalbis su kunigu pranciškonu Pauliumi Sauliumi Bytautu] / [užrašė] Arnoldas Aleksandravičius // Ūkininko patarėjas. – 2017, gruod. 23, p. 1-2.
Išrinkti nauji provincijos definitoriai / „Švyturio“ inf.: [Apie Kretingoje, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapituloje, išrinktus keturis definitorius – provincijos ministro patarėjus, eisiančius šias pareigas trejus metus: br. Paulius Saulius Bytautas OFM, br. Astijus Kungys OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM ir br. Evaldas Darulis OFM] // Švyturys. – 2019, saus. 23, p. 2.
Rokitų vienuolijos Lietuvoje 1705–1861 m. Kęstaičių vienuolyno aktualijos 1854–1861 m. / Saulius Bytautas // Lietuvos bajorų metraštis. – 2022, Nr. 2: Laikas ir likimai, p. 44–61.
Lietuvių pranciškonų misijos Sovietų Sąjungoje 1984 – 1993 metais / OFM Dr. Saulius Paulius Bytautas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 183-200.

Parengta pagal:
Dalintis meile ir duona, prireikus ginti tėvynę: [pokalbis su Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu, broliu pranciškonu, teologijos daktaru Sauliumi Pauliumi Bytautu] / Irena Šeškevičienė // Pajūrio naujienos. – 2022, bal. 15, p. 1. (https://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=23054).

Iliustracijos:
Kunigas Saulius Paulius Bytautas: [Vilmanto Raupelio nuotr.] // Šv. Jurgio bažnyčia pasislėpė po pastoliais – aptiktas netikėtas radinys / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė // Kauno diena. – 2018, rugpj. 29.
Br. kunigas Paulius Saulius Bytautas OFM dėkingas šv.Adalberto ordinui už darbų finansavimą, o Tarptautiniam šv. Adalberto ordinui už šv.Adalberto relikvijų išrūpinimą: [Justinos Lasauskaitės nuotr.] // Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios altoriuje – žinutė iš praeities / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė // Kauno diena. – 2020, lapkr. 30.
Klebono Pauliaus Sauliaus Bytauto žodžiais, maldos galia – milžiniška: per ją ateina susitaikymas su savimi ir Dievu // Dalintis meile ir duona, prireikus ginti tėvynę: [pokalbis su Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu, broliu pranciškonu, teologijos daktaru Sauliumi Pauliumi Bytautu] / Irena Šeškevičienė // Pajūrio naujienos. – 2022, bal. 15, p. 1.

bytautas_saulius_paulius_2020_11_30_kauno_diena bytautas_saulius_paulius_2018_08_29_kauno_diena