Laimonas Inis

inis_laimonas_2018_02_03_metrascio_sesto_tomo_pristatymas_kavb_01

Rašytojas, žurnalistas, vertėjas, redaktorius, kultūros veikėjas Laimonas Inis (g. 1938 04 01 Mažeikių raj., Kontaučių kaime) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2022 01 27, bet su Draugijos veikla susijęs nuo jos atkūrimo, dalyvavo jos rengiamose tarptautinėse knygos šventėse (skaitė pranešimus, pristatė savo ir Draugijos išleistas knygas), Vaikų knygos šventėse, įvairiuose renginiuose, skirtuose spaudos atgavimui, susitikimuose, konferencijose Sankt Peterburge, Karaliaučiuje, Šveicarijoje ir kt. Redaguoja Draugijos metraščius ir kitus leidinius, su išsamiais pranešimais dalyvauja gausiuose Draugijos metraščių pristatymuose. Draugijoje turi šešioliktą numerį. Enciklopedinio žinyno apie Draugijos narius iniciatorius. Draugijos metraščio penktame tome (Kaunas, 2014) paskelbė publikacijų iš savo archyvo: rašytojo Vytauto Alanto „Karo metų sąsiuvinį“ su komentarais „Postscriptum „Karo metų sąsiuviniui“, Prano Būdvyčio „Redaktoriaus vargai ir malonumai“ su komentaru „Norėjau gyvenimo šaukiančio“ ir savo rašinį apie Kristijoną Donelaitį „Žinomas nežinomas Donelaitis“, šeštame tome (Kaunas, 2018) – straipsnį apie JAV gyvenusią dailininkę Magdaleną Stankūnienę „Kaip yra viena motina, taip yra ir viena tėvynė“ ir straipsnį „Eilėraštis – kaip nuotaikos skeveldra“ apie poetą Eduardą Mieželaitį su poeto laiškų fragmentais. Draugijos metraščio septintame tome (Kaunas, 2022) L. Inis paskelbė straipsnį „Gilus upužėlis, tyras vandenėlis …“ apie vieną lietuvių raštijos pradininkų Joną Bretkūną.
Lankė Kentaučių pradinę, Židikų vidurinę mokyklas. 1956 baigė Vilniaus bibliotekininkystės technikumą. 1956–1958 Skuodo rajono bibliotekos vedėjas. 1958–1959 Skuodo rajono komjaunimo komiteto instruktorius. 1959–1960 Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktoriaus pavaduotojas. 1960–1961 Skuodo rajono komjaunimo komiteto pirmasis sekretorius. 1961–1962 Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktorius, 1962–1965 to paties laikraščio pakeistu pavadinimu „Mūsų žodis“ redaktoriaus pavaduotojas. 1963 neakivaizdžiai baigė Vilniaus universitetą, įgydamas žurnalisto specialybę. 1965–1970 Lietuvos komunistų partijos Skuodo rajono komiteto sekretorius. 1970–1972 laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redaktoriaus pavaduotojas. 1972–1990 žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius. 1991–1993 m. laikraščio „Velniovara“ redaktorius. Nuo 1993 m. leidyklos „Eridanas“ redaktorius. 1998 m. nusprendė atsidėti vien tik kūrybai.
Į žurnalistų sąjungą priimtas 1972, į Lietuvos rašytojų sąjungą 1974, meno kūrėjų asociacijos narys.
1951 pradėjo bendradarbiauti spaudoje. Paskelbė apie 3200 įvairaus žanro rašinių, taip pat 40 literatūros mokslo ir kritikos straipsnių, per 65 knygų recenzijas. 1966 išleido pirmąją knygą – apybraižą „Jie buvo pirmieji“. Yra išleidęs 71 apybraižų, esė, apsakymų, apysakų, romanų, eilėraščių knygą, 58 grožinių ir populiarių mokslinių knygų vertimų, sudarė ir parengė per 20 leidinių.
L. Inio kūrybai būdingas lyrizmas, psichologinis gilumas, taurių, dvasiškai turtingų šviesuolių sielų virpesių fiksavimas. Ne vieną dešimtmetį susikaupęs prie Mažosios Lietuvos istorijos, kultūros. Knyga, gamta, žmogus – tai mano malda, filosofija ir likimas, teigia L. Inis.

Apdovanojimai:
Kauno Šilko kombinato premija už geriausią metų kūrinį darbininkiška tematika (1977)
Lietuvos SSR komjaunimo premija už publicistiką (1982)
Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas (1988)
Kauno miesto savivaldybės 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas (2006)
Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyriaus apdovanojimas „Auksinė plunksna“ (2006)
Lietuvos žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2008)
Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis (2013)
Lietuvos respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas (2013)
Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija (2018)
Pasaulio lietuvių centro ir XXVII knygos mėgėjų draugijos Padėka už dalyvavimą Vaikų knygos šventėje A. Matučio gimtinėje (2019)
LR Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2019)
XXVII knygos mėgėjų draugijos ir Pasaulio lietuvių kultūros centro Padėkos raštas (2020)
Lietuvos žurnalistų sąjungos Garbės ženklas su grandine (2020)
LR Kultūros ministerijos Padėkos raštas už ilgametį reikšmingą darbą, atkuriant, plėtojant XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklą, jos 90-čio proga (2021)
Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio medalis (2022)
Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų sąjungos „Santarai – 110“ atminimo ženklas (2022)
Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas (2023)

Iš bibliografijos:
Originalioji literatūra:
Kas ūžia be vėjo: pasaka: [jaunesniam mokykliniam amžiui] / Laimonas Inis; [iliustravo L. Ramonienė]. – Vilnius: Vaga, 1977.
Paskui žydinčią obelį: publicistiniai bloknotai / Laimonas Inis. – Vilnius: Vaga, 1980.
Kas verpia be kuodelio: pasaka: [jaunesniam mokykliniam amžiui] / Laimonas Inis; iliustravo Gražina Aleksandravičienė. – Vilnius: Vaga, 1982.
Sunkus dialektikos mokslas: apsakymai / Laimonas Inis. – Vilnius: Vaga, 1982.
Prie Garibaldžio kojų: kelionių užrašai. / Laimonas Inis; [nuotraukų autoriai: M. Baranauskas … et al.]. – Vilnius: Vaga, 1985.
Ave, vita !: biografinė apybraiža apie Julių Janonį / Laimonas Inis. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Paukštis be pastogės: Vytauto Montvilos gyvenimas / Laimonas Inis. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Išpažįstu savo gyvenimą: Giedravardžio monologai: apybraižos / Laimonas Inis. – Vilnius: Periodika, 1990.
Pasikinkęs jauną vėją: jaunasis Kazys Binkis; apysaka / Laimonas Inis. – Kaunas: Europa, 1993.
Paskutinis Sokrato prašymas: klajūno novelės / Laimonas Inis; dail. D. Paškevičius. – Kaunas: Varpas, 1996.
Naktis su Mefistofeliu: impresijos / Laimonas Inis. – Kaunas: Santara, 1996.
Esu pats sau paslaptis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save / Laimonas Inis; nuotraukos Evaldo Butkevičiaus … [et al.]. – Kaunas: Laivė, 1997.
Pilnaties paunksnėje: eseistika, straipsniai, recenzijos / Laimonas Inis. – Kaunas: Laivė, 1997.
Afroditė ir kitos moterys: novelės apie meilę / Laimonas Inis; [dailininkas V. Beresniovas]. – Kaunas: Laivė, 1998.
Nevėtytų rugių sėtuvė: eilėraščiai / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Santara, 1998.
Esu toks, koks esu: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save: [33 interviu ir pokalbių su iškiliausiais Kauno menininkais, kultūros ir mokslo veikėjais knyga] / Laimonas Inis. – Kaunas: Aušra, 2000.
Saulės dukrytė: žvaigždynų baladės / Laimonas Inis; dailininkas Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidinys, 2000.
Mėnulio lašai: eilėraščiai proza / Laimonas Inis; [dailininkas V. Beresniovas]. – Kaunas: Santara, 2001.
Mįslių brolis šiaudakojis: mįslės, pasakos / Laimonas Inis; dailininkė Natalija Blauzdienė. – Kaunas: Judex, 2001.
Hamletas baltomis pirštinėmis: novelės apie prieškario Kauną / Laimonas Inis. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidinys, 2002.
Septynių demonų išvarymo diena: dvidešimt penkios vizijos ir viena drama: novelės / Laimonas Inis. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidinys, 2003.
Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir laiką / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Šerpaitis, vėjų dievaitis: padavimai ir legendos, arba kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus! / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Baltosios rasos: eilėraščiai / Laimonas Inis; [dailininkas V. Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Neužmirštuolių kalnas: romanas / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005; antroji laida 2006.
Saldus miegelis voro lopšely: senelio Nykštuko pasakaitės mįslėmis pagardintos, eilėmis pamargintos, Svirplio išgirstos, smalsučiams iščirkštos / Laimonas Inis; [iliustravo Vanda Dūdienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Paslaptį žino tik moterys: romanas / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Čiulbantis medis: pasaka / Laimonas Inis; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas: Dajalita, 2007.
Milžinai ir nykštukėlis: sakmės ir padavimai / Laimonas Inis; [dailininkė Vanda Dūdienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Pamišėliai ir šventosios: romanas / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Vėjo vartai: postskriptumai / Laimonas Inis; [V.Beresniovas, dailininkas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Dievo karvytė: mįslių kuodelis, pasakų maišelis / Laimonas Inis; [iliustravo dailininkės Irenos Mikuličiūtės dailės studijos mokiniai]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Ramybės parko varnas: eilėraščiai, proza / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Mėnulio raitelė: sakmės ir padavimai / Laimonas Inis; [dailininkas Valerijonas Jucys]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Lietaus žemė: sakmės ir skiautiniai: [Laimono Inio sakmių ciklo fragmentai iliustruoti Kauno skiautininkių klubo “Skiaučių menas” dalyvių darbais] = Land of rain. – Kaunas: LUMA; Naujasis lankas, 2011.
Septyni deimantėliai sidabro samtelyje: Dangaus ir Žemės pasakos, arba Gal buvo, gal ir ne / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Juodojo akmens laumė: sakmės ir padavimai / Laimonas Inis; [popieriaus karpiniais iliustravo Kauno “Vyturio” katalikiškos vidurinės mokyklos moksleiviai ir dailės mokytoja Vitalija Paulaitienė]. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2012.
Ilgas pabučiavimas prieš aušrą: novelės apie meilę ir išdavystę / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas: jaunasis Kazys Binkis; apysaka [apie poetą] / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Baltas kurėnas: legendos ir sakmės / Laimonas Inis; [dailininkas Valerijonas Jucys]. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2014.
Rožė pražydo naktį: sodo novelės / Laimonas Inis; nuotraukų autoriai Zenonas Baltrušis, Vladimiras Beresniovas ir kt. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Sakmė apie Gervių tiltą: romanas / Laimonas Inis. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2015.
Sparnuotojo Nykštuko strėlė: mitologinės sakmės / Laimonas Inis; [dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės raižiniai ir tapyba]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2016.
Paukščiai vėjyje: taškai ir daugtaškiai / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018.
Milžinų kalvos paunksmėje: istorinės romantinės sakmės / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
Dangaus šulinys: žemaitiškos istorijos, tikros ir išgalvotos, girdėtos ir susapnuotos / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Žiedadulkių sauja: eilėraščiai, aforizmai / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Sakmė apie apaštalų laivą: romanas / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2021.
Aštuoni Kuršmarių vėjai: Mažoji Lietuva. Interpretacijos / Laimonas Inis; [dailininkas Vytautas Albertas Gocentas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.
Gyvenimu ir meile tikiu: Mažosios Lietuvos šviesuoliai; biografinės sakmės / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2024.
Svarbesnės publikacijos knygose, spaudoje:
Apie Kolumbą Antrąjį ir dar šį bei tą / Laimonas Inis // Šiuolaikinės vaikų literatūros problemos: [straipsnių rinkinys] / [sudarė Jonas Linkevičius]; [redakcinė komisija Vytautas Bubnys … [et al.]. – Vilnius: Vaga, 1979.
Saldi ar karti kūrybos kančia ? / Laimonas Inis // Žmogus -žvaigždė: straipsnių rinkinys / sudarė A. Valionis; redakcinė komisija: J. Lankutis … [et al.]. – Vilnius: Vaga, 1987.
Iš tolių atsklidusi šviesa / Laimonas Inis // Dostojevskis: biografinė apybraiža / [sudarė, vertė ir spaudai parengė Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Trys karaliai: alegorija su biografinėmis nuorodomis / Laimonas Inis // Kauno vainikai: autobiografijos, knygos, kūryba / [parengė Petras Venclovas]; [redakcinė taryba: Petras Palilionis (pirmininkas) … [et al.]. – Kaunas: Žurn. “Nemunas” leidybinė grupė, 2000.
Nepaprasti „Viktorijos“ ir Žiulio Verno skrydžiai / Laimonas Inis // Penkios savaitės oro balionu: romanas / Žiulis Vernas; [vertė Laimonas Inis]. – Kaunas: ANBO, 2000.
Kelionė į fantazijos ir mokslo pasaulį / Laimonas Inis // Kelionė į Žemės centrą: romanas / Žiulis Vernas; [vertė Laimonas Inis]. – Kaunas: ANBO, 2002.
„Čia mes visi poetai …“ / Laimonas Inis // Metai su Pauliumi: atsiminimai apie Paulių Širvį / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Vingiorykštės žiedo kalba, arba keliai, kuriais sugrįžta tėviškė / Laimonas Inis // Robertas Keturakis: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Su tikėjimu ir viltimi / Laimonas Inis // Sudiev, Tėvyne, priešo pavergtoji!..: dienoraščiai (1944-1948) / Alfonsas Jurskis; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Laimonas Inis. – Kaunas: Atmintis, 2012.
Su meile knygai ir menui: [dailininko V. Jucio 85-čiui] / Laimonas Inis // Aktas. Erotika: ekslibrisai, estampai, PF, iliustracijos; [dailės albumas] / Valerijonas Vytautas Jucys; [į anglų kalbą vertė Elena Nora Jucytė]. – Vilnius: Nordina, 2015.
Ką vėjas šneka, ką šaltiniai ulba: [apie knygą „Sparnuotojo Nykštuko strėlė“ ir tautosaką, mitologiją] / Laimonas Inis // Kauno diena. – 2017, saus. 6.
Mes kitų akimis: atsiminimų nuotrupos ir laiškų fragmentai: [„Nemuno“ žurnalo 50-mečiui) // Nemunas. – 2017, Nr. 4, p. 6-9.

Sudaryti leidiniai:
Mano rūpestis ir džiaugsmas: [apybraižos / sudarė L. Inis. – Vilnius: Mintis, 1974.
Metai ir akimirkos: apybraižos / sudarytojas Laimonas Inis; redakcinė komisija: P. Bražėnas…[ et al.]. – Vilnius: Vaga, 1982.
Baltieji žirgai / R. Budrys, A. Čalnaris, A. Dargis ir kt.; sudarė L. Inis. – Vilnius: Vaga, 1984.
Dešimt klausimų rašytojams / sudarė Laimonas Inis; [redakcinė komisija: Kazys Ambrasas, Aleksandras Krasnovas, Algimantas Zurba; nuotraukos V. Dichavičienės … et al.]. – Vilnius: Vaga, 1986.
Mūsų Nemunas: apybraižos / sudarė Sergejus Paniznikas, Laimonas Inis; red. komis.: Rimantas Budrys … [et al.]; įž. str. Maksimo Tanko. – Vilnius: Vaga, 1987.
Žvėries skliautai: fantastikos almanachas / [sudarė Laimonas Inis]. – Kaunas: Vasaris, 1992.

Vertimai:
Išverstos ir išleistos 58 knygos. Svarbesnės:
Potvynis: apysakos / Dembegijnas Miagmaras; iš rusų kalbos vertė Laimonas Inis. – Vilnius: Vaga, 1977.
Rodžero Ekroido nužudymas: romanas / Agata Kristi; vertė K. Pečiulis [Laimonas Inis]; [viršelio dailininkas A. Nekrošius]. – Vilnius: Židinys, 1991.
Didysis antpuolis; 106 tūkstančiai už galvą: nuotykių apys. / Dešilas Hemetas; vertė Laimonas Inis. – Kaunas: Europa, 1992
Mirtis debesyse: romanas / Agata Kristi; vertė K. Pečiulis [Laimonas Inis]. – Kaunas: Europa, 1992.
Mirtis “Varnų lizde”: (trijų veiksmų drama); romanas / Agata Kristi; vertė K. Pečiulis [Laimonas Inis]. – Kaunas: Europa, 1992.
Džekas Mėsinėtojas: nežinomas daktaro Votsono rankraštis, arba romanas apie baimę / Eleris Kvinas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius, Vertėjas Laimonas Inis. – Kaunas: Europa, 1993.
Kremliaus žmona: romanas / Eduardas Topolis; iš rusų k. vertė L. Inis. – Kaunas: Europa, 1994.
Penki paršiukai: romanas / Agata Kristi; iš anglų kalbos vertė K. Pečiulis [Laimonas Inis]. – Kaunas: Europa, 1994.
Gorilos šypsena: romanas / Erlis Stenlis Gardneris; vertėjas Laimonas Inis. – Vilnius: Žuvėdra, 1997.
Dostojevskis: biografinė apybraiža / [sudarė, vertė ir spaudai parengė Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Johanas Štrausas: Vienos valso istorija / Jevgenijus Meilichas; vertėjas Laimonas Inis. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Leonardas da Vinčis: apysaka / Al. Altajevas; [iš rusų kalbos vertė Leonas Balsys [Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Pilis: romanas / Polas Vilsonas; iš anglų kalbos vertė Jonas Latvys [vertėjas Laimonas Inis]. – Kaunas: Eridanas, 1999.
Rafaelis: apysaka / Al. Altajevas; [iš rusų kalbos vertė Leonas Balsys [Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Vašingtonas: karvedys, politikas, prezidentas, žmogus; biografinė apybraiža / [sudarė, vertė ir spaudai parengė Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Kolumbas: romanas / Rafaelis Sabatinis; [iš rusų kalbos vertė Linas Balsys [Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Markas Tvenas: biografinė apybraiža / Morisas Mendelsonas; [vertė K. Pečiulis [Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Nuotykių ieškotojai: biografinės apybraižos apie Aleksandrą Diumą-tėvą, Žiulį Verną, Robertą Lujį Styvensoną, Artūrą Konaną Doilį / Kirilas Andrejevas; [iš rusų kalbos vertė Kazys Pečiulis [Laimonas Inis]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Penkios savaitės oro balionu: romanas / Žiulis Vernas; [vertė Laimonas Inis]. – Kaunas: ANBO, 2000.
Karmos konfliktologija: griaunančioji ir kuriančioji konflikto energija / Vladimiras Loginovas; [vertė L. Inis]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2002.
Plačiau apie kūrybinę veiklą:
Laimonas Inis: gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografijos sąvadas, 1951-2007 / Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka; [parengė redakcinė grupė: Dalia Poškienė (sudarytoja) … [et al.]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Laimonas Inis: gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografinis sąvadas II, 2008-2017. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018.
Gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografinis sąvadas III, 2018 – 2023 m. kovas / Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023.

inis_laimonas_2023_05_12_knygos_svente_karininku_ramoveje
Laimonas Inis (kairėje) su Valdu Kubiliumi (dešinėje) tradicinėje XXVII knygos mėgėjų draugijos šventėje Lietuvos Karininkų ramovėje

Iliustracijos:
Laimonas Inis kalba apie poetą J. Baltrušaitį, šalia jo Draugijos narys J. Rimkus.
Laimonas Inis kalba XXVII knygos mėgėjų metraščio šešto tomo pristatyme KAVB. Kaunas. 2018 02 03.
Laimonas Inis (kairėje) su Valdu Kubiliumi (dešinėje) tradicinėje XXVII knygos mėgėjų draugijos šventėje Lietuvos Karininkų ramovėje. Kaunas. 2023 05 12.

Inis
Laimonas Inis kalba apie poetą J. Baltrušaitį, šalia jo Draugijos narys J. Rimkus