Vilhelmas Burkevičius

burkevicius_1920_krva_f66_ap1_b13951

Teisininkas, pedagogas, Lietuvos mokyklų istorijos tyrinėtojas, evangelikų liuteronų kunigas Vilhelmas Burkevičius (1885 12 06 Miltikiuose, Jaunaucės valsčius, Latvija – 1971 03 08 Kaune, palaidotas Mažeikiuose) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys 1933–1940 m., 1936 m. išrinktas į valdybą, buvo Draugijos Revizijos komisijoje, Draugijoje turėjo dvidešimt pirmą numerį. V. Burkevičius kaip ir kiti Draugijos nariai rengė pranešimus jos susirinkimams, vienas jų 1939 11 27 vyko jo bute. 1934 09 27 Draugijos susirinkime perskaitė labai kritiškai Draugijos veiklą vertinantį pranešimą „Nepasiekiama ar nesiekiama“ (XXVII knygos mėgėjų draugijos susirinkimo protokolas. Kaunas. 1934 09 27. LMAVB. RS F. 59-98-189, l. 74-79). Kaune gyveno ir dirbo nuo 1920 m. tarnavo Teisingumo ministerijoje, 1921 – 1924 m. buvo Kauno apygardos teismo nariu, nuo 1924 m. advokatas, nuo 1924 iki 1944 m. su pertraukomis notaras, 1926–1928 m. vyresnysis notaras. Nuo 1937 m. tvarkė evangelikų liuteronų konsistorijos teismines bylas, o nuo 1952 m. tapo evangelikų liuteronų kunigu, buvo Evangelikų liuteronų Konsistorijos Prezidentu. Iki 1917 m. jo sukaupta asmeninė biblioteka beveik visa pražuvo, tad V. Burkevičiaus bibliotekos pagrindą sudarė Nepriklausomoje Lietuvoje ir sovietmečiu surinkti leidiniai. Asmeninės bibliotekos tvarkymui padėjo jo darbas Valstybinėje centrinėje bibliotekoje Kaune (1945–1947). V. Burkevičius buvo Valstybinės centrinės bibliotekos Senų knygų, smulkiųjų spaudinių ir rankraščių skyriaus vedėjas. Asmenybės žavesį, švietėjišką, teisinę, bibliofilinę, pastoracinę veiklą pritemdė KGB šešėlis. Nuo 1962 m. jis buvo KGB antro skyriaus informatoriumi slapyvardžiu „Petrov“.
Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje yra V. Burkevičiaus rankraščių fondas:
F. 40: Burkevičius Vilhelmas, 23 s. vien., 1934–1963. Autografai, mašinraščiai, spaud. iškarpos, laiškai. Lietuvių, rusų k.

Bibliografija:
Kauno notariato archyvas (vyresniojo notaro įstaiga): keli bruožai iš įstaigos veikimo ir sutvarkymo / Vilhelmas Burkevičius. – Kaunas: [s.n.], 1928.
Globa ir jos organai civilinėje srityje: Veikiančiųjų Lietuvoje ir kelių svetimų globos įstatymų palyginamoji apžvalga bei esamoji dabar mūsų teismų globos bylose praktika / Vilhelmas Burkevičius. – Kaunas: Gutmano knygynas, 1932.
Knygos mėgėjas – knygos saugotojas / Vilhelmas Burkevičius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1933, t. 1, p. 17-20.
Aštuonerius metus su „Knygos mėgėjais“ (1933–1940): mašinraštis. – Kaunas, 1960. LNB Rankraščių skyrius. F. 40, b. 16, l. 1–8: [Kopija KAVB: KA-76].
Pagrėbstai / V. Burkevičius // // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1937, p. 45-54.
Lietuvos mokykla prieš Didįjį karą: Kauno gubernijos pradžios mokyklų padėtis 1907 – 1914 metais / Vilhelmas Burkevičius. – Kaunas: Sakalas, 1938.
1918 – 1920 metai / Vilhelmas Burkevičius. – Kaunas: [s.n.], 1938. – (Atsp. iš: Karo archyvas, 1938, t. 9).
Iš mūsų kovų dėl Lietuvos mokyklų, 1863 – 1915 / Vilhelmas Burkevičius. – Kaunas: [s.n.], 1939.
Iš mūsų mokyklų praeities: Medžiaga iš Kauno gubernijos pradžios mokyklų direkcijos archyvų / Vilhelmas Burkevičius. – Kaunas: Sakalas, 1940. – (Sakalo leid. Nr. 581).
Iš mūsų pradžios mokyklų praeities: „Graždanka“ ir slaptas mokymas / Vilhelmas Burkevičius. – [S. l.; s.n.], 1941.
Vilhelmas Žanas Burkevičius – knygos veikėjas / Gertrūda Gaidamavičienė // Knygotyra. – 2007, t. 48, p. 251-277.

Iliustr.:
Vilhelmas Burkevičius. Paso kortelės nuotr. Kaunas. 1920. KRVA, f. 66, ap. 1, b. 13951.
V. Burkevičius. Ex Libris: [ekslibris pieštas dail. V. K. Jonyno] // Литовский словаръ / А. Юшкевич.– Санкт – Петербург: [s.n.], 1897.

burkevicius_ekslibrisas_jonyno