Povilas Saudargas

saudargas_povilas

Bibliotekininkas, Lietuvos mokslų akademijos direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narys Povilas Saudargas (g. 1938 08 15 Plungėje) XXVII knygos mėgėjų draugijos gretose nuo 1994 iki 2016, buvo vienas pirmųjų draugijos iždininkų (nuo 1995 iki 2002 m.), draugijos vicepirmininkas (2002 – 2006), nuolat buvo renkamas į draugijos valdybą. Draugijoje turėjo penkioliktą numerį. Minint atkurtos Draugijos 15 metų jubiliejų, pažymėta, kad kolega vienas iš aktyviausių ir veikliausių narių. P. Saudargas talkino rengiant tradicinėms knygos šventėms parodas, leidžiant joms skirtus leidinius, dalyvavo konkursų vertinimo komisijose. P. Saudargui rekomendavus, 2001 Draugijos Garbės nariu buvo išrinktas prof. K. Varnelis, garsaus muziejaus įkūrėjas ir vienos žymiausių bibliofilijos kolekcijų Lietuvoje savininkas. Jo pakviesta į draugiją įstojo žinoma menotyrininkė ir teatrologė Beatričė Kleizaitė-Vasaris. Bibliofilinė knyga „Kryždirbystė Lietuvoje“ (1998 m.), kurios sudarytojai – Draugijos narys, akademikas A. Buračas ir A. Stravinskas, P. Saudargo pastangomis buvo įspūdingai pristatyta Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje. XXVII knygos mėgėjų draugija ir Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, poetui akademikui, draugijos garbės nariui J. Marcinkevičiui pasiūlius, išleido V. Kudirkos poezijos rinkinio „Laisvos valandos“ faksimilinį leidinį. P. Saudargas telkė pajėgas 2005 pristatant šią knygą Kudirkos Naumiestyje, bendromis pastangomis buvo organizuota konferencija ir „Laisvų valandų“ leidinių paroda, knygos sutiktuvės taip pat buvo Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje. 2002 Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) organizuota konferencija „Lietuvos gynėjai literatūroje ir mene“, kurioje P. Saudargas skaitė pranešimą. Tais pačiais metais buvo pristatytas B. Kleizaitės-Vasaris albumas „Lietuvių dailininkų darbai JAV ir Kanados šventovėse“. 2003 Kauno įgulos karininkų ramovėje surengtoje konferencijoje „Vytautas Steponaitis – iškilusis knygos žmogus“ skaitė pranešimą apie Lietuvos kariuomenės Centrinės bibliotekos direktorių A. Ružancovą. 2007, tarpininkaujant P. Saudargui, Kauno įgulos karininkų ramovėje buvo surengta dailininko, XXVII knygos mėgėjų draugijos nario V. K. Jonyno 100-mečio minėjimo jubiliejinė paroda iš Lietuvos dailės muziejaus fondų. 2004–2006 XXVII knygos mėgėjų draugijos valdybai buvo ypač sudėtingi. Pirmininkė B. Kleizaitė-Vasaris turėjo daugybę reikalų užsienio šalyse, pagrindinis krūvis teko pavaduotojui P. Saudargui. Reikėjo keisti įstatus, pradėti sudėtingą draugijos registravimo procedūrą pagal naujus draugijų veiklos nuostatus. XXVII knygos mėgėjų draugijos būstinė tuo metu liko Lietuvos MA bibliotekoje.
P. Saudargo gyvenimo datos: Bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybės studijos Vilniaus universitete (diplomas 1961); darbas Pasvalio rajoninės bibliotekos vedėju (1961–1962); dėstytojavimas Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės katedroje (1962–1996) bei Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institute (1981–1992). Nuo 1992 vasario Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktoriaus pavaduotojas. Aktyviai dalyvavo atkuriant sovietmečiu nutrauktą Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) veiklą. Atkuriamajame LBD suvažiavime išrinktas LBD Tarybos nariu. Keletą metų ėjo Tarybos sekretoriaus bei LBD pirmininko pavaduotojo ir LBD Metų bibliotekininko konkurso pirmininko pareigas.

Bibliografija:
Povilo Saudargo bibliografija pateikiama bibliografijos rodyklės elektroninėje versijoje: https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/316/218057.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parengta pagal:
Povilas Saudargas: bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius; Parengė Bronislava Kisielienė; Redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Kristina Janušaitė, Birutė Railienė (ats. red.). – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008: [naudotąsi šios rodyklės pratarme, bei straipsniais: Lietuvoje žinomas bibliotekininkystės specialistas / Klemensas Sinkevičius, p. 14-16; Darbai ir dienos XXVII knygos mėgėjų draugijoje / Dalia Poškienė, p. 17-18 ir kt].

Iliustr.:
Povilas Saudargas: bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos LBD skyrius; Parengė Bronislava Kisielienė; Redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Kristina Janušaitė, Birutė Railienė (ats. red.). – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008, p. 3.
XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai Povilas Saudargas ir Juozapas Šimkus su knygų apie Vilniaus istoriją autoriumi Antanu Rimvydu Čaplinsku Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, 2008 m. gegužė: [G. Zemlicko nuotr.] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 436.

saudargas_povilas_2008_su_jsimkumi_arcaplinsku_kaune_vkudirkos_bibl_metr_t7_p436