Eduardas Turauskas

turauskas_eduardas_1930_ekon_kariu_bendr_fotogr_ktu_a1077_atv_1424

Lietuvos diplomatas, teisininkas, visuomenės veikėjas Eduardas Turauskas (1896 05 30 Endriejave – 1966 09 12 Paryžiuje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją buvo priimtas 1933 01 27, gavo joje dvidešimt antrą numerį, dalyvavo Draugijos veikloje iki pat 1940 05 27 jos posėdžio (1940 06 17 skubiai išvyko į Šveicariją, kaip nuolatinis Lietuvos respublikos pasiuntinys Tautų Sąjungoje). E. Turauskas buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos valdybos narys, jos sekretorius 1934 – 1936 m., o 1940 m. – Draugijos iždininkas, prieš išvykdamas į Šveicariją dar spėjo Draugijos iždą perduoti V. Cimkauskui.
1917 m. baigęs lietuvių gimnaziją Voroneže E. Turauskas studijavo Petrogrado universitete teisę. 1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą, dirbo Spaudos biuro prie vyriausybės Redakcinio skyriaus vedėju, prisidėjo prie Katalikų veikimo centro organizavimo, buvo šios organizacijos vyriausiosios valdybos narys. 1919 m. kovą paskirtas diplomatiniu kurjeriu prie Lietuvos misijos Šveicarijoje (Berne), kartu Fribūro universitete studijavo teisę ir filosofiją. 1921–1923 m. Lietuvos pasiuntinybės Berne sekretorius, reikalų patikėtinis. 1923–26 m. studijavo Paryžiaus universiteto Teisės fakultete. 1926–27 III Seimo atstovas, priklausė Krikščionių demokratų frakcijai. E. Turauskas nuo 1916 m. buvo aktyvus Ateitininkų veikėjas, nuo 1927 m. – Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas.
1927–1928 m. dienraščio „Rytas“ vyriausiasis redaktorius, 1928–1934 m. ELTA direktorius. 1934–1939 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Čekoslovakijoje, nuo 1935 m. dar ir Jugoslavijai, Rumunijai (rezidavo Prahoje). 1939 m. nacių Vokietijai okupavus Čekoslovakiją, grįžo į Kauną. 1939–1940 m. Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius. Nuo 1940 06 17 iki 1945 m. Lietuvos delegatas prie Tautų Sąjungos, rezidavo Berne. Buvo vienas aktyviausių Lietuvos diplomatinės tarnybos veikėjų. 1946 m. Tautų Sąjungai nutraukus veiklą diplomatinės veiklos atsisakė. Nuo 1947 pradžios gyveno Paryžiuje, įsitraukė į Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, ALT veiklą, rūpinosi, kad Lietuvai būtų atstovaujama tarptautinėse organizacijose, 1955–1957 m. dalyvavo Pavergtųjų tautų asamblėjos sesijose Niujorke ir Strasbūre. 1957–1959 m. aktyviai veikė Lietuvių katalikų mokslų akademijoje.

Apie E. Turauską:
Kaip mūsų vadai gyvena (Pas Ateitininkų federacijos vyriausios Tarybos pirmininką Eduardą Turauską) / P. Karuža // Ateitis. – 1929, Nr. 11, p. 449-454.
Eduardas Turauskas (1896 – 1966): ateitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys: dokumentinė monografija / Joana Viga Čiplytė. – Vilnius: Versus aureus, 2016.

Keletas E. Turausko publikacijų:
Laiškas į “Lietuvos” redakciją: [dėl laikraščio dovanojimo Fribūro lietuvių studentų draugijai “Lituania”] / Ed. Turauskas, “Lituanijos” sekretorius // Lietuva. – 1920, vas. 6, p. 3.
Organizacijos rūmų reikalu / Argus [Eduardas Turauskas] // Ateitis. – 1921, Nr. 6/7, p. 171-172.
Dievo kūno šventė, Fribūras / Argus [Eduardas Turauskas] // Ateitis. – 1921, Nr. 6/7, p. 187-190.
Tautų Sąjungos Sandora / Sandoros vertimą su originalu suderino Ed. Turauskas. – Kaunas: [s. n.], 1922.
Vadų ruošimas / Argus [Eduardas Turauskas] // Ateitis. – 1923, Nr. 7/8, p. 486-490.
Motina …: (savo mylimai motutei Petronėlei); [proza] / Ed. Turauskas // Ateitis. – 1923, Nr. 11, p. 539-540.
Keliai ir kryžkelės / E. Turauskas // Ateitis. – 1924, Nr. 10, p. 417-421.
Tolimesni ateitininkų keliai / Eduardas Turauskas // Ateitis. – 1925, Nr. 12, p. 119.
Raudona pašvaistė / Argus [E. Turauskas] // Rytas. – 1926, birž. 13, p. 1.
„Neitralio“ Deklaracijos / Argus [E. Turauskas] // Rytas. – 1926, birž. 26, p. 2.
Liepos 14 diena / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1926, liep. 14, p. 1.
Neapykanta suteikė / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1926, liep. 20, p. 1.
Mūsų politika ir Sovietai / T. Ed. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1926, rugpj. 29, p. 1.
Sauvalė / E. Turauskas // Rytas. – 1926, rugs. 5, p. 1.
Sauvalės aukos / E. Turauskas // Rytas. – 1926, rugs. 14, p. 1.
Dėl ko mes rašome ir ar turime teisę rašyti apie kariuomenės reikalus ? / E. Turauskas // Rytas. – 1926, rugs. 17, p. 1.
Nepagrįsti kaltinimai / E. Turauskas // Rytas. – 1926, rugs. 18, p. 1.
Fanatikų pastangos / E. Turauskas // Rytas. – 1926, rugs. 23, p. 1.
Raseinių atstovas Seime Seimui darbą pradedant / E. Turauskas // Rytas. – 1926, rugs. 24, p. 1.
Religijos laisvės problema / E. Turauskas // Rytas. – 1926, spal. 23, p. 2-3.
Jurgiui Matulaičiui mirus / E. Turauskas // Rytas. – 1927, saus. 27, p. 1.
Liūdnoji eisena / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1927, saus. 28, p. 1.
A. a. Arkivyskupas Jurgis – Vilniaus vyskupas / E. Turauskas // Rytas. – 1927, saus. 29, p. 1.
Tautos pasaka / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1927, vas. 15, p. 1.
Tautos Patriarchui mirus / E. Turauskas // Rytas. – 1927, vas. 18, p. 1.
Organizuotas gailestingumas. Dėl J. E. Arkivyskupo Metropolito laiško tikintiesiems Gavėnios proga / E. Turauskas // Rytas. – 1927, kov. 11, p. 1.
25 kunigavimo metų sutiktuvės / E. Turauskas // Rytas. – 1927, kov. 22, p. 1.
Tikrasis kelias / E. Turauskas // Rytas. – 1927, bal. 17, p. 1, 2.
Lietuvių studentų ateitininkų 5-rių metų minėjimas / E. Turauskas // Ateitis. – 1927, Nr. 5/6, p. 279.
Pirmoji pavasarininkų divizija / T. Ed. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1927, liep. 4, p. 1.
Pasikalbėjimas su Čekoslovakų atstovu Lietuvai / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1927, liep. 6, p. 1.
Kariuomenės sukaktuvės / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1927, lapkr. 23, p. 1.
Kristaus gimimo šventė / E. Turauskas // Rytas. – 1927, gruod. 23, p. 1.
Vargo vaikai / Ed. Turauskas // Rytas. – 1928, saus. 9, p. 1.
Nerimta kalba rimtu klausimu / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1928, saus. 11, p. 1.
Konkordatas ir kultūrinė autonomija / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1928, saus. 14, p. 1.
Padėka / E. Turauskas // Rytas. – 1928, saus. 14, p. 5.
Pro domo sua / T. E. [Eduardas Turauskas] // Rytas. – 1928, saus. 16, p. 1.
Skaitytojų dėmesiui / E. Turauskas // Rytas. – 1928, saus. 19, p. 3.
Mano atsakymai / E. Turauskas // Rytas. – 1928, saus. 24, p. 2.
Ecclesia / E. Turauskas // Rytas. – 1928, saus. 28, p. 1.
Nevienodas mastas / E. Turauskas // Rytas. – 1928, saus. 31, p. 1.
Pirmasis dešimtmetis / E. Turauskas // Rytas. – 1928, vas. 15, p. 1.
Visiems Ateitininkų Federacijos nariams ir ateitininkams palankiai katalikiškajai visuomenei / E. Turauskas, K. Šapalas // Rytas. – 1928, kov. 6, p. 1.
Tautybė ir krikščionybė / E. T. [Eduardas Turauskas]. – Marijampolė: [“Šaltinis”], 1928. – („Šaltinio“ knygynėlis; Nr. 9).
Kristaus mirtis ir prisikėlimas / Ed. Turauskas // Rytas. – 1928, bal. 5, p. 2.
Audiatur et altera pars / Ed. Turauskas // Rytas. – 1928, bal. 17, p. 1-2.
Tautybė ir krikščionybė / E. Turauskas // Ateitis. – 1928, Nr. 4, p. 180.
Iš mūsų praeities / Eduardas Turauskas // Ateitis. – 1928, Nr. 2/3, p. 92-97; 1929, Nr. 11, p. 445-448.
Ateitininkai Didžiojo karo metu / E. Turauskas // Ateitis. – 1930, Nr. 1, p. 23-26.
Tai buvo seniai … / E. Turauskas // Ateitis. – 1930, Nr. 12, p. 529-532.
Demokratinis realizmas / Eduardas Turauskas // Židinys. – 1933, Nr. 5, p. 465.
Telegramų agentūros ir spaudos biūrai / Ed. Turauskas. – Kaunas: [s. n.], 1933. – (Žurnalistikos kursai namie).
Valstybės ir Bažnyčios suverenumas / Eduardas Turauskas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. – Kaunas: Žaibas, 1935, t. 1, Nr. 2, p. 405-417; Kaunas: Šviesa, t. 3, Nr. 4, p. 514.
Le sort des Etats Baltes / Edouard Turauskas. – Reutlingen: Service d’Information du Comité Suprême de Libération de la Lithuanie, 1954.
Kultūra yra tai, kas pasilieka, kada viskas pasimiršta / Eduardas Turauskas; [su prierašu apie autorių] // Mano pasaulėžiūra: kultūrininkų pasisakymų rinkinys / redagavo Juozas Prunskis; [aplankas Jono Pilipausko]. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1958, p. 305-311: portr.
Lietuvos nepriklausomybės netenkant ‒ įvykiai / Edvardas Turauskas; įvadas: Stasys A. Bačkis; [viršelis Pauliaus Jurkaus]. – Chicago, Ill.: Lietuviškos knygos klubas, 1979.

Iliustracijos:
E. Turauskas. Ekonominės karių b-vės fotogr. Kaunas. 1930. KTU bibl. Retų leid. fondas. A 1079, atv. 1424.
E. Turauskas. Ekonominės karių b-vės fotogr. Kaunas. 1930. KTU bibl. Retų leid. fondas. C 50, atv. 1882.

turauskas_eduardas_1930_ekon_kariu_bendr_fotogr_ktu_c50_atv_1882