Stasys Pilka

pilka_stasys_1940_ltmkm_a_16322_40

Teatro aktorius ir režisierius Stasys Pilka (1898 05 08 Sankt Peterburge, Rusija – 1976 02 05 Čikagoje) prašymą priimti į XXVII knygos mėgėjų draugiją parašė 1939 01 25, jį rekomendavo V. Steponaitis ir V. Cimkauskas (LMAVB. RS F. 59-224, l. 296). 1938 11 27 Draugijos susirinkime Vytauto Didžiojo Kultūros muziejuje skaitė pranešimą „Mano tėvo biblioteka“ (LMAVB. RS F. 59-224, l. 278). Draugijos registracijos knygoje yra įrašas, liudijantis, jog St. Pilka priimtas į Draugiją 1939 01 27, bet informacijos, kad jis tikrai buvo Draugijos nariu, jos kituose dokumentuose nerasta.
St. Pilka Sankt Peterburge baigė Šv. Kotrynos gimnaziją, 1919–1921 mokėsi Aleksandros teatro vaidybos mokykloje Sankt Peterburge, vaidino Lietuvių klubo ir kitų trupių spektakliuose, 1921 tęsė mokslus Maskvos antrajame dailės teatre. 1921–1926 ir 1929–1944 vaidino Valstybės teatre Kaune (1941–1944 Kauno didysis teatras), 1932–1933 – taip pat Valstybės teatro Šiaulių skyriaus aktorius. 1926–1929 gyveno JAV, ten įkūrė mėgėjų teatro trupę, vaidino lietuvių mėgėjų teatro spektakliuose, juos režisavo, gastroliavo su V. Dineikos ir A. Vanagaičio estradine grupe Dzimdzi drimdzi (1926). 1936–1944 vadovavo iš Vytauto Didžiojo universiteto į Valstybės teatrą atkeltam Teatro muziejui. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 gyveno JAV. 1948 Čikagoje įkūrė mėgėjų trupę Lietuvių teatras, čia vaidino ir režisavo, skaitė poeziją. Parašė teatro kritikos straipsnių. St. Pilka savo straipsnius bei poetinę kūrybą spausdino „Naujojoje Romuvoje“, „7 meno dienose“, „Vaire“, o emigracijoje „Aiduose“, „Mintyje“, „Naujienose“, „Drauge“ ir kt., straipsnius pasirašinėjo savo pavarde ir slapyvardžiais S. Aukštaitis, S. Meringis ir kt.

Apdovanojimai:
Gedimino ketvirto laipsnio ordinas (1938)
Bibliografija (keletas svarbesnių publikacijų):
Menininkus mėto iš butų: laiškas “Krašto balso” redakcijai / … Valstybės dramos teatro ir dramos sekcijos vardu: V. Dineika, P. Kubertavičius, S. Pilka [et al.] // Krašto balsas. – 1923, vas. 24 (Nr. 44), p. 3-4.
Sodžiaus teatras: patarimai sodžiaus vaidintojams / Brundalas [Petras Tarulis]; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Stasys Pilka. – Šiauliai: „Kultūros“ b-vė, [1924].
Žemės rojus: visokių autorių, 3 veiksmų komedija / sudarė S. Pilka. – Cleveland (Ohio): Dirva, 1927.
Čekų marijonečių tetras ir jo atstovo “Spejbl” Kauno gastrolė / Stasys Pilka // Naujoji Romuva. – 1935, Nr. 21/ 22, p. 481.
Ant paprasto kryžiaus – pora nuvytusių vainikų…: [Apžvelgtas Juozo Vaičkaus gyvenimas ir teatrinė veikla] / S. Aukštaitis [Stasys Pilka] // Trimitas. – 1936, Nr. 15-16, p. 370-371.
Italų muzikos ir scenos meno savaitė, 1939-IV-24-30 / Valstybės teatras; [redagavo Stasys Pilka]. – Kaunas: Valstybės teatras, 1939.
1831 metai: A. Vienuolio 8 epizodų Lietuvos sukilimo drama, St. Pilkos pastatymas; V[alstybės] dramos vaidinimai Vilniuje 1940.VI.7 d.; [programa]. – Kaunas: [Valstybės teatras], [1940].
Valstybinis dramos, operos ir baleto teatras: Kauno valstybinio dramos, operos ir baleto teatro dešimtasis 1940/41 m.sezono leidinys / ats. redaktorius J. Grybauskas; [vienas autorių Stasys Pilka]. – Kaunas: išleido Valstybinis dramos, operos ir baleto teatras, 1941.
Dalia: (paslaptis); keturių veiksmų pjesė; Kauno didžiojo teatro dramos artistų vaidinimas; [programa] / Ipolitas Cieška; pastatymas – Stasys Pilka; Kauno didysis teatras. – [Kaunas: s.n., 1944].
Friedrich Schiller, Carlo Gozzi. Turandot, Kinijos princesė: tragikomiška 3 veiksmų (7 paveikslų) pasaka; pastatė Hanau lietuvių dramos kolektyvas „Atžalynas“, 1946 m. rugsėjo mėn. 20d Hanau liet. stovykloje; spektaklio programa] = [Friedrich Schiller, Carlo Gozzi. Turandot, Prinzessin von China; Friedrich Schiller, Carlo Gozzi. Turandot, princess of China; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Stasys Pilka. – Hanau: [s.n], 1946.
Hanau lietuviai vaidintojai “Atžalynas”: 1946–1947 = Group of Lithuanian players “Atžalynas” / [leidinį tvarkė ir redagavo Kazys Veselka]; [viršelio dail. K. Jezerskas]; [vienas knygos autorių Stasys Pilka]. – Hanau: Lietuviai vaidintojai “Atžalynas”, 1948.
Tėvas: [programa]; Eleventh Street Theatre / [Juozas Grušas]; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Stasys Pilka. – Chicago: [Lietuvių teatras], 1949.
[Stasys Pilka], 40: 1963 m. kovo. mėn. 17 d., New York; [koncerto programa]. – New York: [s.n.], 1963.
Nemarioji žemė: Lietuva pasaulinės poezijos posmuose; antologija / sudarė Alfonsas Tyruolis; [išleido Juozas Kapočius]; vertėjas Stasys Pilka. – Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1970.
Valios ir širdies tragika: Justino Marcinkevičiaus drama-poema „Mindaugas“ / Stasys Meringis [Stasys Pilka] // Draugas. – D. 2: Mokslas, menas, literatūra. – 1970, lapkr. 21.
Apie kūrėją ir žmogų / Stasys Pilka // Metai. – 1993, Nr. 11, p. 92-97.
Oleka-Žilinskas – šviesus meteoras // Teatralų atsiminimai apie Andrių Oleką-Žilinską, Borisą Dauguvietį, Romualdą Juknevičių / [sudarė Rasa Andrašiūnaitė]; [recenzavo Egmontas Jansonas]. – Vilnius: Scena, 1995, p. 56-57.
Pokalbis premjeros išvakarėse / Stasys Pilka // Lietuvių scenos darbuotojų sąjunga Chicagoje 1956-1972 m. / [sudarytoja, redaktorė bei įvadinių tekstų autorė Audronė V. Škiudaitė]. – Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2004, p. 143-145.

Parengta pagal:
Stasys Pilka // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, kn. 2, p. 376-380.
Stasys Pilka: (1898–1976) / Aleksandras Guobys // Neblėstantys portretai / Aleksandras Guobys. – Vilnius: Artaviva, 2015, p. 148-161.

Iliustr.:
Valstybės teatro dramos aktorius Stasys Pilka. Fotoatelje „Menas“. Kaunas. 1925. KMM PMM GEK 9057.
Stasys Pilka. Apie 1940. LTMKM A 16322 / 40.

pilka_stasys_1925_fotoatelje_menas_kmm_pmm_gek_9057