Kazys Bizauskas

bizauskas_kazys_1933_1936_ktu_bibl_e60_atv1800_03

Diplomatas, literatas, vertėjas, spaudos ir švietimo darbuotojas Kazys Bizauskas (1893 02 14 Poviluoste, Kuldygos apskr., Latvija – sušaudytas 1941 01 26 netoli Bigasovo geležinkelio stoties, Baltarusija) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos vienas steigėjų, jos narys nuo 1931 m., turėjęs dvidešimtą numerį, nuo 1934 m. ir šios Draugijos valdybos narys. K. Bizauskas buvo jauniausias Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, knygų leidimo bendrovės „Žinija“ steigėjas, visuomenės veikėjas, ateitininkų organizacijos vienas iniciatorių ir organizatorių, Lietuvių-britų draugijos vienas steigėjų, Ūkio banko bei Lietuvos banko vienas steigėjų.
Kazio Bizausko atminimas įamžintas Kaune, Vydūno al. 2, kuriame jis gyveno 1933–1940 m. Ant namo 1993 04 30 pritvirtinta memorialinė lenta su K.Bizausko bareljefu, o 1996 12 14 Adelės ir Pauliaus Galaunių name muziejuje, įsikūrusiame šiame pastate, atidarytas K.Bizausko memorialinis kambarys.
K. Bizausko lietuvių raštijos ir literatūros teorijos vadovėlio išleisti keturi leidimai. Pirmojo 1918 m. „Raštijos bei literatūros teorijos“ leidimo prakalboje autorius nurodė, jog ėmėsi šio veikalo suprasdamas poreikį lietuviško vadovėlio, paremto savo tautinės raštijos pavyzdžiais. Jis taip pat pasidžiaugė, jog nuogastavimai dėl galimo tautinės raštijos pavyzdžių trūkumo nepasitvirtino. Knygoje tų pavyzdžių randame daug ir gerai parinktų. Pasak recenzijos apie šį K. Bizausko veikalo leidimą autoriaus Prano Dovydaičio, stilistikos bei poezijos skyrių kalba dėl tautinės raštijos pavyzdžių įdomesnė ir gyvesnė, negu knygos 5–19 paragrafuose, kuriuose labiau pastebimas vadovėlių rusų kalba autorių sekimas. Jis taip pat nurodo keletą literatūros teorijos terminologijos trūkumų, kurie buvo dėl to, kad ta terminologija dar nebuvo parengta atitinkamoje komisijoje. Antrąjį nedaug pakeistą 1920 m. leidimą su pirmojo leidimo autoriaus prakalba išleido Šv. Kazimiero draugija. Trečiasis 1922 m. veikalo leidimas jau įvardintas vadovėliu aukštesniosioms mokykloms ir buvo žymiai papildytas. Pirmame ir antrame leidime atspausdinta tik pirmoji veikalo dalis, o trečiajame leidime įtraukta ir antroji dalis, kurioje aprašomi literatūros žanrai. Ši dalis įvardinta kaip atskiroji literatūros teorijos dalis. Trečiojo leidimo prakalboje autorius apgailestavo, kad Terminologijos komisija vis dar nepatvirtino jo pateiktus literatūros terminus, todėl ir šio leidimo terminologija gali būti vadovėlio trūkumu. Trečiasis leidimas buvo atspausdintas Oto Elsner spaustuvėje Berlyne. Ketvirtas 1923 m. leidimas jau be autoriaus prakalbos, tik su jo pastaba, jogjame tik nežymūs pataisymai lyginant su trečiuoju leidimu. Ketvirtas leidimas išspausdintas J.Reylenderio ir sūnaus spaustuvėje Tilžėje.
K.Bizauskas taip pat išvertė J.Špilmano veikalą „Išpažinties paslaptis“. Jį 1920 m. išleido Šv. Kazimiero draugija. Prakalboje knygos vertėjas K. Bizauskas pažymėjo, jog apysakos vertimui naudojosi keturioliktuoju originalo leidimu ir kai kuriose vietose populiariau perteikė kūrinio kalbą. To paties J. Špilmano yra ir kita apysaka „Paslapties auka“, išversta K.Bizausko taip pat B. Kasaičio slapyvardžiu, išleista 1937 m. Šv. Kazimiero draugijos.
K. Bizauskas išvertė ir lenkų autoriaus Wladyslaw Syrokomle veikalą „Nemunas nuo versmių iki žiočių“ (Kaunas, 1933). Šio leidinio prakalboje vertėjas K.Bizauskas prisipažino didelę dalį vertimo turėjęs dar 1922 m., bet ryžosi užbaigti ir atiduoti spaudai tik 1933 m., paskatintas prof. Prano Dovydaičio. Veikalas turėjo būti skirtas Lietuvos vandenų tyrinėtojo St. Kolupailos sukaktuvėms. Šios knygos keletas egzempliorių buvo skirta jos vertėjui K. Bizauskui ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams bei bibliotekai.

Bibliografija:
Raštijos bei literatūros teorija / K. Bizauskas. Kaunas: „Ateities“ leidinys, 1918, d. 1. („Ateities“ leid.; Nr. 19).
Išpažinties paslaptis / vokiškai parašė Juozapas Špilmannas; lietuvių kalbon, autoriaus įpėdiniams leidus, vertė B. Kasaitis [K. Bizauskas]. Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1920. (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr. 296).
Raštijos bei literatūros teorija / K.Bizauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1920, d. 1. (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr. 277).
Literatūros teorija: vadovėlis augštesniosioms mokykloms. – Trečiasis leid. Kaunas; Berlynas: [s.n.], 1922.
Literatūros teorija: vadovėlis augštesniosioms mokykloms. – Ketvirtasis leid. Kaunas: [s.n.], 1923.
Nemunas nuo versmių iki žiočių / Vl. Syrokomlė; išvertė K. Bizauskas. Kaunas: [s.n.], 1933.
Paslapties auka / Juozapas Spilmannas; į lietuvių kalbą, autoriaus įpėdiniams leidus, išvertė B.Kasaitis [K. Bizauskas]. Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1937. (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr. 691).

Iliustracijos:
Kazys Bizauskas. Kaunas. 1933. KTU bibl. Retų leid. fondas. E 60, atv. 1800.
Kazys Bizauskas. Kaunas. 1936 01 27. KTU bibl. Retų leid. fondas. B 46, atv. 608.

bizauskas_kazys_1936_01_27_ktu_bibl_b46_Atv.608_016