Jurgis Savickis

savickis_jurgis_ktu_a195_atv154

Rašytojas, diplomatas Jurgis Savickis (1890 05 02 Pagausančio dvare, Ariogalos valsč., Raseinių apskr. – 1952 12 22 Rokbriun Kap Martene, Ero departamentas, Prancūzija) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas dar 1931 m., jį kaip papildomą narį pasiūlė V. Steponaitis ir P. Galaunė, Draugijoje turėjo šešioliktą numerį, jau 1933 m. prašė išbraukti iš XXVII knygos mėgėjų draugijos narių, nes suprato, kad jos veikloje gali dalyvauti tik formaliai. Jo prašymas nebuvo patenkintas ir formalus J. Savickio buvimas Draugijos nariu nusitęsė iki 1938 m., nors būdamas diplomatinėje tarnyboje Skandinavijoje, po to Rygoje, o nuo 1938 m. Lietuvos atstovu Tautų sąjungoje Ženevoje, mažai kuo galėjo prisidėti prie Draugijos veiklos. 1938 11 27 dar vienas J. Savickio prašymas išbraukti jį iš Draugijos narių buvo patenkintas.Dėl to, kad dažnai teko važinėti, didelės asmeninės bibliotekos nesukaupė, bet turėjo gražų savo bibliotekos ekslibrisą, pieštą jo paties. Kauno Ąžuolyno bibliotekoje yra viena knyga su šiuo ekslibrisu.
J. Savickis gimnaziją lankė Maskvoje, kur gyveno pas dėdę, o 19111 m. įstojo į aukštesniuosius žemės ūkio kursus Petrograde, bet netrukus grįžo į Maskvą, vėliau išvažiavo į Krokuvą studijuoti dailės. Pomėgis dailei matosi ir iš jo paties piešto savo asmeninės bibliotekos ekslibriso. Pirmo pasaulinio karo metais įsitraukė į lietuvių pabėgėlių globos organizacijų veiklą, dirbo Danijos Raudonajame Kryžiuje. Atkūrus Lietuvos valstybę, tapo jos diplomatu Skandinavijos šalyse: nuo 1919 m. Danijoje, 1921–1923 m. Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje (rezidavo Kopenhagoje), nuo 1924 iki 1927 m. Suomijoje. 1927–1929 m. darbavosi Užsienio reikalų ministerijoje Kaune (Teisių ir administracijos departamento direktorius), taip pat nuo 1928 iki 1930 m. buvo Valstybės teatro Kaune direktoriumi. 1930–1937 m. vėl diplomatinėje tranyboje Skandinavijoje (nepaprastasis pasiuntinys Švedijoje). 1937 m. perkeltas į Rygą ir nuo 1938 m. buvo Lietuvos atstovas Latvijoje, 1939–1940 m. buvo Lietuvos atstovu Tautų Sąjungoje Ženevoje. Sovietų okupacijos metais išvyko į Pietų Prancūziją, kur dar anksčiau buvo pasistatęs vilą. Kadangi buvo kilęs iš Ariogalos apylinkių, vilą pavadino Ariogalos vardu.
J. Savickis garsėjo ne tik kaip diplomatas, bet ir kaip rašytojas. Kūrybinį kelią pradėjo 1910 m. feljetonu „ Dienos kančios“ laikraštyje „Lietuvos žinios“. Feljetoną pasirašė Jurgio Rimošiaus slapyvardžiu, pagal senelės mergautinę pavardę (Rozalija Rimaševskaitė), kurį naudojo ir vėliau. 1922 m. pasirodė pirmas Jurgio Savickio apsakymų rinkinys „Šventadienio sonetai“. Tiesa, dar anksčiau buvo išleidęs straipsnių rinkinį„Aušra“ (1919) ir kelioniės per Lietuvą apybraižą (1919) danų kalba, bet 1922 m. debiutavo su grožinės literatūros knyga lietuvių kalba. Po to, 1928 m.pasirodė dar viena jo novelių knyga „Ties aukštu sostu“ ir pirmoji kelionių įspūdžių aprašymų knyga „Atostogos“. Šią ir kitas kelionių įspūdžių knygas J. Savickis vėl pasirašė Jurgio Rimošiaus slapoyvardžiu: 1934 m. „Truputis Afrikos“ ir 1938 m. du tomai „Kelionių“. Emigracijoje išleisti dar du J. Savickio novelių rinkiniai „Raudoni batukai“(1951) ir „Ad astra“ (1970) bei romanas „Šventoji Lietuva“ (1952).1956 m. Čikagoje išleisti jo karo metų atsiminimai „Žemė dega“. Vienas J. Savickio novelių rinkinys „Novelės“ (1967) išleistas dar sovietinėje Lietuvoje, o Nepriklausomoje Lietuvoje pasirodė J. Savickio raštų šeši toimai(1990–1999) ir novelių rinkinys „Vasaros kaitros“ (1997). 2005 m. taip pat išleisti J. Savickio raštų šeši tomai akliesiems.

Apdovanojimai:
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinas (1930 01 09); Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas (1928 05 15); Danijos Danebrogo I laipsnio ordinas (1937); Islandijos Sakalos I laipsnio ordinas (1932); Latvijos Trijų žvaigždžių I laipsnio ordinas (1938); Norvegijos Šv. Olafo I laipsnio ordinas (1938); Švedijos Poliarinės žvaigždės I laipsnio ordinas (1938).

Bibliografija:
En rejse gennem Litauen: [Kelionė per Lietuvą: apybraiža] / Jurgis Savickis; Forord af Georg Brandes. – København: Jespersen, 1919.
Lysskær: en samling politiske og økonomiske afhandlinger om Litauen / redigeret og udgivet af Jurgis Savickis. – København: E.H. Petersen, 1919.
Šventadienio sonetai: [apsakymai] / Jurgis Savickis. – Berlynas: [s.n.], 1922.
Atostogos: [kelionių apysaka] / Rimošius: [Jurgis Savickis]; [iliustravo R. Kalpokas]. – Kaunas: [s. n.], 1928.
Ties aukštu sostu: novelės/ Jurgis Savickis. – Kaunas: [s. n.], 1928.
Truputis Afrikos / J. Rimošius: [Jurgis Savickis]. – Malmö: Lundgrens Söners Boktryckeri, 1934.
Kelionės / Jurgis Savickis. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1938, t. 1-2. – (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 704; Nr. 716).
Raudoni batukai: novelės / Jurgis Savickis. – Brooklyn: Gabija, 1951.
Šventoji Lietuva: romanas / Jurgis Savickis. – Memmingen: Tremtis, 1952.
Žemė dega: [karo metų dienoraštis: romanas] / Jurgis Savickis. – Chicago: Terra, 1956, d. 1-2.
Novelės / Jurgis Savickis. – Vilnius: Vaga, 1967.
Ad astra: novelė / Jurgis Savickis. – Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1970. – (Mažoji biblioteka).
Raštai: šeši tomai / Jurgis Savickis; [parengė ir paaiškinimus parašė Janina Žėkaitė] – Vilnius: Vaga, 1990 – 1999, t. 1-6.
Vasaros kaitros: [novelės] / Jurgis Savickis. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Raštai / Jurgis Savickis; [parengė ir paaiškinimus parašė Janina Žėkaitė]. – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005, t. 1-6.

Parengta pagal:
Jurgis Savickis / / A. Vč. [Antanas Vaičiulaitis] // Lietuvių enciklopedija. – Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1962, t. 27, p. 29–31.
Iš XXVII knygos mėgėjų draugijos archyvo / Jolita Andriukaitienė, Eglė Dikavičienė, Marta Fominaitė, Božena Voitkevič // Knygotyra. – 2014, T. 63, p. 292.
Savickis Jurgis / Jannina Žėkaitė // Lietuva: biografijos. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015, t. 4, p. 222.
Kilnios sielos aristokratas: [apie Jurgį Savickį] / Aras Lukšas // Lietuvos žinios. – 2016, bal. 18, p. 1.
XXVII knygos mėgėjai (1930–1940): narystė, santykiai, atmosfera / Alma Braziūnienė // Knygotyra. – 2021, Vol. 76, p. 190.

Iliustracijos:
Jurgis Savickis. Įrašas nuotr. vid. pus. „Didžiai gerbiamam ir mylimam Kun. Juozui Tumui Jurgis Savickis 28. XII. 17 Kopenhaga“. KTU biblioteka. A 195, atv. 154.
J. Savickis: dail. [Aleksandro] Šepečio piešinys // Bangos. – 1932, Nr. 18, p. 546.

savickis_jurgis_bangos_1932_nr18_p546