topfoto

Laikas gyvena knygose

Apie 27 knygos šventę „Laikas gyvena knygose“, skirtą XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui

Jau 27 metus, gegužės 7 d. Kaune, kitose LR vietose – bibliotekose, muziejuose vyko tradicinės knygos šventės, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, iškiliems knygnešiams, laisvos spaudos kūrėjams ir platintojams. Šiais metais knygos šventė skirta Draugijos įkūrimo 90-mečiui.


Džiugu, kad po ilgoko laiko, atvėrus viešąsias erdves, XXVII knygos mėgėjų draugija, talkinant Šv. Jurgio bažnyčios gvardijonui, teologijos dr. Sauliui Pauliui Bytautui, galėjome pakviesti į susitikimą ir paminėti garbingą jubiliejų.
Bažnyčioje surengtos parodos, skirtos Draugijos narių ekslibrisams, leidiniams pristatyti. Antroji paroda skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo inicatyvinės grupės nariams ir vienam iš Signatarų – Staniuliui Vidmantui – garsiam bibliofilui, šiais metais netikėtai palikusį knygius, šeimą, kurio diagnozė buvo bibliofilija. Parodoje eksponuojamos fotografijos iš susitikimų, knygų sutiktuvių, parodų bei išleistos knygos. Parodas rengė ir pristatė Perpetua Dumšienė, Dalia Poškienė. Parodos veiks iki birželio 1 d. ir tiek miesto žmonės, tiek svečiai galės susipažinti su XXVII knygos mėgėjų veikla. Plačiai apie šią, analogų neturinčią draugiją besidomintys gali atversti svetainės www.27knygosmegejai.lt puslapius, talpinama konferencijos medžiaga, nuorodos į parodas, iškilių asmenybių sveikinimai.
J.E. LR Prezidentas Gitanas Nausėda – bibliofilas, Draugijos garbės narys, prasmingais žodžiais sveikino draugijos narius, šventės dalyvius. Sveikinimo žodžius atsiuntė Europarlamentaras, Draugijos narys prof. Liudas Mažylis, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Šveicarijos lietuvių knygų klubo, šiais metais mininčio 20-metį pirmininkė, LUMA Garbės narė Jūratė Caspersen. Džiugu, kad draugijos veikla matoma, žinoma ir valstybės institucijoms. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėjas Sigitas Šliažas, ilgametis Kauno kultūros skyriaus vedėjas, daug kartų dalyvavęs knygos šventėse, šį kartą atvežė Kultūros ministro padėkas iškiliems ir nusipelniusiems Draugijos nariams ir bendražygiams, rėmėjams. Šį kartą dėmesio sulaukėme ir iš Miesto savivaldybės Mero Visvaldo Matijošaičio, padėkomis įvertinusio Draugijos narius, kurių dėka išskirtiniais darbais reprezentuojamas Kaunas, Lietuva. Miesto savivaldybę atstovavo miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius. Nuo asociacijos Lietuvos Genealogijos ir heraldikos draugija, vadovė Kristina Giedraitienė ir Asociacijos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties rūmai kancleris Artūras Giedraitis atminimo medalius ir sveikinimus įteikė Draugijos pirmininkei Daliai Poškienei ir pavaduotojui, Pasaulio lietuvių centro vadovui Vladui Kubiliui.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
LR Kultūros ministro p. Simono Kairio patarėjas Sigitas Šliažas
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kauno mero apdovanojimą įteikia Kęstutis Ignatavičius
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Artūras ir Kristina Giedraičiai įteikia apdovanojimą Valdui Kubiliui, XXVII KMD pirmininkės pavauduotojui, PLC vadovui
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
LDK atminties rūmų apdovanojimą įteikia Artūras Giedraitis

Spaudos atgavimo diena, knygnešiai, Anapilin iškeliavę jau Atkurtosios draugijos nariai pagerbti Šventose Mišiose, kurias aukojo Teoogijos mokslų dr., XXVII knygos mėgėjų draugijos narys kunigas Saulius Paulius Bytautas OFM.
Atkurtojoje draugijoje – 27 nariai, simboliška, kad Kauno folkloro klubo „Liktužė“ (meno vadovė Jūratė Svidinskienė, klubo prezidentas Sigitas Šamborskis) nešini 27 žvakėmis, kurios nuo Altoriaus pleveno viso renginio metu, dovanojo giesmes ir dainas.
Skaitytojus apie Knygos šventę ir XXVII knygos mėgėjų draugiją kviečiame susipažinti virtualioje erdvėje, kurias rasite po pranešimų pristatymų. Parodas gyvai galima aplankyti Kaune, Nacionalinimae M. K. Čiurlionio muziejuje, kur veikia paroda 3 x 9 = 27. Parodą ir videofilmą pristatė M. N. Čiurlionio muziejaus vedėja Violeta Karmalavičienė. Muziejuje saugojama garsioji vieno iš draugijos įkūrėjų Pauliaus Galaunės spinta, Prieškario ir jau atkurtosios draugijos leidiniai, archyvai. Nepaprastai plati ir išsami Alvydo Surblio, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininko, pagarsėjusio straipsniais ir TV laidomis apie Kauną ir kauniečius, darbas „Tarpukario 27 knygos mėgėjų draugijos leidiniai bei jos narių asmeninių bibliotekų, autografuotos knygos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje“. Didelė dalis prieškario draugijos narių asmeninių bibliotekų rinkinių saugojama šioje bibliotekoje, kur dar veikia ši paroda.
Pirmieji dokumentai apie XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimą ir veiklą nuo 1931 iki 1940 metų, kada, kaip ir visoje Lietuvoje veikusios pažangios organizacijos buvo uždarytos, saugojama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Būsimo knygos muziejaus kūrėja, dr. Alma Braziūnienė ir bibliotekos komanda parengė parodą pavadinimu „Dirbti lietuviškai knygai“. Trumpai pristatyta paroda, o plačiai susipažinti galima šioje  nuorodoje.

Draugijos rūpestis, kaip ir pirmtakų – nepamiršti knygos žmonų, Lietuvos raštijos pradininkų. Kilnia misija užsiima Draugijos narys, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis. Jo iliustruotas pranešimas skirtas pirmosios lietuviškos knygos autoriui, jo 500 metų jubiliejaus minėjimui ir pastangoms, sutelkus valstybės institucijas, visuomenines organizacijas surasti M. Mažvydo kapą ir susigrąžinti Lietuvai.
Simboliška šventėje buvo ir tai, kad visus 27 metus, visas šventes vedė aktorius Petras Venslovas, šiais metais į programą įpynęs Vytauto Mačernio eiles.
Kaune įkurta ir Kaune atkurta XXVII knygos mėgėjų draugija plačiai žinoma Sankt Peterburgo bibliofilamas, Lenkijoje, Izraelyje, JAV, kur gyvena garsusis filatelijos „tėvas“ Jonas Variakojis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
J. E. Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas. Draugijos pirmininkės pristatomas šventės svečiams, dalyviams

Apie atkurtosios draugijos darbus ir dienas pirmininkė Dalia Poškienė ir pavaduotojas Valdas Kubilius pateikė gausią iliustracinę medžiaga ir žodinę informaciją:
XXVII Knygos mėgėjų draugija tęsia pirmtakų veiklą. Draugija atkuriama iniciatyvių knygių – Vidmanto Staniulio, Ričardo Venckaus, prof. Alfredo Smailio, Artūro Šablausko ir kitų.
Draugija atsikūrė ir veikė tuometinėje Kauno m. ir zonos profsajųngų centrinėje bibliotekoje. Ten gimė pirmosios Knygos šventės, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, vaikų knygos šventės. Kurį laiką šie projektai vyko su Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka. Nuo 2015 metū vaikų knygos šventės vyksta A. Matučio gimtinėje Zomčinėje, įrašomos į Tarptautinio poezijos pavasario festivalio programą.
Draugija tapo Tarptautine. Jos narių tarpe – žymus ekslibrisistas Stanislovas Gasiūnas iš Sankt Peterburgo, Sigitas Birgelis iš Punsko, „Aušros“ leidyklos direktorius.
Nuo pirmųjų knygų švenčių, išleista apie 30 įvairių leidinių – parodų katalogų. Dalis jų – kartu su V.Kudirkos viešąja biblioteka, Vidmanto Staniulio knygynu.
Svarbiausi leidiniai – Metraščiai. Jų išleista III, IV, V, VI ir rengiamas šiais metais septintasis tomas.
Surengta 5 tarptautinės konferencijos: Šveicarijoje, Ciuriche, Kaliningrade (Karaliaučiaus) krašte, Sankt – Peterburge, Lenkijoje (Punske), Kaune.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Šventės atidarymas
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Alvydas Surblys šv. Jurgio bažnyčioje 27 knygos šventėje Laikas gyvena knygose
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Liktužės solistės
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Liktužė šv. Jurgio bažnyčioje

Draugijos nariai – 2 Vaižganto premijos laureatai – Alfas Pakėnas, Perpetua Dumšienė, 3 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ – Gediminas Zemlickas, Domas Akstinas, Dalia Poškienė.

Tarptautinį pripažinimą pelno dail. Vladimiras Beresniovas, kiti nariai už nuopelnus Kaunui, kultūrai apdovanoti Santakos garbės ženklais, burmistro Jono Vileišio medaliais: Domas Akstinas,Vladimiras Beresniovas, Dalia Poškienė, Saulius Paulius Bytautas, Perpetua Dumšienė, Valdas Kubilius ir kt. Draugijos garbės nariai yra Vytautas kazimieras Jonynas, Levas Vladimirovas, kazys varnelis Justinas Marcinkevičius, Romualdas Ozolas, Beatričė Kleizaitė Vasaris, Albinas Vaičiūnas, Henrikas Kebeikis, Gitanas Nausėda.

Bendradarbiaujame su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi, Kauno apskrities viešąja biblioteka, Kauno trečiojo amžiaus ir Medardo Čobuto trečiojo amžiaus universitetais, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos universitetų moterų asociacija, Kauno technologijos universitetu, Pasaulio lietuvių bendruomene, Šveicarijos lietuvių bendruomene ir Šveicarijos lietuvių knygos klubu.

Galime didžiuotis, subūrę tokią knygių bendriją, kurių dėka leidžiami bibliofiliniai leidiniai, organizuojami tarptautiniai ekslibrisų konkursai, rengiamos unikalios parodos, bendraujama su muziejais, LR viešosiomis ir mokslinėmis bibliotekomis. Tikime, kad šiais metais mūsų skaitančiąją visuomenę pasieks ir jubiliejui skirtas leidinys XXVII knygos mėgėjų Metraščio VII tomas, kuriamgausią medžiagą pateikė garsūs knygotyrininkai, kolekcininkai, Lietuvos viešosios bibliotekos ir Draugijos nariai.
Būkime ištikimi knygai, jos kūrėjams, saugokime ir gerbkime iškilių žmonių atminimą, kuriems brangus lietuviškas žodis, kalba raštas.

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė
Dalia Poškienė
8 688 39781

Pridedama oficialūs sveikinimai ir nuorodos į video peržiūrą:

Video 1     Video 2     Video 3

Autorius Albinas Vaškevičius

Autoriaus YouTube paskyra