Juozas Rimkus (1955–2021)

Vasaros vdurys, Lietuvos laukuos jau plaukia javai, dar vieškeliukai veda į tėvų namus. Į tėviškę, kur netoli Vosilyškio, Barsukinėje įkurta etnografinė sodyba, nebeatvažiuos darbštusis Rimkų sūnus Juozas…

DSCN9670_p

Gimęs 1955 m. balandžio 10 d. Krasnojarsko krašto Užuvo rajone, Lopatkos kaime. Vaikystėje patyręs tremtinio dalią, grįžus į Lietuvą, su šeima apsigveno netoli Mikalojaus Katkaus tėviškės, prie sraunios Ažytės. Mokėsi Kėdainių raj. Krakių vidurinėje mokykloje. 1978 metais baigė Vilniaus universitetą. Juozas savo gyvenimą susiejo su knyga ir jos kūrėjais. Dirbo Kauno medicinos instituto bibliotekos vedėju, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus skyriaus vedėju, Kauno apygardos archyvo direktoriumi. Vėliau dirbo Kauno Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėju, yra LPKTS Kauno filialo narys.
Pastrieji metai buvo nelengvi Juozui Rimkui. Įsikūrus Lietuvos kultūros darbuotojų profesinei sąjungai, tapo jos pirmininku. Juozo rūpestis buvo ginti kolegų bibliotekininkų, muziejų, kultūros centrų darbuotojų teises, lankyti kultūros įstaigas.
Visad skubantis, visad pilnas įdėjų, spėdavo ir į tėviškę, ir pas dukras, anūkus. Juozas Rimkus – nagingas, meniškos prigimties, dirbdamas dar Kauno apygardos archyvo direktorim, įkūrė “Archyvo grupę”, jungiančią profesionalius menininkus ir mėgėjus, surengė daugybę parodų, organizavo perfomansus. Kitas Juozo Rimkaus pomėgis – ekslibrisai. Jo kolekcijoje – žymių menininkų sukurti knygų ženklai, kolekciniai rinkiniai. J. Rimkus vadovavo Kauno ekslibrisistų klubui, artimai bendravo su vienu žymiausiu kolekcininku Europoje ir ne tik, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu Stanislovu Gasiūnu iš Sank Peterburgo. Juozas Rimkus – aktyvus XXVII knygos mėgėjų draugijos narys. Nuo pat pirmųjų metų buvo renkamas į draugijos Valdybą, ėjo atsakingas pareigas, dalyvavo projektinėje veikloje, talkino organizuojant parodas, tarptautines konferencijas. O kiek sumanymų palikta – Vosilyškio miestelio bažnyčios šventoriuje jo iniciatyva pastatytas skulptoriaus Liudviko Ivaškevičiaus koplytstulpis, rengiamas projektas atstatyti Kazio Šimonio įamžintą koplytstulpį, išleisti Kauno ekslibrisistų katalogą… J.Rimkus – XXVII Knygos mėgėjų Draugijos redakcinės grupės narys. Šiuo metu intensyviai dirbome prie Draugijos 90-mečio jubiliejui skirto Metraščio VII tomo.
Liko atverstos knygos, nebaigtos skulptūrinės kompozicijos, nebaigtas kurti mini muziejus Vasarvietės gatvėje. Nebesulauks gerojo senelio anūkės – Juozo dukrų Lauros ir Valdos mergaitės, nesulauks ir žmonos Vidos mergaitės Gailė ir Gabrielė.
Nesulauksime ir mes – XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai, knygiai, kolegos, bičiuliai.
Palikti darbai, įsimintini susitikimai visiems liks mūsų atmintyje.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems, bendraminčiams.

Atsisveikinti su velioniu kviečiame liepos 10 d. nuo 9 val. Laidotuvių namuose Tylos namai, Jonavos g. 220.
Urna su palaikas išlydima liepos 11 d į Eigulių kapines.
Šv. Mišias liepos 10 d. 10 val. aukos kun., Teologijos dr., XXVII KMD narys Saulius Paulius Bytautas OFM Šv. Jurgio bažnyčioje, Papilio g. 9.

XXVII knygos mėgėjų draugija