Laikas gyvena knygose – 28-oji knygos šventė Kaune

Jau 28-tą pavasarį, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną XXVII knygos mėgėjų draugija pakvietė į tradicinę šventę „Laikas gyvena knygose“. Šiais metais šverntę rengė kartu su Nacionaliniuo M. K. Čiurlionio muziejumi, Osvaldo Daugelio biblioteka.

Neatsitiktinai pasirinkta tokia erdvė: muziejaus fonduose saugojami įkurtos Draugijos archyvai, knygos. O ir atkurtosios Draugijos biblioteka perduota muziejui. Bibliotekos vaovė Violeta Karmalavičienė papasakojo apie 2021 metais parengtą parodą 3 x 9 = 27, apie šiai šventei surengtą Draugijos išleistų leidinių parodą. Atskiras stendas skirtas Magdalenai Avietėnaitei, Draugijos narei, kurios 130-ąsias gimimo metines minėsime gruodžio mėnesį. Diplomatė, žurnalistė ir visuomenės veikėja M. Avietėnaitė buvo bene vienintelė moteris, užėmusi aukštą postą to meto valstybės aparate,vertinama kaip įtakingiausia tarpukario Lietuvos politinio gyvenimo moteris.

Padėkos
Padėkos

 Šventinę nuotaiką teikė Aleksandro Lakšmano saksofono garsai, sodrus aktorė Olitos Dautartaitės balsas, jos skaitomi tekstai. Aktorė perskaitė J. E. Prezidento, Draugijos garbės nario, bibliofilo sveikinimą, skirtą Draugijos įkūrimo devyniasdešimtmečiui.

25x250x4_488p._img689

Svarbiausias įvykis – tik ką iš spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ parvežtas XXVII knygos mėgėjų metraščio 7 tomas. Savo apimtimi, turiniu bene didžiausias leidinys. Knyga išleista 327 egz. Tiražu.488 puslapiuose – 39 autorių straipsniai. Apie knygą, jos parengimą kalbėjo Draugijos Metraščių t. IV, V, VI, VII redaktorius, rašytojas, Draugijos narys Laimonas Inis. Pateikta išsami informacija apie autorius: 1 akademikas, 4 mokslų daktarai, 3 profesoriai, 5 žurnalistai, 14 bibliotekininkų, 3 autoriai iš užsienio, 19 Draugijos narių. Tematika įvairi – straipsniai kultūros istorijos, knygos istorijos klausimais, apžvelgiamos kolekcijos, tyrinėjimai.

Šiame tome patalpintas ir Draugijos nario Ričardo Vainoros straipsnis Lietuvos bibliotekos filatelijoje. Tai bene pirmas straipsnis lietuvių kalba, kuriame kaip teminės kolekcijos medžiaga pateikiami ir frankavimo mašinų atspaudai. Nemažai straipsnių apie knygas, spaudą, bibliotekas, bibliofiliją, ekslibrisus. Redaktorius paminėjo svarbią Kristinos Giedraitienės publikaciją Nuo nuotraukos iki tapatybės savotišką mokslinį tyrimą, vertą daktaro disertacijos. Kitas svarbus ir įdomus gedimino Zemlicko straipsnis apie legendinį Draugijos narį Juozapą Šimkų Gyvenimo tarp knygų ir žmonių istorijos. Jo gyvenimas, veikla, minimos istorinės asmenybės supažindina su XX amžiaus istorijos, mokslo žmonėmis.

Redaktoruus, rašytojas Laimonas Inis, aktorė Olita Dautartaitė, Dalia Poškienė ir Aleksandras Lakšmanas
Redaktorius, rašytojas Laimonas Inis, aktorė Olita Dautartaitė, Dalia Poškienė ir Aleksandras Lakšmanas

Draugijos istoriją, jos narių asmenines bibliotekas, autografuotas knygas ir kolekcijas plačiai aptaria Alvydas Surblys, išnagrinėjęs ir profesionaliai pateikęs apie Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonduose saugojamus lobius. Pripažinimo vertas VU mokslų daktarės Ingos Stepukonienės straipsnis Zapyškio miestelio ir apylinkių knygnešiai. Jame – ne vien to krašto šviesuoliai, nemažai vietos skirta Vincui Kudirkai, knygnešių talkininkams. Doc. Birutės Briaukienės straipsnis skirtas Lietuvos švietėjui ir knygnešiui Petrui Avižoniui. Tęsiama tema apie tyrinėjimus. Sigito Šamborskio straipsnis Martyno Mažvydo sugrįžimai primena ne tik pirmosios lietuviškos knygos autorių, bet ir siekį sugražinti Mažvydą į Lietuvą. Menama, kad jo palaikai ilsisi Ragainėje, bažnyčioje. Apie knygos gimimą straipsnyje Panaktinio užrašai rašo Alfas Pakėnas, Laimonas Inis.

P. Dumšienė apie P.Galaunę
Perpetua Dumšienė pasakoja apie Paulių Galaunę

Savotiškus tyrinėjimus atliko Perpetua Dumšienė ir Paulius Martinaitis. Jie, atkurtosios Draugijos nariai, „paveldėjo“ savo pirmtakų numerius (pastaba – Draugijos – tik 27 nariai, kiekvienas turi numerį). Autoriai plačiai išstudijavę Pauliaus Galaunės, Kazio Puidos gyvenimą, kultūrinį palikimą, susiejo su veiklos įprasminimu ir pripažinimu dabarties laikotarpiu.

Skyriuje Tautos dvasios atspindžiai – akademiko Romualdo Grigo ir doc. Dr. Romo Aloyzo Dobrovolskio straipsniai. Nemažai vietos knygoje skirta kolekcijoms ir kolekcininkams. Apie svarbius rinkinius, jų paiešką, atradimus ir parodas rašo prof. Liudas Mažylis. Solidžią knygų ir ženklų kolekciją apžvelgia prof. Arimantas Dumčius.

Draugijos išleistų metraščių V, VI ir naujojo, VII tomo puslapiuose – skyriai apie Lietuvos viešąsias ir mokslines bibliotekas. Skyriuje Ką byloja knygų ženklai rasime daug įdomaus apie Lietuvos medicinos bibliotekos, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės Bitės, Šiaulių Povilo Višinskio, Kauno apskrities, Rokiškio J. Keliuočio, Alytaus J. Kunčino, Raseinių M. Martinaičio ir kitų viešųjų bibliotekų ekslibrisus. Jame – ir apie Draugijos veiklą populiarinant ekslibrisų meną bei Stanislovo Gasiūno, vieno žymiausių ekslibrisistų apžvalgą apie lietuviškus motyvus knygų ženkluose. Reikia paminėti ir prof. Dr. Stanislovo Sajausko ir dr. Igno Narbuto straipsnį apie Lito priešistorę.

Kalba Paulius Martinaitis
Kalba Paulius Martinaitis

Kai kuri medžiaga skelbiama pirmą kartą. Tai Justino Sajausko publikacija apie nežinomus partizaninės spaudos leidinius.

L. Inis pažymėjo, kad Draugija, surengusi ne vieną tarptautinę konferenciją, bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene. Tamprūs ryšiai su Šveicarijos lietuvių bendruomene. Apie Šveicarijos lietuvių knygų klubą, šiais metais minėjusį įkūrimo dvidešimtmetį, rašo Jūratė Caspersen.

Dėmesio vertas ir mūsų skaitytojui menkai žinomas Vyskupo Antano Baranausko gyvenimas ir veikla Seinuose. Sigito Birgelio, Punsko „Aušros“ leidyklos vadovo straipsnio ištraukas paskaitė aktorė Olita Dautartaitė.

Reikšmingas Teologijos dr. Sauliaus Pauliaus Bytauto OFM straipsnis Apie lietuvių pranciškonų misijas Sovietų Sąjungoje 1984–1993 metais.

Išsamią redaktoriaus apžvalgą tęsė straipsnių autoriai. Mintimis dalijosi Kristina Giedraitienė, Perpetua Dumšienė, Paulius Martinaitis, Gediminas Zemlickas, Sigitas Šamborskis, Arimantas Dumčius. Pasisakė ir Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininkas Juozas Dingelis, pristatydamas LPD 100-mečiui skirtą knygą Tautos kuriama Lietuva, kurią t. p. šiais metais išleido XXVII knygos mėgėjų draugija, talkinant Pasaulio lietuvių centrui.

G. Zemlickas apie J.Šimkų
G. Zemlickas pasakoja apie J. Šimkų

Apie tradicines knygų šventes, Draugijos veiklą kalbėjo pirmininkė Dalia Poškienė ir pavaduotojas, PLC vadovas Valdas Kubilius.

Nuo 1993 m. – Draugijos atkūrimo Kaune, nuveikta daug. Narių tarpe iškilūs kultūros veikėjai, kolekcininkai, bibliofilai. Kai kurių jau neturime savo tarpe. Tylos minute renginio pradžioje pagerbti Vidmantas Staniulis, Juozas Rimkus, Juozapas Šimkus, Romualdas Ozolas, Justinas Marcinkevičius, Zenius Šileris, Henrikas Kebeikis. Jų atminimui – jų darbai Metraščio puslapiuose.

Akademinė aplinka, unikalūs Osvaldo Daugelio bibliotekos fondai kvietė tęsti kelionę su knyga. Muziejui padovanoti naujausi draugijos leidiniai, solidžią knygą įteikė ir renginio viešnia Irena Žukauskaitė-Jacevičienė.

J.Gulbinienės knyga...
J. Gulbinienės sukurta knyga

Skambant muzikai, poezijos posmams, šventę nominavo Jūratės Gulbinienės IĮ tradicinė knyga, padėkos M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorei Dainai Kamarauskienei, bibliotekos vadovei Violetai Karmalavičienei, rėmėjams Europe direct centro vadovei Dianai Lukoševičiūtei-Burneikienei, Kristinos ir Artūro Giedraičių šeimos fondui, prof. Stanislovui Sajauskui. Tai, kad įvyktų ši šventė, esame dėkingi Kauno savivaldybei, merui Visvaldui Matijošaičiui, Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvių fondui (JAV), kurių dalinė finansinė parama suteikė galimybę parengti ir išleisti Metraščio VII tomą.

Tikimės, kad knyga pasieks bibliotekas, muziejus, kolekcininkus, bibliofilus, kad ne kartą bus palydėtas susitikimuose su autoriaus ir skaitytojais.

Dalia Poškienė
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, knygos sudarytoja